Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi tên là Từ Công Sơ n, xin cam đoan: Luậ n văn “Nâng cao hiệ u quả hoạ t
độ ng kinh doanh củ a các doanh nghiệ p vừ a và nhỏ trên đị a bàn huyệ n Quả ng
Ninh, tỉ nh Quả ng Bình” là công trình nghiên cứ u do tôi thự c hiệ n dư ớ i sự hư ớ ng
dẫ n khoa họ c củ a thầ y giáo PGS.TS. Nguyễ n Khắ c Hoàn.
Hệ thố ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là trung thự c,
chính xác, có nguồ n gố c rõ ràng và chư a từ ng đư ợ c công bố tạ i bấ t kỳ công trình
nào khác.

Huế , ngày 12 tháng 6 năm 2015
Ngư ờ i cam đoan

Từ Công Sơ n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×