Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong Luậ n văn này
là trung thự c và chư a hề đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi khẳ ng đị nh rằ ng, mọ i sự giúp đỡ trong việ c thự c hiệ n Luậ n văn này đã
đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong Luậ n văn đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Nguyễ n Lê Thanh Minh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×