Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn – THƯƠNG mại - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn – THƯƠNG mại KHATOCO GIAI đoạn 2012 – 2020

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi. Các số liệ u,
thông tin đư ợ c sử dụ ng trong Luậ n văn đề u có nguồ n gố c rõ ràng, trung thự c và
đư ợ c phép công bố .
Trong quá trình thự c hiệ n luậ n văn, tác giả có tham khả o qua mộ t số tài liệ u,
số liệ u từ : báo cáo củ a Công ty Khatoco, báo cáo củ a các đố i thủ cạ nh tranh, tạ p
chí chuyên ngành, thông tin từ các trang web, … đồ ng thờ i có tham khả o hình thứ c
và nộ i dung trình bày củ a các luậ n văn khoá trư ớ c.

Huế , ngày 15 tháng 07 năm 2012
Họ c viên thự c hiệ n

NGÔ DUY HÂN

i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×