Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM thái đông anh

LỜ I CẢ M Ơ N
Trong quá trình thự c hiệ n luậ n văn, tôi đã nhậ n đư ợ c sự cộ ng tác, giúp đỡ
và tạ o điề u kiệ n củ a nhiề u tậ p thể và cá nhân.
Lờ i đầ u tiên, tôi xin bày tỏ lòng biế t ơ n đế n quý Thầ y, Cô giáo đã giả ng dạ y
và giúp đỡ tôi trong suố t khóa họ c.
Đặ c biệ t, tôi xin chân thành cả m ơ n PGS.TS. MAI VĂN XUÂN, ngư ờ i đã
hư ớ ng dẫ n tậ n tình và đầ y trách nhiệ m để tôi hoàn thành luậ n văn.
Tôi xin chân thành cả m ơ n Ban Giám hiệ u trư ờ ng Đạ i họ c Kinh tế - Đạ i họ c
Huế ; các Khoa, Phòng ban chứ c năng; các Thầ y cô giáo và các họ c viên lớ p cao
họ c Quả n trị kinh doanh khóa 14 trư ờ ng Đạ i họ c Kinh tế Huế đã trự c tiế p hoặ c
gián tiế p tạ o điề u kiệ n thuậ n lợ i, giúp đỡ tôi trong quá trình họ c tậ p, nghiên cứ u và
hoàn thành luậ n văn này.
Tôi cũng xin gử i lờ i cả m ơ n đế n Ban Giám đố c và các Phòng ban củ a Công
ty tnhh tm Thái Đông Anh, các khách hàng, các đồ ng nghiệ p đã nhiệ t tình cộ ng tác,
tạ o điề u kiệ n trong việ c cung cấ p tài liệ u, thông tin cầ n thiế t giúp tôi hoàn thành
luậ n văn.
Cuố i cùng, tôi xin chân thành cả m ơ n sự giúp đỡ , độ ng viên củ a gia đình,
bạ n bè, ngư ờ i thân trong suố t quá trình họ c tậ p và nghiên cứ u đề tài.

Tác giả luậ n văn


Nguyễ n Thị Thanh Thủ y

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×