Tải bản đầy đủ

Nâng cao khả năng tiêu thụ phân bón của công ty cổ phần tổng công ty sông gianh

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, Luậ n văn: “Nâng cao khả năng tiêu thụ Phân bón củ a Công
ty Cổ phầ n Tổ ng Công ty Sông Gianh” là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi dư ớ i
sự hư ớ ng dẫ n khoa họ c củ a giáo viên hư ớ ng dẫ n.
Tấ t cả các nguồ n số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn là trung thự c và
chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị khoa họ c nào. Các thông tin trích dẫ n
trong luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c và mọ i sự giúp đỡ cho việ c hoàn thành
luậ n văn đã đư ợ c cả m ơ n đầ y đủ .

Huế , tháng 6 năm 2015
Tác giả luậ n văn

Ngô Quang Hả i

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×