Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chính sách marketing – mix cho sản phẩm lưu trú của khách sạn hương giang, thừa thiên huế

PHẦ N I: ĐẶ T VẤ N ĐỀ
1. Lý do chọ n đề tài
Ngày nay, khi chấ t lư ợ ng cuộ c số ng ngày càng đư ợ c nâng cao thì nhu cầ u
tham quan du lị ch củ a con ngư ờ i cũng ngày càng tăng nhanh. Điề u này đã tạ o ra
nhiề u cơ hộ i kinh doanh mớ i cho nhữ ng đị a phư ơ ng có nhiề u tiề m năng về du lị ch.
Nằ m ở dả i đấ t hẹ p miề n Trung, vớ i nhiề u cả nh quang sông, núi, rừ ng, biể n kỳ
thú và hấ p dẫ n gắ n liề n vớ i nhiề u đị a danh nổ i tiế ng như : sông Hư ơ ng, núi Ngự , bãi
biể n Lăng Cô, đầ m phá Tam Giang,… Huế là mộ t tỉ nh có tiề m năng du lị ch phong
phú và đa dạ ng. Thừ a Thiên Huế đang bả o tồ n, gìn giữ nhữ ng giá trị văn hóa mang
đậ m đặ c trư ng củ a vùng văn hóa phư ơ ng Đông. Trong đó, Quầ n thể Di tích Cố đô
Huế đã đư ợ c UNESCO công nhậ n là Di sả n văn hóa Thế giớ i (năm 1993), nhã nhạ c
cung đình triề u Nguyễ n đư ợ c công nhậ n là kiệ t tác phi vậ t thể và truyề n khẩ u củ a
nhân loạ i (năm 2003), cùng vớ i hàng trăm lễ hộ i và các nét đặ c trư ng riêng có củ a
Thừ a Thiên Huế .
Phát huy và khai thác hiệ u quả các thế mạ nh hiệ n có, Thừ a Thiên Huế đã đư a
ngành du lị ch trở thành ngành kinh tế mũi nhọ n củ a tỉ nh và củ a cả khu vự c miề n
Trung. Trở thành điể m nhấ n tổ chứ c sự kiệ n củ a năm Du lị ch Quố c gia 2012, cùng
vớ i các hoạ t độ ng du lị ch diễ n ra sôi nổ i, đã thu hút đư ợ c lư ợ ng du khách đế n Huế
ngày càng cao. Hệ thố ng các nhà hàng, khách sạ n và các hoạ t độ ng dị ch vụ du lị ch
khác theo đó cũng đang dầ n đư ợ c cả i thiệ n về chấ t lư ợ ng và qui mô. Doanh thu mang
lạ i từ các hoạ t độ ng kinh doanh du lị ch ngày càng nhiề u. Điề u này mang lạ i nhiề u cơ

hộ i cho các doanh nghiệ p kinh doanh du lị ch. Nhiề u khách sạ n có chấ t lư ợ ng cao
đang đư ợ c khai thác và đư a vào sử dụ ng.
Khách sạ n Hư ơ ng Giang trự c thuộ c Công ty Du lị ch Hư ơ ng Giang, đư ợ c đặ t
tạ i trung tâm thành phố Huế và soi mình xuố ng dòng sông Hư ơ ng thơ mộ ng, đư ợ c
các du khách biế t đế n là mộ t trong nhữ ng Khách sạ n tiêu biể u ở Huế . Nét đặ c biệ t
riêng củ a khách sạ n Hư ơ ng Giang là sự kế t hợ p hài hòa giữ a kiế n trúc hiệ n đạ i và
nộ i thấ t đư ợ c trang trí theo phong cách cung đình Huế , vớ i 165 phòng đư ợ c thiế t kế

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×