Tải bản đầy đủ

ACHAU DE THAM KHAO 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN: TOÁN - KHỐI 6
(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)
__________________________________________________________________________
Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: --------------(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính sau:
5 �3 7 �
13 11 7
: � ��


a)
b)
72 �8 9 �
30 20 15


c)

23 10 23 3 27
� 
� 
25 13 25 13 25

d)

2


�1
�3 5 � �2 �
�2  0, 25 �:  � � �

�2
�8 3 � �3 �

Câu 2: (1,5 điểm) Tìm x biết:
2
3
a)   x 
3
7

b)

5�
�1
c) 5  � x  � 0,5
6�
�3

3 �1
3� 5
: � x  �  0, 75
2 �2
4 � 12Câu 3: (1,5 điểm) Suti đọc một quyển sách dày 60 trang trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc

số trang sách,

ngày thứ hai đọc 70% số trang còn lại. Hỏi ngày thứ ba Suti đọc bao nhiêu trang sách?
Câu 4: (1,5 điểm) Kết quả Học kỳ I năm học 2018 – 2019 của 45 học sinh lớp 6A ở một trường THCS được
4
xếp như sau: Giỏi, khá, trung bình (không có học sinh yếu, kém). Trong đó, số học sinh giỏi chiếm số học
9
sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 60% số học sinh giỏi.
a) Tính số học sinh giỏi và số học sinh khá.
b) Biết 20% số học sinh giỏi khối 6 của trường THCS này bằng

2
số học sinh lớp 6A. Tính số học sinh
3

giỏi khối 6 của trường THCS.
� và �
�  1400
Câu 5: (2 điểm) Cho hai góc xOt
tOy là hai góc kề bù. Biết xOt
a) Tính số đo �
tOy ?
� . Tính số đo �
b) Vẽ tia OA có là tia phân giác của xOt
AOt ?
c) Vẽ tia OB nằm giữa hai tia Ot và Oy sao cho �
yOB  200 .

Tính số đo �
BOt ? Chứng tỏ tia OB là tia phân giác của tOy .
Câu 6: (0,5 điểm) Không dùng máy tính, hãy so sánh hai phân số sau:

31
311

.
61
611

---HẾT--Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN 6


CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

13 11 7


30 20 15
26 33 28


=
60 60 60
21
7

=
60
20
5 �3 7 �
: � ��
b)
72 �8 9 �
5 21
:
=
72 72
5 72 5
� 
=
72 21 21
23 10 23 3 27
� 
� 
c)
25 13 25 13 25
23 �
10 3 � 27

=
�  �
25 �13 13 � 25
23 13 27
� 
=
25 13 25
23
27

1
=
25
25
23 27

=
25
25
50
 2
=
25

ĐIỂM

a)

1
(3 điểm)

0,75

0,75

0,75

2


�1
�3 5 � �2 �
d) �
�2  0, 25 �:  � � �
�2
�8 3 � �3 �


�5 1 �3 5 � 4
=�
�  �:  �
�2 4 �8 3 � 9


10 1 �3 5 � 4 � 5 � 4 54 15 4 35

6  � =
  
= �
�  �:  �  �
9 9 9 9
�4 4 �8 3 � 9 � 3 � 9


2
3
a)   x 
3
7
3 2 9 14
x   
7 3 21 21
23
x
21
3 �1
3� 5
: � x  �  0, 75
2 �2
4 � 12
3 �1
3� 7
: � x  �
2 �2
4� 6
1
3 3 7
x  :
2
4 2 6
1
3 9

0,75

0,5


---HẾT---Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×