Tải bản đầy đủ

Giải quyết việc làm cho thanh niên tại khu kinh tế vũng áng huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung
thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Mọ i thông tin trích dẫ n
trong luậ n văn đề u đã đư ợ c trích rõ nguồ n gố c.
Tôi xin chị u hoàn toàn trách nhiệ m về lờ i cam đoan này.

Tác giả luậ n văn

Lê Thị Hồ ng Phư ợ ng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×