Tải bản đầy đủ

Nhận thức của cha mẹ về giáo dục đạo đức trong gia đình cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi tại trường mầm non ABI đồng nai (tt)

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................... 1
1.Lý do chọn đề tài: ............................................................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu: ...................................................................................................................... 3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: ............................................................................................... 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu: ..................................................................................................................... 3
5. Giả thuyết khoa học: ....................................................................................................................... 4
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: ......................................................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu: ................................................................................................................ 4
8. Kế hoạch nghiên cứu: ...................................................................................................................... 4
CHƯƠNG II: ........................................................................................................................................... 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................................................................... 5
1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .............................................................................................................. 5
2. Một số khái niệm có liên quan ........................................................................................................ 5
2.1. Khái niệm đạo đức ................................................................................................................... 5
2.2. Khái niệm giáo dục đạo đức ..................................................................................................... 6
2.3. Vai trò của giáo dục đạo đức .................................................................................................... 6
2.4. Khái niệm về nhận thức............................................................................................................ 7
2.5. Khái niệm chung về gia đình.................................................................................................... 7
2.5.1. Định nghĩa về gia đình .......................................................................................................... 7
3. Giáo dục gia đình Việt Nam với lịch sử phát triển của xã hội ...................................................... 11

3.1. Giáo dục của gia đình Việt Nam truyền thống ....................................................................... 11
3.2. Những đặc điểm của gia đình Việt Nam truyền thống........................................................... 12
3.3. Chức năng của gia đình Việt Nam truyền thống .................................................................... 14
3.4. Đặc điểm về thiết chế gia đình Việt Nam truyền thống ........................................................ 15
4. Văn hoá ứng xử trong gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
........................................................................................................................................................... 17
5. Giáo dục gia đình và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ thuộc pháp .......................... 22
6. Giáo dục gia đình và nhân cách con người Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc
và xây dựng chủ nghĩa xã hội............................................................................................................ 22
6.1. Gia đình và giáo dục gia đình trong sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay .................... 23
6.2. Những khó khăn cơ bản đối với vấn đề giáo dục gia đình hiện nay. ..................................... 24
6.3. Mục tiêu và nghĩa vụ giáo dục gia đình hiện nay: .................................................................. 26


7. Những nội dung cơ bản trong giáo dục gia đình ........................................................................... 27
7.1. Giáo dục hành vi đạo đức....................................................................................................... 27
CHƯƠNG III: ....................................................................................................................................... 34
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................................................................... 34
1. .......................................................................................... VÀI NÉT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU:
........................................................................................................................................................... 34
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: .......................................................................................................... 35
2.1.Nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức gia đình cho trẻ. .............. 35
2.1.1. Nhận thức về trách nhiệm, tình yêu thương và nghĩa vụ của người cha, người mẹ đối với việc
giáo dục đạo đức cho con cái. ........................................................................................................... 35
Mức độ quan trọng ....................................................................................................................... 36
3. Những khó khăn của cha mẹ trong việc giáo dục đạo đức cho con cái......................................... 45
4. Những điều kiện cần thiết cho giáo dục đạo đức trong gia đình ................................................... 48
5. Thực trạng nuông chiều hay bỏ mặc con cái cho nhà trường, xã hội. ........................................... 50
6. Trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ của các bậc cha mẹ. ..................... 53
3. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP .................................................................................................... 55
3.1. Một số biện pháp giúp các bậc cha mẹ giáo dục đạo đức trong gia đình cho trẻ. ...................... 55
3.2. Các nguyên tắc cơ bản trong gia đình. ....................................................................................... 58
3.2.1Xây dựng không khí gia đình êm ấm được coi là một nguyên tắc quan trọng trong giáo dục
gia đình.......................................................................................................................................... 58
3.2.2.Cần phải tôn trọng nhân cách của trẻ .................................................................................. 58
3.2.3. Nghiêm khắc và khoan dung độ lượng ................................................................................ 58
3.3. Một số phương pháp cơ bản trong giáo dục gia đình ................................................................. 61
3.3.1. Khuyên bảo, thuyết phục [Giáo trình giáo dục gia đình, Ngô Công Hoàn 2014] .............. 61
3.3.2. Rèn luyện thói quen ............................................................................................................. 61
3.3.3. Khen thưởng ........................48
49

12

Hình thức giáo dục con cái trong gia đình như thế nào?

51

13

Thái độ của cha mẹ khi con cái làm sai?

51

14

Những hình thức tác động đến nhận thức giáo dục đạo đức cho
con?

52

15

Tìm hiểu vấn đề giáo dục đạo đức cho con qua phương tiện

53

16

Thái độ của cha mẹ khi yêu cầu con cái làm việc gì đó

60

17

Các phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 3-4 tuổi

63

18

Các hình thức khen thưởng trẻ

64

19

Thái độ khi con cái ứng xử không phù hợp

70

20

Các biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ

82

87


PHỤ LỤC
(PHIẾU KHẢO SÁT CHA MẸ)
*Nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận và tình trạng nhận thức của cha mẹ về giáo dục
đạo đức trong gia đình cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hiện nay, chúng tôi tiến hành
khảo sát trên đối tượng là phụ huynh học sinh để từ đó có biện pháp giáo dục
đạo đức đúng đắn cho phụ huynh. Rất mong quý phụ huynh hiểu và hợp tác trả
lời thật bằng bảng khảo sát của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
1. Gia đình anh (chị) có bao nhiêu người con
1. 1 con
3. 2 con

2. 3 con
4. Số khác

2. Hình thức giáo dục con cái trong gia đình của anh (chị) như thế nào?
1. Nói chuyện gần gũi

2. Nghiêm khắc

3. Nuông chiều

4. Buông thả

5. Bạo lực

6. Khác

3. Theo anh (chị) nghĩ những phong tục tập quán nào có ảnh hưởng đến
việc giáo dục đạo đức cho con cái của mình?
1. Muốn có nhiều con

2. Trọng nam khinh nữ

3. Có nếp có tẻ

4. Trời sinh voi sinh cỏ

5. Khác
4. Anh (chị) nghĩ việc giáo dục đạo đức cho con cái có quan trọng không?
1. Có

2. Không

5. Yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục đạo đức cho con cái của anh (chị) là
gì?
1. Kinh tế

2. Giới tính

3. Tình yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ

4. Khác

6. Mục đích của việc giáo dục đạo đức cho con cái là gì?
1. Để các con nên người
88


2. Để các con thành người có văn hóa
3. Đề các con ngoan ngoãn, lễ phép
4. Khác
7. Anh (chị) đã có nhận thức về việc giáo dục con cái chưa?
1. có

2. Không

8. Những hình thức nào đã tác động đến nhận thức giáo dục đạo đức cho
con cái của anh (chị)?
1. Báo đài, mạng xã hội
3. Truyền thông

2. Cán bộ chính quyền địa phương
4. Khác

9. Anh (chị) có thường xuyên trao đổi với giáo viên, nhà trường về tình hình
của cháu?
1. Có

2. Không

10. Theo anh(chị) sự cần thiết giáo dục đạo đức cho con cái là?
1. Rất cần thiết

2. Không cần thiết

3. Cần thiết

4. Khác

11. Anh (chị) có tìm hiểu vấn đề giáo dục đạo đức cho con cái không?
1. Có

2. Không

12. Nếu có tìm hiểu về vấn đề giáo dục đạo đức cho con cái, thì anh (chị) tìm
hiểu qua phương tiện nào?
1. Qua các thế hệ đi trước

2. Qua giáo viên của con mình

3. Qua các phương pháp, tâm lý để giáo dục con cái
4. Qua truyền thông
5. Ý kiến khác
13. Theo anh(chị) phẩm chất nào là cần thiết, là quan trọng trong việc giáo
dục đạo đức cho con cái của mình?
1. Lòng nhân ái
2. Lòng bao dung
89


3. Lòng trung thực, thật thà
4. Lễ phép, vâng lời, kính trên nhường dưới
5. Yêu lao động
6. Tất cả các ý kiến trên
14. Theo anh (chị) lối sống, cách ứng xử của anh(chị), người lớn trong gia
đình ảnh hưởng như thế nào đến việc giáo dục đạo đức cho con cái?
1. Rất ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng
3. Không ảnh hưởng
4. Ý kiến khác
15. Khi con cái của anh(chị) ngoan, học tốt, anh (chị) dùng hình thức gì để
khen thưởng cháu?
1. Cho tiền
2. Thưởng quà
3. Khích lệ động viên con
4. Không làm gì cả
16. Khi con của anh(chị) làm điều sai thì thái độ của anh chị như thế nào?
1. Lập tức mắng, quát nạt cháu
2. Nhắc nhở nhẹ nhàng, phân tích cho cháu hiểu
3. Để một lúc sau mới nhắc
4. Dùng bạo lực với cháu
5. Ý kiến khác
17. Theo anh (chị) ai là người thích hợp nhất để giáo dục đạo đức cho con
cái của mình?
1. Ông, bà
2. Cha
90


3. Mẹ
4. Cả cha và mẹ
5. Tất cả các ý kiến trên
18. Anh (chị) nghĩ rằng nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng con cái hỗn
hào với cha mẹ, ông bà?
1. Do cha mẹ giáo dục không đúng cách
2. Do ảnh hưởng, tác động của những đối tượng không tốt
3.Do cha, mẹ, ông, bà làm việc xấu, không gương mẫu
4. Ý kiến khác
19. Theo anh(chị) trách nhiệm của cha mẹ trong gia đình là gì?
1. Nuôi dạy con cái
2.Chăm lo cho việc nhà
3. Ý kiến khác
A. Các biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ:
STT

Tên biện pháp

1

Giáo dục đạo đức
cho con thông qua
những tấm gương
trong truyện cổ
tích.
Giáo dục hành vi
ứng xử của con
thông qua các hoạt
động vui chơi với
bạn cùng lớp.
Giáo dục con biết
tôn trọng mọi
người (lịch sự, lễ
phép, chào hỏi…)
Giáo dục đạo đức

2

3

4

Mức độ cần thiết
Tính khả khi
Rất
Cần Không Rất Khả Không khả
cần
thiết cần
khả thi
thi
thiết
thiết
thi

91


5

6

7

8

9

cho con thông qua
những hành vi
gương mẫu từ cha
mẹ.
Cha mẹ phải nhắc
nhở ngay lập tức
khi trẻ mắc lỗi.
Giáo dục cho con
thông qua hoạt
động nêu gương,
đánh giá cuối ngày.
Giáo dục thông qua
các tiết dạy trên
lớp.
Giáo dục đạo đức
cho con thông qua
các hội thi do
trường tổ chức.
Giáo dục đạo đức
cho con thông qua
những hình ảnh
trực quan sinh
động.
Ý kiến khác
…………………………………………………………..

 Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ
STT

Nội dung giáo dục đạo đức

Mức độ

Rất thường
xuyên
1

Lòng nhân ái ...

2

Vâng lời, kính trên nhường dưới
92

Ít khi

Không
thường
xuyên


3

Tôn trọng quy định ở gia đình, nhà
trường...

4

Lễ phép (xưng hô, chào hỏi...)

5

Tôn trọng và quan tâm đến mọi người

6

Tinh thần trách nhiệm

7

Trung thực thật thà

8

Đoàn kết, dũng cảm

9

Lòng yêu lao động

10

Tất cả các ý trên

 Các phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 3-4 tuổi
STT

Nội dung giáo dục đạo đức

Mức độ

Rất
thường
xuyên
1

Giáo dục con bằng những hành vi gương
mẫu của cha mẹ

2

Giáo dục con bằng những hình thức khen
thưởng kỉ luật hợp lí

3

Thường xuyên nôn nắn hành vi ứng xử
của trẻ

4

Giáo dục bằng tấm gương trong chuyện
cổ tích

5

Hành vi tốt của người xung quanh
93

Ít khi

Không
thường
xuyên


6

Nhắc nhở khi trẻ mắc lỗi

 Các hình thức khen thưởng trẻ
Mức độ
STT

Nội dung hình thức khen thưởng

1

Khen thưởng động viên

2

Thưởng quà, đồ chơi, đồ ăn

3

Cho tiền

4

Không làm gì cả

5

Các ý trên

Rất
thường
xuyên

Ít khi

Không
thường
xuyên

 Thái độ của cha mẹ khi yêu cầu con cái làm việc gì đó.
Mức độ
STT

Thái độ

Rất thường
xuyên

1

Nghiêm túc, dứt khoát

2

Dễ dàng, nhượng bộ
94

Không
Ít khi

thường
xuyên


3

Nhắc nhở một cách nhẹ nhàng
 Thái độ khi con cái ứng xử không phù hợp
Mức độ
Nội dung

Rất thường
xuyên

Ít khi

Nhắc nhở ngay

Một lát sau mới nhắc

Không làm gì cả

20. Anh(chị) vui lòng cho biết thông tin của bản thân?
1. Giới tính: ……………….. Nam/ nữ
2. Tuổi:……..
3. Nghề nghiệp:……………..
Trân trọng!

95

Không thường
xuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×