Tải bản đầy đủ

DE TK TOAN 6 HK2 NAM 2018 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1: (2.5đ) Thực hiện phép tính:
a,
c,

5 −3 1
+

4 6 3

b,


6 8 6 9 3 6
⋅ + . −

7 13 13 7 13 ⋅ 7

0
 −3
 15
o
 + 25 o ÷: + ( −2018 )
 7
 28

Bài 2: (2.0đ) Tìm x, biết
5 3
=
7 5
2  3 −10

b)  x − ÷: =
5  2 21

a) x +

c) x −

1 1 3
− =
5 4 4

Bài 3: (1.5đ) Lớp 6A có 45 học sinh gồm ba loại giỏi, khá, trung bình. Trong đó
số học sinh khá chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học
sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.
Bài 4: (1.5đ) Một quyển sách giá 50 000đ. Tính giá mới của quyển sách sau khi
được điều chỉnh
a) Giảm giá 25%
b) Tăng giá 10%
Bài 6: (2đ) Trên cùng nửa mặt phẳng có chứa bờ chứa tia 0x. Vẽ hai tia 0y và 0z
sao cho và .
a Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm giữa?


b Tính số đo ?Tia 0y có phải tia phân giác của không?
c

Vẽ tia 0m đối của tia Ay. Vẽ phân giác 0t của góc . Tính số đo

Bài 6 (0.5đ) So sánh A =

7 2017 + 1
7 2018 + 1

và B=

7 2018 + 1
7 2019 + 1


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN – KHỐI 6

ĐÁP ÁN GỢI Ý CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
BÀI

CÂU

1
a
(2,5đ) (1,0đ)

NỘI DUNG
5 −3 1
+

4 6 3
15 −6 4
+

12 12 12
5
=
12

ĐIỂM
0,5đ

=

b
(0,75đ)

6 8 6 9 3 6
⋅ + . −

7 13 13 7 13 ⋅ 7

0,5đ

0,25đx3

6 8 9 3
( + − )
7 13 13 13
6
= .1
7
6
=
7
=

0
c
 −3
 15
+ 25 oo ÷: + ( −2018 )

(0,75đ)  7
 28

0,25đ

0.25


−3 1 15
+ ) : +1
7 4 28
−12 7 15
=(
+ ) : +1
28 28 28
−5 15
=
: +1
28 28
−1
=
+1
3
2
=
3
=(

a
(0,5đ)

2
b
(2.0đ) (0,75đ)

a) x +

5 3
=
7 5

0,25đ

0,25đx2

3 5
x= −
5 7
11
x=
35

2  3 −10

b)  x − ÷: =
5  2 21

2 −10 3
=
.
5 21 2
2 −5
x− =
5 7
−5 2
x=
+
7 5
−11
x=
35
x−

0,25đx4


c
(0,75đ)

c) x −

1 1 3
− =
5 4 4

x−

1 3 1
= +
5 4 4

0,25đ

x−

1
=1
5

0,25đ

1
x − =1
5
1
x = 1+
5
6
x=
5

BÀI CÂU
3
(1,5đ)

1
x − = −1
5
1
x = −1 +
5
−4
x=
5NỘI DUNG
Số học sinh khá của lớp 6A là

ĐIỂ
M
0,5đ

7
.45 = 21
15

( học sinh)
Số học sinh trung bình và giỏi là
45 21=24 ( học sinh)
Số học sinh trung bình là
5
.24 = 15
8

(1,5đ)
4
(1,5đ)

0,25đ

( học sinh)
Số học sinh giỏi là
24 15=9 ( học sinh )
a) Giá mới của quyển sách sau khi giảm 25% là
50 000.(100%-25%)=37 500 (đồng)
b) Giá của quển sách sau khi tăng 10% là
50 000.(100%+10%)=55 000 ( đồng)

0,25đ
0,25đ
0,5đ

0,75đ
0,75đ


Hình
đúng
0,25đ
5
(2,0đ)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox.
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz
Ta có
500 +

a)

a
(0,75đ)

0,25đ

0,25đ

b
(0,5đ)

c
(0,75đ)

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz và =
Vậy tia Oy là tia phân giác của

0,25đ
0,25đ

Vì tia Om và tia Oy là hai tia đối nhau
Nên và là hai góc kề bù. Ta có
+
0,25đ
Tia Ot là tia phân giác của
suy ra =

0,25đ

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Oy, Ot nên
50
Câu
6

0,5đ

7 +7
6
= 1 + 2018
2018
7 +1
7 +1
2018

Ta có 7A=

0,25đ
0,5đ


7B=
6
7

2018

+1


Nên A>B

7 2019 + 7
6
= 1 + 2019
2019
7 +1
7 +1
>

6
7

2019

+1

⇒ 1+

6
7

2018

+1

> 1+

6
7

2019

+1

Lưu ý:Khi học sinh giải và trình bày cách khác thì giáo viên dựa trên thang điểm
chung để chấm.
Học sinh không vẽ hình bài hình học thì không chấm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×