Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING MIX đối với DỊCH vụ MEGAVNN tại VIỄN THÔNG VNPT THỪA THIÊN HUẾ

Phầ n I. Mở đầ u
1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Cơ chế thị trư ờ ng đư ợ c vậ n hành vớ i nhiề u thành phầ n kinh tế song song
cùng tồ n tạ i đã thúc đẩ y nề n kinh tế nư ớ c ta phát triể n nhanh chóng, đờ i số ng ngư ờ i
dân không ngừ ng đư ợ c cả i thiệ n. Điề u này làm cho nhu cầ u thị hiế u con ngư ờ i ngày
càng cao và luôn luôn thay đổ i. Từ đó, các đơ n vị sả n xuấ t kinh doanh muố n đứ ng
vữ ng và phát triể n đư ợ c trên thị trư ờ ng cầ n phả i xuấ t phát từ khách hàng để xây
dự ng chiế n lư ợ c kinh doanh phù hợ p nhằ m thoả mãn nhu cầ u thị hiế u củ a khách
hàng. Vớ i yêu cầ u hế t sứ c cấ p thiế t đó, Marketing đư ợ c xem như là hoạ t độ ng
không thể thiế u trong mỗ i doanh nghiệ p. Nó giúp cho các doanh nghiệ p đị nh hư ớ ng
hoạ t độ ng kinh doanh củ a mình hư ớ ng vào khách hàng và thỏ a mãn khách hàng mộ t
cách tố t nhấ t.
Trong xu thế toàn cầ u hóa, hộ i nhậ p kinh tế thế giớ i thì sự cạ nh tranh ngày
càng trở nên gay gắ t hơ n vớ i quy mô cư ờ ng độ phạ m vi ngày càng rộ ng. Sự cạ nh
tranh không chỉ diễ n ra giữ a các doanh nghiệ p trong nư ớ c mà ngay cả giữ a các
doanh nghiệ p trong nư ớ c vớ i các doanh nghiệ p nư ớ c ngoài. Doanh nghiệ p nào
muố n tồ n tạ i và phát triể n thì phả i sả n xuấ t nhữ ng sả n phẩ m có chấ t lư ợ ng phù hợ p
vớ i giá cả , và có nhữ ng chính sách phân phố i, xúc tiế n, phụ c vụ khách hàng tố t hơ n
nhữ ng doanh nghiệ p khác. Marketing giúp cho doanh nghiệ p linh hoạ t trong kinh
doanh, nắ m bắ t đư ợ c thờ i cơ , và thoả mãn tố t nhu cầ u khách hàng. Từ đó có thể
chiế n thắ ng trong cạ nh tranh và thu đư ợ c lợ i nhuậ n.

Internet (hệ thố ng thông tin toàn cầ u có thể đư ợ c truy nhậ p công cộ ng gồ m
các mạ ng máy tính đư ợ c liên kế t vớ i nhau) bằ ng nhữ ng tính vư ợ t trộ i củ a mình đã
nhanh chóng phát triể n và phổ biế n khắ p toàn cầ u và đã trở thành mộ t phầ n không
thể thiế u đố i vớ i đờ i số ng. Có mộ t điề u hiệ n nay hầ u như không ai có thể phủ nhậ n
đư ợ c, đó là việ c internet đã có mộ t sứ c ả nh hư ở ng vô cùng lớ n đố i vớ i hầ u hế t mọ i
ngư ờ i, mọ i tầ ng lớ p trong xã hộ i. Chúng ta có thể thấ y đư ợ c Internet đã và đang chi
phố i hầ u như mọ i lĩnh vự c, từ bác sĩ, kĩ sư , giáo viên đế n nhữ ng nhân viên làm việ c
văn phòng, ở lĩnh vự c nào ngư ờ i ta cũng sẽ làm việ c hiệ u quả hơ n khi có Internet.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×