Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

PHẦ N I: MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Thuế là mộ t bộ phậ n củ a cả i củ a xã hộ i đư ợ c tậ p trung vào quỹ ngân sách
nhà nư ớ c, theo đó các thể nhân, pháp nhân phả i chuyể n giao mộ t phầ n bắ t buộ c
củ a cả i củ a mình cho Nhà nư ớ c mà không gắ n vớ i bấ t kỳ sự ràng buộ c nào về sự
hoàn trả lợ i ích tư ơ ng quan vớ i số thuế đã nộ p nhằ m trang trả i các chi phí duy trì
sự tồ n tạ i, hoạ t độ ng củ a bộ máy Nhà nư ớ c và chi phí công cộ ng đem lạ i lợ i ích
chung cho cộ ng đồ ng.
Hư ơ ng Thủ y trở thành Thị xã từ tháng 3 năm 2009, điề u này thúc đẩ y kinh tế
ở đây phát triể n mạ nh mẽ , đặ c biệ t là khu vự c ngoài quố c doanh, ngày càng có
nhiề u doanh nghiệ p mớ i thành lậ p và đi vào hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh.
Chi cụ c thuế thị xã Hư ơ ng Thủ y đư ợ c giao nhiệ m vụ quả n lý thu ngân sách
phát sinh trên đị a bàn, kế t quả thu ngân sách qua các năm đề u tăng, trong đó số thu
thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ các doanh nghiệ p chiế m tỷ trọ ng cao trong số thu lĩnh vự c
ngoài quố c doanh. Tuy sắ c thuế GTGT trong thờ i gian qua luôn đư ợ c sử a đổ i và bổ
sung, bở i đây là nguồ n thu chủ lự c, chiế m tỷ trọ ng lớ n trong tổ ng nguồ n thu thuế ,
như ng việ c áp dụ ng luậ t thuế GTGT đố i vớ i thành phầ n kinh tế ngoài quố c doanh
(NQD) vẫ n còn nhiề u bấ t cậ p, vư ớ ng mắ c, chư a phù hợ p vớ i thự c tiễ n cầ n đư ợ c giả i

quyế t; công tác quả n lý thu chư a đư ợ c hoàn thiệ n, tình trạ ng doanh nghiệ p trố n lậ u thuế
xả y ra phổ biế n, tỷ lệ nợ thuế vẫ n còn cao, gây thấ t thu ngân sách Nhà nư ớ c (NSNN).
Vậ y làm thế nào để luậ t thế GTGT thậ t sự phát huy đư ợ c vai trò, tác dụ ng và đi sâu vào
cuộ c số ng. Vấ n đề quả n lý thu thuế GTGT đố i vớ i khu vự c ngoài quố c doanh như thế
nào. Đó là mộ t yêu cầ u cấ p bách và thiế t thự c đố i vớ i ngành thuế nói chung và vớ i Chi
cụ c thuế Thị xã Hư ơ ng Thủ y nói riêng.
Xác đị nh đư ợ c tầ m quan trọ ng đó, tôi thấ y rằ ng cầ n phả i có nhữ ng giả i
pháp trong công tác quả n lý thu thuế GTGT đố i vớ i các doanh nghiệ p nhằ m tăng
nguồ n thu cho ngân sách Nhà nư ớ c đồ ng thờ i tạ o công bằ ng, bình đẳ ng trong
hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh, tôi chọ n đề tài “Hoàn thiệ n quả n lý thu thuế
giá trị gia tăng đố i vớ i các doanh nghiệ p ngoài quố c doanh trên đị a bàn
Thị xã Hư ơ ng Thủ y, tỉ nh Thừ a Thiên Huế ” làm luậ n văn thạ c sĩ củ a mình.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×