Tải bản đầy đủ

Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH hiệp hưng

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng đây là công trình nghiên cứ u củ a tôi. Số liệ u và kế t
quả nghiên cứ u là trung thự c và chư a từ ng đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đề u đã
đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Tác giả

Lê Thanh Tùng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×