Tải bản đầy đủ

LTV đề TK TOÁN 6 HK II(18 19)

Phòng GDĐT Quận 3
Trường THCS Lương Thế Vinh
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 2_MÔN TOÁN 6
Năm học: 2018-2019
Bài 1: Tính hợp lí (2,5 điểm)

4  7

a/ 15 3

42 45 10


5
99 7
b/
3 12
75%  2 .
 1, 2
4 110
c/

12 :

Bài 2:Tìm x biết (2,5 điểm)
5
4
x
3
a/ 12
3
1
1
 x  1
6
6
b/ 4

5
4
 7x  x 
3
c/ 2

Bài 3(1,5 điểm): Nhân dịp 8/3 mẹ bạn Sóc đi mua sắm quần áo. Cửa hàng quần
áo đồng loạt giảm 30% cho tất cả áo và giảm 20% cho tất cả quần, váy. Mẹ bạn Sóc đã
chọn 1 chiếc áo có giá niêm yết là 680 000đ và một chiếc quần có giá niêm yết là 800
000đ. Hỏi mẹ bạn Sóc phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền? ( giá niêm yết là giá chưa
giảm)
Bài 4:(1 điểm) Một bà nọ mang một rổ trứng ra bán. Sau khi bán một hồi lâu bà
4
kiểm tra thấy rằng nếu bà bán thêm được 2 quả nữa thì bà sẽ bán được 5 số trứng lúc
đầu. Tìm số trứng trong rổ lúc đầu biết số trứng còn lại là 13 quả.
Bài 5:(2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy,
Oz sao cho xOy = 800, xOz = 1200.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo của góc yOz
c) Vẽ tia Om sao cho Oz là tia phân giác của góc mOy, tia Ot là tia đối của tia Ox.Tính số đo mOt
Bài 6 (0,5điểm)


�1

�1

�1
� �1

S�
 1�
 1�
 1�
..... �  1 �


�2019 �
�2018 �
�2017 � �99 �
Tính tích:
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
Bài 1
Tính hợp lí
4 7 4 35 31
a
0,75điểm 15 3 15 15 15
b
42 45 10
12
:


0,75điểm
5
99 7
5 45 10
 12. 

42 99 7
10 10 45
  
7 7 99
45

99
3 12
c
75%  2 .
 1, 2
1 điểm
4 110
3 11 12 6
 .

4 4 110 5
3 3 6
  
4 10 5
15  6  24

20
3

4

Điểm

0,25đ x3Bài 2
a
0,5điểm

b
1 điểm

Tìm x biết
5
4
x
12
3
5 4
x 
12 3
7
x
4
3
1
1
 x  1
4
6
6

0,25đ x4
2,5 điểm

0,25đ x2

3
7 1
x  
4
6 6
3
 x 1
4

0,5đ

0,25đ x2


c
1 điểm

Bài 3
1,5 điểm

3
3
 x 1
 x  1
4
4
1
7
x
x
4
4
hay
5
4
 7x  x 
2
3
4 5
7 x  x   
3 2
7
8 x 
6
7
x  :  8
6
7
x
48

Số tiền mà mẹ bạn Sóc phải trả là:
680 000.(100% – 30%) + 800 000.(100% – 20%)=1 116 000(đồng)
Vậy số tiền mà mẹ bạn Sóc trả là 1 116 000 đồng

Bài 4
1 điểm

0,25đ x4

Nếu bà bán thêm được 2 quả nữa thì số trứng còn lại là :
5 4 1
 
5 5 5
1
Do 13 – 2 = 11 quả trứng chiếm 5 rổ trứng nên số trứng
1
11:  55
5
lúc đầu là:
quả

Hoặc
0,5đ x3

0,5đ x2

Bài 5
2 điểm

0,25đ
a

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, ta có:
�  xOz

xOy
( vì 800<1200) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

b

Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz nên:

0,5đ


�  xOy

y�Oz  xOz
y�Oz  1200  800
y�Oz  400

Vì tia Oz là tia phân giác của yOm nên:
y�Om  2.y�Oz  2.400  800
0

Vậy yOm  80
c

0,25đ

Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Om nên:
�  xOy
�  y�Om
xOm
�  800  800
xOm
�  1600
xOm
Vì tia Ox và Ot là 2 tia đối nhau nên 2 góc xOm và mOt là 2
góc kề bù, do đó:
�  mOt
�  1800
xOm
�  1800
1600  mOt

Bài 6

0,5đ

�  1800  1600
mOt
�  200
mOt

�1

�1

�1
� �1

S�
 1�
 1�
 1�
..... �  1�


�2019 �
�2018 �
�2017 � �99 �
Tính tích:
2018 2017 2016 98
S
.
.
...
2019 2018 2017
99
1 1 1 98
S
. . ....
2019 1 1
1
98
S
2019
( do S có 2019 – 99 +1 =1921thừa số âm)

0,25đ

0,25đ
0,5điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×