Tải bản đầy đủ

Phân tích tài chính tại chi nhánh II công ty cổ phần thuốc sát trùng việt nam

PHẦ N MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Trong điề u kiệ n nề n kinh tế thị trư ờ ng như hiệ n nay, làm thế nào để tồ n tạ i và
phát triể n là mộ t vấ n đề rấ t quan trọ ng đố i vớ i tấ t cả các công ty. Mộ t công ty muố n
có chỗ đứ ng trên thị trư ờ ng, muố n trụ vữ ng trong điề u kiệ n cạ nh tranh khắ c nghiệ t
thì hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a doanh nghiệ p phả i có hiệ u quả , thu đư ợ c lãi,
bả o toàn và phát triể n vố n.
Muố n làm đư ợ c điề u đó, doanh nghiệ p phả i dành đư ợ c lợ i thế cạ nh tranh, sả n
phẩ m sả n xuấ t ra phả i đáp ứ ng đư ợ c nhu cầ u, thị hiế u củ a ngư ờ i tiêu dùng, chấ t
lư ợ ng sả n phẩ m hàng hoá không nhữ ng tố t, bề n, mẫ u mã đẹ p mà giá cả cũng phả i
hợ p lý. Xuyên suố t quá trình hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a doanh nghiệ p, mộ t
hoạ t độ ng không thể thiế u, không thể không tham gia mà luôn đóng vai trò quan
trọ ng vào sự thành công hay thấ t bạ i củ a doanh nghiệ p, đó là hoạ t độ ng Tài chính
doanh nghiệ p.
Hoạ t độ ng Tài chính là mộ t bộ phậ n tố i quan trọ ng củ a hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh
doanh củ a doanh nghiệ p. Tấ t cả các hoạ t độ ng kinh doanh đề u ả nh hư ở ng đế n hoạ t
độ ng Tài chính củ a doanh nghiệ p. Ngư ợ c lạ i, tình hình Tài chính tố t hay xấ u lạ i có
tác độ ng thúc đẩ y hay kìm hãm đố i vớ i quá trình kinh doanh. Do đó, để phụ c vụ cho

công tác quả n lý hoạ t độ ng kinh doanh có hiệ u quả , các nhà quả n trị cầ n phả i
thư ờ ng xuyên tổ chứ c phân tích tình hình tài chính củ a doanh nghiệ p mình.
Nề n kinh tế thị trư ờ ng yêu cầ u doanh nghiệ p tự quyế t đị nh, tự chị u trách nhiệ m
về hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh củ a mình. Doanh nghiệ p phả i hoạ t độ ng thế nào
để đạ t đư ợ c mụ c tiêu lợ i nhuậ n đặ t ra, dành đư ợ c thị phầ n lớ n trong sân chơ i kinh tế
rấ t công bằ ng như ng cũng không kém phầ n khố c liệ t này. Thư ơ ng trư ờ ng thự c sự
trở thành chiế n trư ờ ng. Ở đó, đòi hỏ i sự dũng cả m, mư u trí, tính quyế t đoán củ a các
chủ doanh nghiệ p để kinh doanh có lãi, doanh nghiệ p mà trự c tiế p là doanh nhân
đư ợ c quyề n tự chủ đế n mứ c cao nhấ t trong việ c sử dụ ng vố n, bố trí sả n xuấ t và tiêu
thụ sả n phẩ m cũng như sử dụ ng độ i ngũ lao độ ng, chuyên gia củ a mình mộ t cách có
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×