Tải bản đầy đủ

NGHIÊN cứu THU hút vốn đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI ở THÀNH PHỐ đà NẴNG

MỞ

ĐẦ U

1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài
Thự c hiệ n chủ trư ơ ng củ a Đả ng và Nhà nư ớ c về thự c hiệ n thành công sự
nghiệ p CNH, HĐH đấ t nư ớ c, quan điể m củ a Đả ng ta là phát huy nộ i lự c, tranh thủ
tố i đa các nguồ n lự c từ bên ngoài, nhấ t là về vố n, KHCN, kinh nghiệ m … nhằ m giả i
phóng sứ c sả n xuấ t, gia tăng sứ c cạ nh tranh củ a nề n kinh tế , đẩ y nhanh tố c độ tăng
trư ở ng kinh tế . Sau hơ n 25 năm đổ i mớ i mở cử a và hộ i nhậ p quố c tế , nề n kinh tế
nư ớ c ta không ngừ ng phát triể n, diệ n mạ o củ a đấ t nư ớ c hoàn toàn đổ i khác mộ t
phầ n là do các nguồ n vố n đầ u tư từ bên ngoài, mà quan trọ ng nhấ t là nguồ n vố n đầ u
tư trự c tiế p nư ớ c ngoài (FDI) đã đóng góp mộ t vai trò không nhỏ trong sự phát triể n
củ a đấ t nư ớ c.
Từ khi có Luậ t Đầ u tư nư ớ c ngoài tạ i Việ t Nam (ban hành năm 1987 sử a đổ i,
bổ sung vào các năm 1990, 1992, thay bằ ng Luậ t đầ u tư nư ớ c ngoài tạ i Việ t Nam
năm 1996 và tiế p tụ c đư ợ c thay bằ ng Luậ t đầ u tư vào năm 2005), dòng vố n FDI vào
nư ớ c ta tăng nhanh, trở thành nguồ n bổ sung quan trọ ng, bù đắ p cho nhữ ng thiế u
hụ t về vố n để đầ u tư cho sự phát triể n, góp phầ n mở rộ ng sả n xuấ t, tạ o ra nhiề u sả n
phẩ m hàng hóa đa dạ ng, giả i quyế t việ c làm và thúc đẩ y tăng trư ở ng và phát triể n
kinh tế xã hộ i. Chính vì vậ y, việ c thu hút vố n đầ u tư nư ớ c ngoài nói chung và thu

hút FDI nói riêng trở thành nộ i dung hàng đầ u củ a nhiệ m vụ kinh tế đố i ngoạ i.
Đà Nẵ ng là mộ t trong nhữ ng thành phố lớ n củ a cả nư ớ c, là trung tâm kinh tế ,
chính trị củ a khu vự c duyên hả i miề n Trung và Tây Nguyên. Việ c phát triể n kinh tế
- xã hộ i củ a Đà Nẵ ng không chỉ là nhiệ m vụ riêng củ a đị a phư ơ ng mà còn quan hệ
và tác độ ng sâu sắ c đế n toàn khu vự c, cũng như củ a cả nư ớ c. Trong nhữ ng năm qua,
Đà Nẵ ng đã có nhữ ng bư ớ c chuyể n mình quan trọ ng trong quá trình phát triể n kinh
tế -xã hộ i, trở thành mộ t đị a phư ơ ng năng độ ng, chính quyề n và nhân dân có quyế t
tâm cao trên con đư ờ ng xây dự ng và phát triể n. Đế n nay, mặ c dù còn nhiề u việ c
phả i làm, như ng nhữ ng thành tự u mà Đà Nẵ ng đạ t đư ợ c là không nhỏ .

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×