Tải bản đầy đủ

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng: Luậ n văn đã sử dụ ng thông tin từ nhiề u nguồ n và đã
có trích dẫ n nguồ n gố c. Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u đã nêu trong luậ n văn là
trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng, công bố trong mộ t luậ n văn nào khác.
Tác giả

Nguyễ n Hoàng Anh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×