Tải bản đầy đủ

20160509070522 mauthamkhaokhhoatdongcdcs

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS …………………………………..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : … /KH-CĐCS

Quận 5, ngày …… tháng …… năm 20…..

MẪU THAM KHẢO
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2016
Nhằm tổ chức tốt các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tại đơn vị
năm 2016. Ban Chấp hành CĐCS xây dựng kế hoạch hoạt động của CĐCS trong
năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:
I/ CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM:
Tháng 1/2016
- Tham mưu lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp trong việc trả lương, thưởng

trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016.
- Tham mưu chủ doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu theo Nghị định
122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 (Đối với doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước).
- Phối hợp với Chính quyền, Giám đốc doanh nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC
(đối với CĐCS khu vực Nhà nước), Hội nghị NLĐ (đối với CĐCS Doanh nghiệp
Nhà nước và CĐCS khu vực ngoài nhà nước).
- Tổ chức kiểm tra đồng cấp về công tác tài chính và Điều lệ Công đoàn Việt
Nam 6 tháng cuối năm 2015 gửi về UBKT Liên đoàn Lao động quận 5.
- Thực hiện quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2015 và lập dự toán tài
chính công đoàn năm 2016 gửi về Ban Tài chính Liên đoàn Lao động quận 5.
Tháng 2/2016
- Tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016).
- Báo cáo định kỳ số liệu tổ chức gửi về Ban Tổ chức hạn chót ngày
25/02/2016.
- Tổ chức xét chọn và đề xuất Liên đoàn Lao động quận 5 tuyên dương Nữ
CNVC-LĐ tiêu biểu quận 5 năm 2016 (theo phân bổ).
Tháng 3/2016:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ
8/3. Tuyên dương danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi cấp cơ sở và xét cá nhân xuất sắc đề
nghị tuyên dương danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp quận năm 2015.
- Bình chọn Nữ CNVC-LĐ tiêu biểu năm 2015 đề nghị Liên đoàn Lao động
quận 5 xét khen thưởng.
1


- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 đến công đoàn bộ
phận, Tổ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ và đăng ký danh hiệu thi đua của
CĐCS năm 2016 theo Hướng dẫn 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Đoàn Chủ
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi về Liên đoàn Lao động quận 5.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia “An toàn – Vệ sinh lao
động – Phòng chống cháy nổ” lần thứ 18 năm 2016.
Tháng 4/2016:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 tại đơn vị và tham gia hoạt động do
Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức.
- Phát động và đăng ký công trình hưởng ứng phong trào thi đua đợt 2 “Bàn
tay vàng” do Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Tháng 5/2016:
- Xây dựng và thực hiện các hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm
2016 theo kế hoạch của Liên đoàn lao động quận 5, trong đó tập trung vào các nội
dung trọng tâm như:
+ Tổ chức các chương trình : Gặp gỡ đối thoại, Giờ thứ 9, Cùng công nhân
vượt khó; tổ chức Hội thi tay nghề….
+ Cử lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT do Liên đoàn
Lao động quận 5 tổ chức.
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ
chức công đoàn tại đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tổ chức xét chọn đoàn viên ưu tú và gởi danh sách giới thiệu đoàn viên ưu
tú cho Đảng về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5.
- Báo cáo định kỳ số liệu tổ chức gửi về Ban Tổ chức hạn chót ngày
15/5/2016 (Đ/c phụ trách công tác Tổ chức thực hiện).
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/2016).
Tháng 6/2016
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 và bình chọn
gia đình nữ CNVC-LĐ tiêu biểu.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho con CNVC-LĐ nhân ngày Quốc
tế Thiếu nhi 1/6 và các hoạt động Hè.
2


- Tổ chức khen thưởng và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ. (tùy theo điều kiện đơn vị vận động chính quyền, chủ doanh nghiệp, đoàn viên
CĐ, NLĐ ủng hộ kinh phí để xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh)
- Tổ chức xét và đề nghị trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ
chức công đoàn” đối với những cá nhân đủ điều kiện.
- Tiến hành bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”
cấp công đoàn cơ sở - năm 2016.
- Tổ chức kiểm tra đồng cấp về công tác tài chính, Điều lệ Công đoàn Việt
Nam và gửi biên bản kiểm tra về UBKT Liên đoàn Lao động quận 5.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.
Tháng 7/2016:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
(28/7/1929- 28/7/2016) và tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động quận 5
tổ chức.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức
công đoàn tại đơn vị (đợt cao điểm kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam).
- Thực hiện báo cáo quyết toán tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 gửi
về Ban Tài chính Liên đoàn Lao động quận 5.
- Cử lực lượng tham gia các lớp học tập Chương trình “Nâng cao hiểu biết
chính trị - pháp luật” do Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức.
Tháng 8/2016:
- Báo cáo định kỳ số liệu tổ chức gửi về Ban Tổ chức hạn chót ngày
20/8/2016. (Đ/c phụ trách công tác Tổ chức thực hiện)
- Cử cán bộ công đoàn tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn do
Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(20/8/1888 – 20/8/2016).
Tháng 9/2016:
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng tám và
Quốc Khánh 2/9.
- Phát động thi đua đợt III chủ đề "Vì người thợ" phấn đấu hoàn thành và
hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.
- Phối hợp với đơn vị tổ chức chăm lo Tết Trung thu cho con CNVC-LĐ.
Tháng 10/2016:
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
3


- Báo cáo định kỳ số liệu tổ chức gửi về Ban Tổ chức hạn chót ngày
15/10/2016. (Đ/c phụ trách công tác Tổ chức thực hiện)
- Thực hiện báo cáo chấm điểm năm 2016 gửi về LĐLĐ quận 5.
Tháng 11/2016:
- Chấm điểm phân loại Tổ Công đoàn, CĐ bộ phận vững mạnh năm 2016 (nếu
có Tổ CĐ, CĐ bộ phận).
Tháng 12/2016
- Tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016.
- Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2017 và gửi về Ban Tài
chính Liên đoàn Lao động quận 5.
- Phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm lo tết cho
đoàn viên và người lao động.
Một số hoạt động khác
- Tổ chức Đại hội CĐCS đúng theo quy định (đối với CĐCS hết nhiệm kỳ lâm
thời nhưng chưa tiến hành Đại hội).
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chấp hành, Ủy
ban kiểm tra, Ban nữ công tại đơn vị.
- Thực hiện đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực
hiện Thỏa ước lao động tập thể theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận 5.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người lao động gia nhập
tổ chức công đoàn. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đoàn viên do Liên đoàn
Lao động quận 5 giao.
II/ TỔNG DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:.…..………………đồng
III/ ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2016:
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Vững mạnh
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Khá
Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2016, căn cứ vào tình hình
thực tế tại đơn vị trong năm nếu có những hoạt động phát sinh sẽ họp Ban chấp
hành để bổ sung và thống nhất thực hiện.
Thông qua BGĐ (hoặc lãnh đạo đơn vị)

4

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×