Tải bản đầy đủ

Tiet 6 luc ma sat 9800

TỔ : VẬT LÝ - KT

CƠ HỌC

NHIỆT HỌC

QUANG HỌC

ĐIỆN HỌCGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Kiểm tra bài cũ

Vật đang chịu 2 lực.Cặp lực nào sau đây làm vật đang
chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều?
A.Hai lực cùng cường độ, cùng phương , cùng chiều.
Lực đàn hồi xuất
B.Hai lực cùng cường độ, cùng phương ,ngược chiều.

nào? ngược chiều.
C.Hai lựchiện
cùngkhi
phương,
D.Hai lực cùng đặt vào 1 vật, cùng cường độ, cùng phương,
ngược chiều.
• Lực đàn hồi: Lực xuất hiện

khi một vật bị biến dạng đàn
hồi.

THPT NINH HẢI


GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

TạiTai
sao
mặt
dưới
của
đế
giày
lại
gồ
ghề?
sao mặt lốp xe không làm nhẵn?

THPT NINH HẢI


GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Trục bánh xe bò

THPT NINH HẢI

Trục bánh xe đạpGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Sự khác biệt giữa hai loại trục bánh xe.
Sự phát minh ra ổ bi

THPT NINH HẢI


Bài giảng


LC MA ST
Thớ

nghim

Vaọ
t

y nh

LC MADoST
TRT
cú ma sỏt ca hai vt
Vỡ sao vt trt
Maởtchm
tisaứn
bhn?
mt tip xỳc
dn ri dng

THPT NINH HI


LỰC MA SÁT

I – LỰC MA SÁT TRƯỢT
Lực ma sát trượt
sinh ra ở đâu,
khi nào và có tác
dụng gì?

THPT NINH HẢI

Độ lớn lực ma
sát trượt xác
định ntn?
Lực ma sát trượt sinh ra
ở mặt tiếp xúc khi vật
chuyển động trượt trên
mặt một vật khác và có
tác dụng cản trở chuyển
động của vật.


LỰC MA SÁT
I – LỰC MA SÁT TRƯỢT
Thí nghiệm
Kéo vật trượt thẳng đều trên mặt sàn( Fk // mặt tiếp xúc).
Fk
Fmst

Nhận xét
Fmst cân bằng với Fk
Về độ lớn: Fmst = Fk
THPT NINH HẢI

Các em có nhận
xét gì về các lực
tác dụng lên
vật?


LỰC MA SÁT
I – LỰC MA SÁT TRƯỢT
1.Đo độ lớn của lực ma sát trượt
Cách đo Fmst :
Dùng lực kế kéo vật trượt thẳng đều
Fk
Fmst

=> Fmst = Fk
Lực kế đo được Fk

THPT NINH HẢI

=> Fmst


LỰC MA SÁT
I – LỰC MA SÁT TRƯỢT
1.Đo độ lớn của lực ma sát trượt
2.Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Không phụ
Phụ
Độ lớn lực Tốc
mađộ
sát
trượt
của vật
thuộc
FFkk
thuộc
Fmst
v

Fmst

Fk

Fmst
Áp lực
lên bềFk
N
Fk
mặt tiếptích
xúc tiếp
Diện tích tiếp xúc
FkTỉ Vật
Diện
xúc
liệu và tình trạng
Fmst Fmst
Vật liệu và tình trạng
lệ

tốc
độ
của
vật
của bề mặt tiếp xúc
Fmst
của 2 mặt tiếp xúc?
Độ lớn của áp lực ( N)

THPT NINH HẢI


LC MA ST
I LC MA ST TRT
1.o ln ca lc ma sỏt trt
2. ln lc ma sỏt trt ph thuc vo nhng yu t no?
3.Heọ soỏ ma saựt trửụùt
ca
àtn
Ph v
thuc
Theo trờn:
àt ? yu
vo nhng
Fmst = àt . N
t no?

=> àt = Fmst/ N
Trong ú, àt l mt h s t l, c gi l h
s ma sỏt trt
àt khụng cú n v
àt ph thuc vo vt liu v tỡnh trng ca b
mtTHPT
tipNINH
xỳc HI


LỰC MA SÁT
I – LỰC MA SÁT TRƯỢT
4. Đặc điểm của lực ma sát
trượt

Điểm đặt: Tại bề mặt tiếp xúc
Phương: Song song với mặt tiếp xúc
Chiều :

Ngược chiều chuyển động

Độ lớn:

Fmst = µt . N
Fmst

THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT
Các ví dụ về lực ma sát trượt trong đời
sống, kĩ thuật

THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT
CÁC EM QUAN SÁT THÍ NGHIỆM
Vì sao viên
bi lăn
chậm dần
và dừng
lại?

Búng
Fmsl

Có ma sát lăn do mặt
sàn tác dụng lên viên
bi
THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT

II – LỰC MA SÁT LĂN
Lực ma sát lăn
sinh ra ở đâu,
khi nào và có tác
Lực ma sát lăn sinh ra ở
dụng gì?
chổ tiếp xúc khi một vật
lăn trên mặt một vật
khác và có tác dụng cản
trở chuyển động của vật.

THPT NINH HẢI


LC MA ST

II LC MA ST LN
.ẹaởc ủieồm lc ma saựt
laờn:
im t: Ti b mt tip xỳc
Phng: Song song vi mt tip xỳc
Chiu :
ln:
Fmsl

THPT NINH HI

Ngc chiu chuyn
ng
Fmsl = àl . N


LỰC MA SÁT
Ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống

THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT

Ma sát lăn rất nhỏ so với ma sát trượt
Muốn
đẩy
Hãy
so sánh
thùng
đồ một
độ
lớn lực
ma
cách
dễ hơn
em
sát
trượt
và ma
làmlăn?
ntn?
sát

THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT

Hai loại lực ma sát trượt và ma sát lăn có
điểm gì giống nhau?
• Đều xuất hiện khi vật này chuyển động
Vậy
một
vật
trênnếu
bề mặt
của
vậtđứng
khác. yên có chịu
sát không
?
• tác
Đềudụng
có táccủa
dụnglực
cảnma
trở chuyển
động,
vì vậy lực ma sát luôn ngược chiều
chuyển động của vật.

THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT

Các em hãy quan sát thí nghiệm

 Mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng
nhưng vật vẫn đứng yên. Tại sao?

Fk
Fms

Lực ma sát trong trường hợp này có tác dụng giữ
Lựcvật
makhông
sát trong
trường
hợp
này
có tác
gì?
trượt
khi chịu
tác
dụng
củadụng
lực kéo,
được gọi là lực ma sát nghỉ.
THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT

III – LỰC MA SÁT NGHỈ
Lực ma sát nghỉ
sinh ra khi nào?

THPT NINH HẢI

Lực ma sát nghỉ sinh
ra ở mặt tiếp xúc và
giữ cho vật đứng yên
khi chịu tác dụng lực
song song mặt tiếp
xúc


LỰC MA SÁT

I – LỰC MA SÁT NGHỈ
 Đặc điểm của lực ma sát trượt
Điểm đặt: Tại bề mặt tiếp xúc
Hướng: Ngược hướng với hướng của lực
tác dụng song song với mặt tiếp xúc
Fk
Fms

THPT NINH HẢI


LỰC MA SÁT

III – LỰC MA SÁT NGHỈ

 Đặc điểm của lực ma sát trượt

Các em hãy quan sát thí nghiệm
Fmsn
Fmax
mst

m

Fk

Vật
bắttăng
đầu trượt
Khi tăng FK thì
Fmsn
Khi vật bắt đầu trượt → Fmsn(max) = FK
Khi vật trượt → Fmsn(max) > Fmst
THPT NINH HẢI


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×