Tải bản đầy đủ

de tham khao ky 2 lan 2

ĐỀ THAM KHẢO TRƯỜNG THCS BÀN CỜ HỌC KỲ 2
Môn : Toán 6
Năm học: 2018-2019
Câu 1: Thực hiện phép tính.

a)

b)

e)

1 5 11
+ −
3 2 12
11 1 −11 6
. +
.
23 7 23 7
15.7 − 120
15.11 − 225


f) Câu 2: Tìm

x−
a)

b)
e)

c)
d)

3 2 15 2 4
+ . − :5
4 5 8 3 9

x

biết.

1 2
=
4 13

2 1
1
+ x=
3 3
7

2x +
c)

d)

1 2 3
− =
3 5 4

x
−9


=
−4
x


f)

Câu 3: Bạn Nam đọc cuốn sách có tựa đề Sống và Khác Vọng của tác giả Trần Đăng khoa tại

1
3

2
5

thư viện Trường THCS Bàn Cờ. ngày thứ nhất đọc
số trang. Ngày thứ hai đọc số trang còn lại.
ngày thứ ba đọc nốt 60 trang.
a) Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
g)
Câu 4: Bạn Khoa mua một chai nước ngọt coca ở căn tin có dung tích 500 ml. mời bạn Linh
uống hết 350 ml trong chai nước ngọt đó. Còn bạn khoa uống hết phần còn lại. hỏi bạn Khoa uống
hết bao nhiêu phần của dung tích chai nước ngọt?
h)

Câu 5: Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia

i)

,

∠xOz = 1200

a) Tính số đo của

Ot

b) Vẽ

Oy

c) Tia

là tia phân giác của

∠xOy

có phải là tia phân giác của

m) Câu 1: Thực hiện phép tính.

1 5 11
+ −
3 2 12
4 30 11 23
+
− =
12 12 12 12

n)

=

o)

b)

11 1 −11 6
. +
.
23 7 23 7

−11  1 6 
 + ÷
23  7 7 
−11
−11
=
.1 =
23
23
=

p)

q)

c).

, vẽ tia

∠yOz.

Đáp án đề tham khảo:

a)

Oy

.

. Tính số đo của

∠xOt
k)

l)

Ox

3 2 15 2 4
+ . − :5
4 5 8 3 9

∠xOt

hay không? Vì sao?
j)
HếtOz

sao cho

∠xOy = 800


3 2 15 2 49
+ . − :
4 5 8 3 9
3 3 6
= + −
4 4 49
6 6 135
= −
=
4 49 98
=

r)
s)

t) Câu 2: Tìm

x=
a)
u)
v)
w)
x)

21
52

x

biết.

x=
;

b)

−11
7

x=
;

c)

49
120

Câu 3:
Đáp số: 150 trang
Câu 4:

y)
z)
aa)

Đáp số
Câu 5:

3
10

dung tích chai nước ngọt.
Vẽ hình:
y

ab)
ac)

z
t

ad)
ae)

x

O

af) a) trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia

∠xOy < ∠xOz (800 < 1200 )
ag)

Oy
ah) Nên tia

nằm giữa hai tia

Ox∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
ai) Do đó:

800 + ∠yOz = 1200
aj)

∠yOz = 1200 − 800 = 400
ak)

Oz

.

Ox

:

x=
hoặc

−89
120

;

d)

x = ±6


a) Vì tia

Ot

al)

∠xOt = ∠yOt =

∠xOy
là tia phân giác của

Vậy

∠xOt = 40

nên

0

b) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia
am)

Nên tia

an) Do đó:

Ot

nằm giữa hai tia

Ox

Ox

∠xOt + ∠tOz = ∠xOz

⇒ ∠tOz = 1200 − 400 = 800 ⇒
ao)

∠zOy = ∠yOt =
ap) Do đó:
ar)
as)

∠xOt
= 800 : 2 = 400
2

có:∠xOt = 400 ∠xOz = 1200

Oz

<

.

∠tOz
= 800 : 2 = 400
2

∠zOt
(= 400 )
2

nên
aq) Hết

Oy
là tia phân giác của

∠zOtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×