Tải bản đầy đủ

Giải pháp xác định giá trị vườn cây cao su để tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại công ty cao su kontum

PHẦ N 1: MỞ

ĐẦ U

1. Lý do chọ n đề tài
Cổ phầ n hóa các DNNN là chủ trư ơ ng lớ n, là giả i pháp quan trọ ng củ a Đả ng
và Nhà nư ớ c trong tiế n trình sắ p xế p, đổ i mớ i khu vự c kinh tế quố c doanh. Trả i qua
gầ n 18 năm, kể từ khi bắ t đầ u thí điể m vào năm 1992 đế n thự c hiệ n chính thứ c năm
1996, đế n nay kế t quả đạ t đư ợ c trong quá trình cổ phầ n hoá DNNN về cơ bả n là tích
cự c. Qua CPH đã giả m bớ t đư ợ c nhữ ng DNNN kinh doanh kém hiệ u quả đồ ng thờ i
hình thành mớ i loạ i hình DN đa hình thứ c sở hữ u, thu hút vố n và kinh nghiệ m củ a
các nhà đầ u tư cũng như ngư ờ i lao độ ng vào phát triể n sả n xuấ t kinh doanh, tạ o
độ ng lự c mớ i, phát huy quyề n tự chủ kinh doanh, nâng cao hiệ u quả và sứ c cạ nh
tranh củ a DN[31].
Tuy nhữ ng mặ t tích cự c củ a CPH đã thể hiệ n rõ, như ng cho đế n nay tố c độ
thự c hiệ n CPH các doanh nghiệ p tạ i Tậ p đoàn công nghiệ p cao su Việ t Nam
(TĐCNCSVN) nhìn chung vẫ n còn chậ m, chư a đáp ứ ng đư ợ c như yêu cầ u đặ t ra.
Đó là do nhiề u vư ớ ng mắ c đã phát sinh không chỉ trong quá trình tổ chứ c thự c hiệ n
mà ngay cả đố i vớ i DN đã đư ợ c CPH cũng cầ n hoàn thiệ n thêm ở nhiề u mặ t, cả về
cơ sở lý luậ n lẫ n thự c tiễ n. Đặ c biệ t trong các doanh nghiệ p nông nghiệ p vư ớ ng
mắ c lớ n nhấ t là việ c xác đị nh giá trị vư ờ n cây liên quan đế n các đặ c tính kinh tế kỹ

thuậ t củ a cây trồ ng, nhữ ng tài sả n trên đấ t phụ c vụ cho kinh doanh sả n xuấ t và các
nhân tố về lợ i thế kinh doanh, thư ơ ng mạ i[2],[3].
Công ty cao su KonTum là doanh nghiệ p nhà nư ớ c thuộ c TĐCNCSVN,
trong nhữ ng năm qua đã tạ o bư ớ c phát triể n vư ợ t bậ c cả chiề u rộ ng lẫ n chiề u sâu,
xứ ng đáng vai trò chủ đạ o củ a ngành Cao su trên đị a bàn tỉ nh KonTum. Thự c hiệ n
chủ trư ơ ng củ a Chính phủ và kế hoạ ch củ a Tậ p đoàn là từ nay đế n hế t năm 2012 sẽ
tiế n hành cổ phầ n hoá hoàn toàn các Công ty cao su tạ i miề n Đông nam bộ và khu
vự c Tây Nguyên. Công ty cao su KonTum thuộ c đố i tư ợ ng cổ phầ n hoá theo kế
hoạ ch củ a Tậ p đoàn đã đề ra.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×