Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng thanh hóa

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O

Formatted: Font: Times New Roman

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
Formatted: Font: (Default) Times New
Roman

TRẦ N NGỌ C DŨNG

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG NGUỒ N NHÂN LỰ C

Formatted: Font: Times New Roman,
Afrikaans

CÔNG TY TNHH MỘ T THÀNH VIÊN ĐẦ U TƯ
PHÁT TRIỂ N HẠ TẦ NG THANH HÓA
Formatted: Font: (Default) Times New
Roman


CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ

: 60 34 01 02

Formatted: Font: (Default) Times New
Roman

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
Formatted: Font: (Default) Times New
Roman

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. NGUYỄ N TÀI PHÚC
Formatted: Font: (Default) Times New
Roman
Formatted: Font: Times New Roman

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×