Tải bản đầy đủ

Slide AIS co le kim ngoc

HỆ THỐNG
THÔNG TIN KẾ TOÁN

TS. Lê Kim Ngọc
Viện Kế toán Kiểm toán
Đại học Kinh tế quốc dân


KẾT CẤU MÔN HỌC
Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán
Chương 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán
Chương 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng
Chương 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình quản lý nguồn nhân lực

Chương 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất
Chương 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng


CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

MỤC TIÊU CHƯƠNG:Nắm được các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống t
hông tin kế toán

Hiểu được vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
Xác định được các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán
Các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán


KHÁI NIỆM HỆ THỐNG

Hệ thống là một tổng thể bao gồm các bộ phận, thành phần có mối quan hệ với n
hau để thực hiện những mục tiêu chung nhất định

B
A

Mục tiêu
C
D


CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG

– Mục tiêu của hệ thống
– Cấu trúc của hệ thống: là sự sắp xếp các thành phần bộ phận bên trong của hệ


thống

– Các yếu tố đầu vào, đầu ra
– Môi trường của hệ thống: là các yếu tố, điều kiện nằm ngoài hệ thống và có ản
h hưởng đến kết quả của hệ thống đó


HỆ THỐNG CHA – HỆ THỐNG CON
Một hệ thống có thể là một thành phần trong một hệ thống khác và được gọi là hệ thống con.
Một hệ thống con cũng có đầy đủ tính chất của một hệ thống

B
D
Mục tiêu
C
A

A

A1
A2


HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hệ thống thông tin là tập hợp các nguồn lực và phương thức để thu thập, xử lý và tru
yền tải thông tin trong một tổ chức
HTTT là tập hợp các thành phần có quan hệ với nhau nhằm thu thập, xử lý và truyền t
ải dữ liệu và thông tin để đạt mục tiêu. (Ralph M. Stair, 2003)
Hệ thống thông tin hoạt động dựa trên máy tính (CBIS – Computer-Based Information
Systems)

7


CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Dữ liệu

Xử lý

Lưu trữ

Thông tin


CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TINCác thành phần nhìn theo chức năng:

– Bộ phận thu thập thông tin,
– Bộ phận kết xuất thông tin,
– Bộ phận xử lý
– Bộ phận lưu trữ
– Bộ phận truyền nhận tin

9


HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO
CÁC CẤP ĐỘ QUẢN LÝ

10


HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CÁC
CẤP ĐỘ QUẢN LÝ

ESS

DSS
MIS
Gồm nhiều các kênh thông

TPS
Thực hiện tự động và

tin cung cấp thông tin cho
người quản lý cấp trung

Trợ giúp giải quyết vấn đề,

Cung cấp thông tin toàn diện
về tổ chức, phản ánh môi
trường bên ngoài cho CEO

mà phần lớn phải dựa vào
kinh nghiệm phán đoán của
chuyên gia

ghi dấu các giao dịch

11


HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CHỨC NĂNG

HTTT

HTTT quản lý

HTTT

HTTT quản lý nhân

Bán hàng Marketing

Sản xuất

Tài chính – Kế toán

sự

XĐ khách hàng cho

Quản lý dây chuyền

sản phẩm, cách phát

Phản ánh mọi diễn biến

Giải quyết tất cả các

sản xuất: Mua sắm vật

của nguồn vốn/tài sản

vấn đề liên quan đến

triển sản, khuyến mãi,

tư nguyên liệu, lưu

do quá trình hoạt động

quyền lợi và trách

bán sản phẩm, và duy

kho, sản xuất, phân

nhiệm của nhân viên

phối

trong tổ chức

trì quan hệ với KH

12


ESS: Executive Support System- HT hỗ trợ điều hành

DSS: Decision Support - HT hỗ trợ quyết đònh

MIS: Management Information System-HT thông tin quản lý

TPS: Transaction Processing System-HT xử lý nghiệp vụ

Cấp điều hành (cấp cao)

Dự báo khuynh
hướng bán hàng- 5

ESS
Kế hoạch hoạt
động 5 năm

Dự báo ngân sách 5 nămLập kế hoạch lợi nhuận

Lập kế hoạch
nguồn nhân lực

nămQuản lýbán hàng

DSSPhân tíchXử lýđ.hàng
X.đònh giá
bán

TPSïNgh.cứu TT,
khuyến mãi

HT TT b.hàng &
T.trường

Lập kế hoạch
sản xuấttồn kho

bán hàng
Kiển soát hàng

HT TT Sản xuất


Phân tích lợi nhuận- giá cả

HT TT tài chính

Cấp độ hoạt động

Phân tích chi phí
hợp đồng LĐ

Phân tích chi phí

Thu, chi

Phân tích sự phân
bố lao động

Kế hoạch Đầu tư vốnmóc
Chính sách thanh
độ quản lý (cấp trung) 
 Sử dụng Cấp
VL
toán cụ thể
 XN kho VL
 v.v

 v.v
Sử dụng máyLập ngân sách hàng năm

KT tài chính
Lập BC thuế
Kiểm toán

v.v

Tuyển dụng
Huấn luyện
Chính sách lương,
thưởngHT TT kế toán

13

v.v

HT TT nhân lực


HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁNHệ thống thông tin kế toán (Accounting Information Systerm – AIS) là hệ thống thông tin
thu thập, ghi chép, bảo quản, xử lý và cung cấp dữ liệu, thông tin liên quan đến kế toán,
tài chính

14


HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN


CHỨC NĂNG CỦA
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁNGhi nhận, lưu trữ các dữ liệu của các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
Lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng bên ngoài
Hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý doanh nghiệp
Hoạch định và kiểm soát
Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ

16


PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

11

2
2

Phân loại theo mục tiêu và đối tượng sử dụng

Phân loại theo phương thức xử lý

17


PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Mục tiêu và đối tượng sử dụng

Hệ thống thông tin
kế toán tài chính

Hệ thống thông tin
kế toán quản trị

18


HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1. Mục tiêu

Cung cấp thông tin tài chính bên ngoài DN theo luật
định

2. Đầu vào

Phạm vi hệ thống

Dữ liệu đầu vào là nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3. Quy trình xử lý

4. Cấu trúc

19


HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1. Mục tiêu

Cung cấp thông tin bên trong DN theo yêu cầu quản lý của ban
quản lý

2. Đầu vào

Phạm vi hệ thống

Dữ liệu đầu vào là nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin
liên quan khác

3. Cấu trúc

20


PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Phương thức
xử lý

Hệ thống thông tin

Hệ thống kế toán

Hệ thống thông tin

kế toán thủ công

dựa trên nền máy

kế toán bán thủ

tính

công

21


HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THỦ CÔNG

Quá trình

Sự kiện ảnh hưởng

SXKD

đến báo cáo tài chính

Báo cáo tài

Lập báo

chính

cáo

Ghi sổ
Chứng từ

nhật ký

Sổ nhật ký

Sổ cái

Chuyển sổ cái

22


HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN MÁY TÍNH

Sự kiện của quá trình

Cácdữ liệu liên quan đến

Chứng từ

Nhập liệu

SXKD

Thông tin theo yêu

Truy xuất thông tin theo

cầu

yêu cầu

hoạt động

Các tập tin lưu trữ dữ liệu

23


TƯƠNG LAI CỦA
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN


AIS sẽ không đơn thuần là IS xử lý nghiệp vụ
Bên cạnh các dữ liệu tài chính còn thu thập thêm các dữ liệu phi tài chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán
AIS kết hợp với các hệ thống chức năng khác trong HTTT quản lý trở thành hệ thống hoạc
h định, kiểm soát nguồn lực (ERP – Enterprise Resources Planning) trong doanh nghiệpĐối phó nhiều rủi ro phát sinh

24


CHƯƠNG 2 – CÁC CÔNG CỤ MÔ TẢ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

MỤC TIÊU CHƯƠNG:
Hiểu được ý nghĩa của việc mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ
Nắm được những kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ sơ đ
ồ dòng dữ liệu và lưu đồ chứng từ, lưu đồ hệ thống để đọc, hiểu và mô tả hệ thống.Phân tích ưu nhược điểm của các công cụ mô tả


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×