Tải bản đầy đủ

TU khoi 6 HK2 2018 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TiH-THCS-THPT TÂY ÚC
ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
5 7

1
a) 6 3
1
1 3
29  (25  1 )
3
3 2

c)

3 7 19
 ) :  20190
b) 4 3 12
(

Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x biết:
4 5

9 12
a)
x
1   0
5
c)
và x �Z
x

5 1
(1,5  2 x) : 
3 2
b)

3
Bài 3. (1,0 điểm) 4 trái dưa hấu nặng 1,5 kg. Hỏi một quả dưa nặng bao nhiêu kilogam?

2
Bài 4. (1,5 điểm) Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 50m, chiều rộng bằng 5

chiều dài
a) Tính diện tích mảnh vườn.
3
b) Người ta lấy 8 diện tích mảnh vườn để đào ao nuôi cá. Hỏi diện tích phần ao là

bao nhiêu?
2

c) Người ta muốn xây dựng thêm một mảnh đất có diện tích 400 m để trồng hoa.
Hỏi mảnh vườn còn đủ diện tích để xây dựng vườn hoa không?


Bài 5. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số?
Bài 6. (2,0 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho
�  50o ; xOz
�  100o
xOy
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao?
b) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không ? vì sao?

- Hết Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TiH-THCS-THPT TÂY ÚC

KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN – KHỐI 6

ĐỀ THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
BÀI

CÂU
5 7
5 7

1 

1
6 3
6
3
5 14 6
a6
6
6
(0,75đ)
25

6

0
�3 7 �19
:  2019
�  �
�4 3 �12
19 19
b
 : 1
1
(0,75đ) 12 12
(2,5đ)
 1 1

0
1
1 3
29  (25  1 )
3
3 2
1
1 3
 29  25  1
3
3 2
c
(1,0đ)
5
 4
2
13

2
2
a
4 5
x 
(2,5đ) (0,75đ)
9 12
5 4
x

12 9
31
x
36

NỘI DUNG

ĐIỂM

0,5đ
0,25đ

0,5đ
0,25đ

0,5đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,5đ


5 1

3 2
3
1 5
(  2 x)  .
2
2 3
3
5
(  2 x) 
2
6
b
3 5
(1đ)
2x  
2 6
2
2x 
3
1
x
3
x
1   0
5
và x �Z
c
5 x
(0,75đ)
 0
5 5
x  {  4; 3; 2; 1}
(1,5  2 x) :

BÀI

CÂU

0,25đ x 4

0.5đ
0,25đ
NỘI DUNG

1,5 

3
2

Một quả dưa hấu nặng:
3
(1,0đ)
(1,0đ)
3 3
: 2
2 4
(kg)

ĐIỂM
0,25đ

0,75đ

Chiều rộng của mảnh vườn là:
2
50.  20
5
(m)

5
(1,5đ)
(1,5đ)

a) Diện tích mảnh vườn là:
50.20  1000 (m2)
b) Diện tích phần ao là:
3
1000.  375
8
(m2)

c) Diện tích trống còn lại của mảnh vườn là:
1000 – 375 = 625 (m2)
Vậy có thể xây dựng thêm một mảnh đất khoảng 400 m 2 để
trồng hoa
Số tự nhiên chẵn lớn nhất có bốn chữ số là: 9998

0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ

0,25đ

Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số là: 1000
6
Vậy số tự nhiên chẵn có 4 chữ số là:
(0,5đ)
(0,5đ)
(9998 – 1000) : 2 +1 = 4500 (số)

0.25đ


7
(2,0đ)

Vẽ hình
đúng
0,25đ

a
(1.0đ)

Chứng minh được tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz
b
(0,75đ)

o

Tính được góc yOz  50


Chứng minh được tia Oy là tia phân giác của góc xOz

0.75đ
0,5đ
0,25đ

Lưu ý: - Khi học sinh giải và trình bày cách khác thì giáo viên dựa trên thang điểm chung để chấm.
- Học sinh không vẽ hình bài hình học thì không chấm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×