Tải bản đầy đủ

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2


LUAÄT HOÂN NHAÂN
VAØ GIA ÑÌNH
LUAÄT HOÂN NHAÂN
VAØ GIA ÑÌNH

NỘI DUNG
I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
1- Đònh nghóa
2- Đối tượng điều chỉnh
3- Phương pháp điều chỉnh
4- Nguồn của Luật HN&GD
II- MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN
1- Kết hôn
2- Ly hôn

I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ LUẬT HN&GĐ
1- Đònh nghóa
Luật

Hôn
nhân
&
Gia
đình
Tổng hợp các QPPL
do Nhà nước ban hành
Điều chỉnh các quan hệ
về nhân thân và tài sản
trong hôn nhân và gia đình

2. Đối tượng điều chỉnh
Lónh vực hôn nhân và gia đình
Quan hệ
nhân
thân
Quan hệ
tài sản

Đặc điểm của đối tượng điều chỉnh
của Luật Hôn nhân và gia đình
Căn cứ làm
phát sinh
quan hệ:
Những
sự kiện Plý
đặc biệt:
Hôn nhân
Huyết thống
Nuôi dưỡng
Chủ
thể:
luôn


nhân
Quyền và
nghĩa vụ
gắn liền
với


nhân thân,
không thể
chuyển
giao cho
người khác
Quyền

nghĩa
vụ là
bền
vững,
lâu
dài
Các QH
tài sản
không
mang
tính
đền

ngang
giá

3- Phương pháp điều chỉnh

Bình đẳng

Hướng dẫn kết hợp với cấm đoán

4- Nguồn của Luật HN&GĐ
HIẾN PHÁP
LUẬT HN&GĐ
2000
Bộ luật
Dân sự 2005
Một số Bộ luật,
Luật có liên quan
CÁC VB HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, BỘ LUẬT
VÀ CÁC VB DƯỚI LUẬT CĨ LIÊN QUAN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×