Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của bưu điện tỉnh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN

Sau quá trình nghiên cứ u và tìm hiể u thự c trạ ng năng lự c cạ nh tranh tạ i Bư u
điệ n tỉ nh Thừ a Thiên Huế , tôi đã nghiên cứ u và tậ p hợ p các tài liệ u để hoàn thành
luậ n văn: “Nâng cao năng lự c cạ nh tranh củ a Bư u điệ n tỉ nh Thừ a Thiên Huế ” dư ớ i
sự hư ớ ng dẫ n củ a PGS. TS Mai Văn Xuân.
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi, các số liệ u nêu
trong luậ n văn là trung thự c và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đư ợ c ghi
rõ nguồ n gố c.

Tác giả luậ n văn

Văn Minh Cư ờ ng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×