Tải bản đầy đủ

Thi thực hành Vi Sinh_ Cầu khuẩn Gram Dương+ Cầu khuẩn Gram âm

Tiêu huyết β


Tiêu huyết α


Tiêu huyết γ
Staphylococcus aureus


Staphylococcus epidermidisStaphylococcus saprophyticus


SƠ ĐỒ PHÂN LẬP STAPHYLOCOCCI
S. aureus S.epidermidis S.saprophyticus
Catalase

+

+

+

MSA

+

-

-

Coagulase

+

-

-

Novobiocin

Nhạy
(d>16mm)

Nhạy
(d> 16mm)

Kháng (d<=16
mm)


THỬ NGHIỆM OPTOCHINTHỬ NGHIỆM COGULASE


THỬ NGHIỆM COGULASETHỬ NGHIỆM COGULASE


THỬ NGHIỆM COGULASE


THỬ NGHIỆM NOVOBIOCIN

Novobiocin kháng- A. Novobiocin nhạy -B
Quelling test


Streptococcus
pneumoniae


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×