Tải bản đầy đủ

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược MARKETING tại CÔNG TY bảo VIỆT THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam đoan mọ i
sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n đã
đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Huế , ngày 07 tháng 07 năm 2012
Tác giả luậ n văn

Dư ơ ng Thị Diệ u Hư ơ ng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×