Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường ở thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi dư ớ i sự hư ớ ng
dẫ n khoa họ c củ a TS. Trư ơ ng Tấ n Quân. Nhữ ng kế t quả nghiên cứ u hoặ c thông tin
củ a tác giả khác đư ợ c sử dụ ng trong luậ n văn đề u có trích dẫ n rõ ràng. Các số liệ u
và kế t quả nghiên cứ u mớ i trong luậ n văn này là trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng
để bả o vệ mộ t họ c vị nào.

Tác giả

Nguyễ n Thị Bích Hồ ng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×