Tải bản đầy đủ

Tuyen chon 68 de thi hoc ky 1 toan 6


L I NÓI Đ U

Nh m giúp các em h c sinh có tài li u ôn t p và rèn luy n th s c v i
các d ng đ thi h c k toán 6. Chúng tôi g i đ n các em b đ thi đư c
tuy n ch n, và ch n l c t các trư ng trong trong các qu n 1 TP.HCM,
và các d ng đ thi khác c a các t nh thành trong c nư c.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×