Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần phân bón lam sơn

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài “Giả i pháp nâng cao chấ t lư ợ ng nguồ n nhân lự c
tạ i Công ty Cổ phầ n Phân bón Lam Sơ n” là đề tài nghiên cứ u củ a riêng bả n thân
tôi đã thự c hiệ n.
Tôi xin cam đoan rằ ng: các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn
này đề u đư ợ c thu thậ p từ đơ n vị nghiên cứ u và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t
họ c vị nào.

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 03 năm 2015
Họ c viên cao họ c

Nguyễ n Xuân Đứ c

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×