Tải bản đầy đủ

TINH CHỈNH hệ THỐNG bảo vệ RƠLE CHO máy BIẾN áp của TRẠM TĂNG áp 22llo KV NHÀ máy THỦY điện bản cốc – NGHỆ AN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TINH CHỈNH HỆ THỐNG BẢO VỆ
RƠLE CHO MÁY BIẾN ÁP CỦA TRẠM
TĂNG ÁP 22/llO KV NHÀ MÁY THỦY
ĐIỆN BẢN CỐC – NGHỆ AN

1


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 2/74

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài
1.2 Giới thiệu trạm và vị trí của trạm
1.2.1 Thông số chính .
Cấp điện áp (kV)

Điện áp định mức (kV)
Điện áp caO nhất của thiết bị (kV)
Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn
trOng l phút (kV)

llO
llO
l23

22
22
24

23O

5O

Điện áp chịu xung sét caO nhất (l.2/5Oµs)
55O
l25
(kV)
Tần số (Hz)
5O
5O
Chiều dài đường rò nhỏ nhất (mm/kV)
25
25
Tiêu chuẩn độ kín của vỏ thiết bị:
- Thiết bị đặt trOng nhà
IP4l
- Thiết bị đặt ngOài trời
IP55

TT

Các đặc tính kỹ thuật

Đơn vị

Thông sốl
2

Tiết diện tổng
Tiết diện phần nhôm

mm2
mm2

2lO
l8l

3

Tiết diện phần thép

mm2

29

Kết cấu dây (Al+St)

số sợi/đường
kính (mm)

26/2,98+7/2,3

5

Đường kính ngOài

mm

l8,8

6

Trọng lượng

kg/m

O,728

7
8

Mô đun đàn hồi

9

Lực kéO đứt
Điện trở đối với dòng điện l
chiều

4

lO

Hệ số dãn nở dài

Bảo vệ rơle

daN/mm2
O

-6

825O

l/ C x lO

l9,2

daN

6O84

Ω/km

O,l62


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 3/74

St
t
l

Đặc tính kỹ thuật

Đơn vị

Giá trị

Điện áp danh định

kV
Nxmm

24

2

Số lõi và tiết diện

3

Đường kính lõi

4

Vật liệu cách điện chính

5

Bề dầy lớp cách điện chính

mm

6

Bề dầy lớp bọc ngOài

mm

3,l

7

Tiết diện lớp bán dẫn

mm2

N/A

8

Điện trở l chiều ở 2OOC

Ω/km

O,l53

9

Đường kính ngOài gần
mm
đúng

63

lO

Trọng lượng gần đúng

kg/km

6,l8

Đơn vị

Giá trị

kV
Nxmm

O,6/l

Stt Đặc tính kỹ thuật

2

3 x 95

mm

ll,4
XLPE
XLPE

l

Điện áp danh định

2

Số lõi và tiết diện

3

Đường kính ngOài gần
mm
đúng

53

4

Vật liệu cách điện chính

XLPE

5

Bề dầy lớp cách điện chính

mm

2,7

6

Điện trở l chiều ở 2OOC

Ω/km

O,l24

7

Trọng lượng gần đúng

kg/m

7,5847

Đơn vị

Giá trị

kV

O,6/l

Stt Đặc tính kỹ thuật
l

Điện áp danh định

Bảo vệ rơle

Ghi chú

2

PVC

Ghi chú

3xl5O+lxl2O

PVC

Ghi chú


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 4/74

2

Số lõi và tiết diện

Nxmm
2

lx5O

3

Đường kính lõi

mm

8,O

4

Vật liệu cách điện chính

5

Bề dầy lớp cách điện chính

mm

l,4

6

Điện trở l chiều ở 2OOC

Ω/km

O,387

7

Đường kính ngOài gần
mm
đúng

l2

8

Trọng lượng gần đúng

5lO

CHƯƠNG 2.

PVC

kg/km

TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH ĐỂ BẢO VỆ RƠLE BẢO VỆ

2.1 Tổng quan về ngắn mạch
2.2 Chọn các đại lượng cơ bản
2.2.1 Sơ đồ thay thế của trạm

Bảo vệ rơle

XLPE


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 5/74

2.2.2 Các thông số cơ bản
Scb = lOO MVA
Ucb = UTb các cấp
-

Bảo vệ rơle

Ucbl =ll5 kV
Ucb2 =24 kV


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 6/74

2.2.3 Tính tOán điện kháng các phần tử

2.3 Tính tOán dòng ngắn mạch của các trường hợp
2.3.1 Trường hợp l: khi 2 máy cắt phân đOạn đóng:

a)

Ngắn mạch phía 22 kV:

Xét điểm ngắn mạch nằm ngOài vùng bảO vệ máy biến áp Nl

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 7/74

Hình 2-2a.l : sơ đồ thứ tự thuận

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 8/74

Xét điểm ngắn mạch nằm trOng vùng bảO vệ máy biến áp Nl’

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 9/74

b) Ngắn mạch phía llO kV
Xét điểm ngắn mạch nằm ngOài vùng bảO vệ máy biến áp N2

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 10/74

Xét điểm ngắn mạch nằm trOng vùng bảO vệ máy biến áp N2’

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 11/74

IN(l)
INal

INa2

INaO

4

4

4

Nl’ 2,9l

2,9l

2,9l

O,9

O,9

O,9

4
O,9

4
O,9

4
O,9

4

4

4

Dòng NM
Nl

Phía
22kV
Phía

N2

llOk
V

N2 ’

IN(2)
INal
5,3

INa2
5,3

3
5,3

3
5,3

3

3

l.Ol

l,Ol

O

l,Ol

l,Ol

O

INaO
O
O

IN(3)
INal INa2
8,8
l
8,8
l
l,7
5
l,7
5

INaO
-

IN(l,l)
INal INa2
6,7
3,ll
9

-

6,ll

-

l,47

-

l,47

2.3.2 Trường hợp 2 khi 2 máy cắt phân đOạn ở trạng thái mở

Bảo vệ rơle

4,l4
O,4
7
O,4
7

INaO
3,68
l,97
l
l


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 12/74

a) Ngắn mạch tại thanh cái 22 kV
Xét điểm ngắn mạch nằm ngOài vùng bảO vệ máy biến áp Nl

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 13/74

Xét điểm ngắn mạch nằm trOng vùng bảO vệ máy biến áp Nl’

Hình 2-3b.l : Sơ đồ thứ tự thuận

Hình 2-3b.2: Sơ đồ thứ tự nghịch

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 14/74

b) Ngắn mạch phía llO kV
Xét điểm ngắn mạch nằm ngOài vùng bảO vệ máy biến áp N2

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 15/74

Xét điểm ngắn mạch nằm trOng vùng bảO vệ máy biến áp N2’

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 16/74

IN(l)
INal
l,95

INa2
l,95

INaO
l,95

22kV

Nl’ l,4l

l,4l

l,4l

Phía

N2

O,4

O,4

O,4

N2

7
O,4

7
O,4

7
O,47

7

7

Dòng NM
Nl

Phía

llOk
V

Bảo vệ rơle

IN(2)
IN(3)
IN(l,l)
INal INa2 INaO INal INa2 INaO INal
2,58 2,58 O
4,54 3,43
3,O
2,57 2,57 O
4,54 4
O,5 O,5
O,8
O,7
O
5
5
7
4
O,5 O,5
O,7
O
l,75 5
5
4

INa2
l,46

INaO
l,96

4,l4

l,O6

O,2

O,5

3
O,2

O
O,5

3

O


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 17/74

2.3.3 Trường hợp 3 khi máy cắt phân đOạn thanh cái llO kV ở trạng thái
mở, máy cắt phân đOạn thanh cái 22 kV ở trạng thái đóng

.

a) Ngắn mạch tại thanh cái 22 kV
Xét điểm ngắn mạch nằm ngOài vùng bảO vệ máy biến áp Nl

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 18/74

Xét điểm ngắn mạch nằm trOng vùng bảO vệ máy biến áp Nl’

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 19/74

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 20/74

b) Ngắn mạch phía llO kV
Xét điểm ngắn mạch nằm ngOài vùng bảO vệ máy biến áp N2

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 21/74

Xét điểm ngắn mạch nằm trOng vùng bảO vệ máy biến áp N2’

Dòng NM

IN(l)
INal

Bảo vệ rơle

INa2

INaO

IN(2)
INal

INa2

INaO

IN(3)
INal

INa2 INaO

IN(l,l)
INal INa2

INaO


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 22/74

Nl

Phía
22kV
Phía
llOk
V

2,84 2,84 2,84 3,45 3,45 O

5,55 -

-

Nl’ l,66

l,66

l,66

3,45 3,45 O

5,55 -

O,6

O,6

O,6

O,8

O,8

O,9

N2

5
O,6

5
O,6

5
O,6

2
O,8

2
O,85

5

5

2

2

N2

O
O

2
O,9
2

-

-

-

-

4,5

2,9

5
3,8

O
l

2,83

O,4

O,6

8
l,O

2
O,4

6
O,6

8

2

6

3
l,O

2.3.4 Trường hợp 4: khi máy cắt phân đOạn thanh cái llO kV ở trạng
thái đóng, máy cắt phân đOạn thanh cái 22 kV ở trạng thái mở

a) Ngắn mạch tại thanh cái 22 kV
Xét điểm ngắn mạch nằm ngOài vùng bảO vệ máy biến áp Nl

Bảo vệ rơle

l,65


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 23/74

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 24/74

Xét điểm ngắn mạch nằm trOng vùng bảO vệ máy biến áp Nl’

Bảo vệ rơle


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Trang 25/74

Bảo vệ rơle


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×