Tải bản đầy đủ

Quản lý chương trình dạy học địa phương ở trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)


binh

Yếu

Kém


Mức độ thực hiện
TT

Nội dung

Tốt

Khá

Trung
binh

Yếu


Kém

dung chương trình dạy học
địa phương
4

5

6

Quản lý cơ sở vật chất
phục vụ hoạt động dạy học
địa phương
Quản lý hình thức tổ chức
dạy học địa phương
Quản lý đánh giá kết quả
học tập của học sinh trong
học tập dạy học địa phương

Câu 7. Thầy/cô cho biết công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình dạy
học địa phương tại đơn vị thầy/cô bằng cách đánh dấu (x) vào ô mà thầy/cô cho
là phù hợp.
TT

1

2

3

4

5
6

Nội dung

Có văn bản quản lý, hướng
dẫn kiểm tra đánh giá


chương trình dạy học địa
phương theo năm học của
Phòng GD & ĐT
Có quy định cụ thể của nhà
trường về tổ chức dạy học
địa phương
Xây dựng được tiêu chí cụ
thể để kiểm tra đánh giá quá
trình thực hiện chương trình
dạy học địa phương
Đánh giá về thực hiện nội
dung chương trình dạy học
địa phương
Đánh giá về hình thức,
phương pháp, nội dung và
kết quả dạy học địa phương
Đánh giá kết quả học tập của

Rất TX

Mức độ thực hiện
Thường
Thỉnh
Đôi khi
xuyên
thoảng

Không
bao giờ


học sinh
Quản lý về phương pháp và
hình thức đánh giá kết quả
học tập của học sinh

7

Câu 8. Thầy/cô cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chương
trình dạy học địa phương tại đơn vị bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp?
(Dùng cho CBQL, Tổ trưởng)
Mức độ
TT

Nội dung

Ảnh hưởng
nhiều

1

Hệ thống các văn bản pháp quy
của, ngành, địa phương

2

Điều kiện về văn hóa, xã hội,
địa lý và dân cư

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ cho dạy học

4

Năng lực quản lý của cán bộ
quản lý nhà trường

Ảnh hưởng ít

Không ảnh
hưởng


PHIẾU KHÁO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG Ở
TRƯỜNG PTDTBT THCS
Câu 9. Thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về sự cần thiết của các
biện pháp quản lý chương trình DHĐP bằng cách đánh dấu (x) và ô mà đồng
chí cho là thích hợp?
TT

Nội dung

Mức độ
Ảnh hưởng Ảnh hưởng Không ảnh
nhiều
ít
hưởng

Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV về
tầm quan trọng của DHĐP
Bồi dưỡng tổ trưởng, giáo viên năng lực
lập Kế hoạch thực hiện nội dung DHĐP
Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán cho
công tác xây dựng chương trình DHĐP,
bồi dưỡng cho giáo viên ở từng bộ môn.
Huy động lực lượng ngoài nhà trường
tham gia quản lí chương trình
Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá DHĐP

1
2

3

4
5

Câu 10. Thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ thực hiện
các biện pháp quản lý chương trình DHĐP bằng cách đánh dấu (x) và ô mà
đồng chí cho là thích hợp?
Mức độ
TT

1
2

3

4
5

Nội dung

Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV về tầm
quan trọng của DHĐP
Bồi dưỡng tổ trưởng, giáo viên năng lực lập
Kế hoạch thực hiện nội dung DHĐP
Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán cho
công tác xây dựng chương trình DHĐP, bồi
dưỡng cho giáo viên ở từng bộ môn.
Huy động lực lượng ngoài nhà trường tham
gia quản lí chương trình
Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá DHĐP

Trân trọng cảm ơn !

Rất khả
thi

Khả thi

Không
khả thiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×