Tải bản đầy đủ

Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

PHẦ N MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
CNH - HĐH và đô thị hóa là con đư ờ ng phát triể n củ a mọ i quố c gia trên thế
giớ i. Trong thờ i đạ i công nghệ phát triể n như vũ bão hiệ n nay, kinh tế tri thứ c đang
đi vào cuộ c số ng và toàn cầ u hóa là mộ t xu thế không thể cư ỡ ng lạ i đư ợ c thì CNH HĐH là con đư ờ ng giúp các nư ớ c chậ m phát triể n và đang phát triể n rút ngắ n
khoả ng cách so vớ i các nư ớ c đi trư ớ c.
Thự c tiễ n phát triể n củ a nhiề u quố c gia trong nhữ ng năm gầ n đây cho thấ y
CNH - HĐH và đô thị hóa là nhân tố quyế t đị nh thay đổ i phư ơ ng thứ c sả n xuấ t,
chuyể n từ nề n kinh tế sả n xuấ t nông nghiệ p truyề n thố ng, tiể u nông sang phư ơ ng
thứ c sả n xuấ t mớ i hiệ n đạ i, do đó cũng làm thay đổ i bộ mặ t nông thôn. Trong nề n
kinh tế hiệ n đạ i, CNH - HĐH và đô thị hóa có sự gắ n bó chặ t chẽ vớ i nhau, tạ o
thành mộ t tiế n trình thố ng nhấ t thúc đẩ y sự phát triể n kinh tế xã hộ i.
Về mặ t kinh tế , CNH - HĐH làm thay đổ i phư ơ ng thứ c sả n xuấ t và cơ cấ u nề n
kinh tế , chuyể n nề n kinh tế sang mộ t bư ớ c phát triể n mớ i về chấ t, đó là nề n kinh tế
dự a trên nề n đạ i công nghiệ p và dị ch vụ chấ t lư ợ ng cao.
Về mặ t xã hộ i, đó là quá trình đô thị hóa. Trong nề n kinh tế hiệ n đạ i, đô thị
hóa không chỉ đơ n thuầ n là sự hình thành các đô thị mớ i mà còn là nấ c thang tiế n
hóa vư ợ t bậ c củ a xã hộ i vớ i trình độ văn minh mớ i, phư ơ ng thứ c phát triể n mớ i. Đó

là cách thứ c tổ chứ c, bố trí lứ c lư ợ ng sả n xuấ t, cơ cấ u lạ i nề n kinh tế .
Hiệ n nay, quá trình CNH - HĐH và đô thị hóa ở nư ớ c ta nói chung và tạ i
thành phố Đồ ng Hớ i tỉ nh Quả ng Bình nói riêng đang diễ n ra mạ nh mẽ . Để đáp ứ ng
nhu cầ u cho sự nghiệ p phát triể n kinh tế xã hộ i và đô thị hoá đị a phư ơ ng, thự c hiệ n
mụ c tiêu đư a thành phố Đồ ng Hớ i lên đô thị loạ i II, trong nhữ ng năm qua (từ năm
2000 đế n nay) nhiề u ha đấ t nông nghiệ p, lâm nghiệ p - nuôi trồ ng thuỷ sả n trên đị a
bàn thành phố bị thu hồ i để phụ c vụ mụ c tiêu chung. Mặ t khác, theo quy hoạ ch, kế
hoạ ch sử dụ ng đấ t toàn thành phố từ năm 2006 - 2010 và đị nh hư ớ ng quy hoạ ch sử
dụ ng đấ t giai đoạ n 2010 - 2020 thì sẽ có sự biế n độ ng lớ n về diệ n tích đấ t các loạ i

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×