Tải bản đầy đủ

108 bài toán chọn lọc lớp 6

❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❱➠♥ ▲ñ✐ ✭❝❤õ ❜✐➯♥✮ − ◆❣æ ❚❤à ◆❤➣



r❛
❢t

✶✵✽ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❈❍➴◆ ▲➴❈ ▲❰P ✻


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙




▼Ö❈ ▲Ö❈

❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

▼ö❝ ❧ö❝


✶ ❙è tü ♥❤✐➯♥



✷ ❙è ♥❣✉②➯♥



✸ P❤➙♥ sè

✶✵

✹ ❍➻♥❤ ❤å❝

✶✹

✺ ▲í✐ ❣✐↔✐ ♠ët sè ❜➔✐ t♦→♥ ❝❤å♥ ❧å❝

✶✾




❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙



❙è tü ♥❤✐➯♥

✶✳ ❈❤♦ t➟♣ ❤ñ♣ D = {0; 1; 2; 3; · · · ; 20}

❛✮ ❱✐➳t t➟♣ ❤ñ♣ ❉ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ ❝❤➾ r❛ t➼♥❤ ❝❤➜t ✤➦❝ tr÷♥❣ ❝❤♦ ❝→❝ ♣❤➛♥ tû ❝õ❛ ♥â✳
❜✮ ❚➟♣ ❤ñ♣ ❉ ❝â ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ ♣❤➛♥ tû❄
❝✮ ❱✐➳t t➟♣ ❤ñ♣ ❊ ❝→❝ ♣❤➛♥ tû ❧➔ sè ❝❤➤♥ ❝õ❛ ❉ ✭sè ❝❤➤♥ ❧➔ sè ❝❤✐❛ ❤➳t ❝❤♦ ✷✮✳
❚➟♣ ❤ñ♣ ❊ ❝â ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ ♣❤➛♥ tû❄
❞✮ ❱✐➳t t➟♣ ❤ñ♣ ❋ ❝→❝ ♣❤➛♥ tû ❧➔ sè ❧➫ ❝õ❛ ❉ ✭sè ❧➫ ❧➔ sè ❦❤æ♥❣ ❝❤✐❛ ❤➳t ❝❤♦ ✷✮✳
❚➟♣ ❤ñ♣ ❋ ❝â ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ ♣❤➛♥ tû❄
✷✳ ❚r♦♥❣ ♠ët ❧î♣ ❤å❝✱ ♠é✐ ❤å❝ s✐♥❤ ✤➲✉ ❤å❝ t✐➳♥❣ ❆♥❤ ❤♦➦❝ t✐➳♥❣ P❤→♣✳ ❈â

✷✺ ♥❣÷í✐ ❤å❝ t✐➳♥❣ ❆♥❤✱ ✷✼ ♥❣÷í✐ ❤å❝ t✐➳♥❣ P❤→♣✱ ❝á♥ ✶✽ ♥❣÷í✐ ❤å❝ ❝↔ ❤❛✐ t❤ù


t✐➳♥❣✳ ❍ä✐ ❧î♣ ❤å❝ ✤â ❝â ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ ❤å❝ s✐♥❤❄

✸✳ ❈❤♦ ♠ët sè ❝â ✸ ❝❤ú sè ❧➔ abc ✭❛✱ ❜✱ ❝ ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ✈➔ ❦❤→❝ ✵✮✳ ◆➳✉ ✤ê✐ ❝❤é

❝→❝ ❝❤ú sè ❝❤♦ ♥❤❛✉ t❛ ✤÷ñ❝ ♠ët sè ♠î✐✳ ❍ä✐ ❝â t➜t ❝↔ ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ sè ❝â ✸ ❝❤ú
sè ♥❤÷ ✈➟②❄ ✭❑➸ ❝↔ sè ❜❛♥ ✤➛✉✮✳
✹✳ ◗✉②➸♥ s→❝❤ ❣✐→♦ ❦❤♦❛ ❚♦→♥ ✻ t➟♣ ♠ët ❝â ✶✸✷ tr❛♥❣✳ ❍❛✐ tr❛♥❣ ✤➛✉ ❦❤æ♥❣

✤→♥❤ sè✳ ❍ä✐ ♣❤↔✐ ❞ò♥❣ t➜t ❝↔ ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ ❝❤ú sè ✤➸ ✤→♥❤ sè ❝→❝ tr❛♥❣ ❝õ❛ q✉②➸♥
s→❝❤ ♥➔②❄
✺✳ ❱î✐ ✾ q✉❡ ❞✐➯♠ ❤➣② s➢♣ ①➳♣ t❤➔♥❤ ♠ët sè ▲❛ ▼➣✿

❛✮ ❈â ❣✐→ trà ❧î♥ ♥❤➜t✳
❜✮ ❈â ❣✐→ trà ♥❤ä ♥❤➜t✳

✻✳ ❱✐➳t ❝→❝ t➟♣ ❤ñ♣ s❛✉ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ ❧✐➺t ❦➯ ❝→❝ ♣❤➛♥ tû ❝õ❛ ❝❤ó♥❣✿

❛✮ ❚➟♣ ❤ñ♣ ❆ ❝→❝ sè tü ♥❤✐➯♥ ① ♠➔ x − 2 = 14✳
❜✮ ❚➟♣ ❤ñ♣ ❇ ❝→❝ sè tü ♥❤✐➯♥ ① ♠➔ x + 5 = 5✳
❝✮ ❚➟♣ ❤ñ♣ ❈ ❝→❝ sè tü ♥❤✐➯♥ ❦❤æ♥❣ ✈÷ñt q✉→ ✶✵✵✳

✼✳ ❈❤♦ ❆ ❧➔ t➟♣ ❤ñ♣ ❝→❝ sè tü ♥❤✐➯♥ ❝❤✐❛ ❤➳t ❝❤♦ ✸ ✈➔ ♥❤ä ❤ì♥ ✸✵❀ ❇ ❧➔ t➟♣ ❤ñ♣

❝→❝ sè tü ♥❤✐➯♥ ❝❤✐❛ ❤➳t ❝❤♦ ✻ ✈➔ ♥❤ä ❤ì♥ ✸✵❀ ❈ ❧➔ t➟♣ ❤ñ♣ ❝→❝ sè tü ♥❤✐➯♥ ❝❤✐❛
❤➳t ❝❤♦ ✾ ✈➔ ♥❤ä ❤ì♥ ✸✵✳
❛✮ ❱✐➳t ❝→❝ t➟♣ ❤ñ♣ ❆✱ ❇✱ ❈ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ ❧✐➺t ❦➯ ❝→❝ ♣❤➛♥ tû ❝õ❛ ❝→❝ t➟♣ ❤ñ♣ ✤â✳
❜✮ ❳→❝ ✤à♥❤ sè ♣❤➛♥ tû ❝õ❛ ♠é✐ t➟♣ ❤ñ♣✳
❝✮ ❉ò♥❣ ❦➼ ❤✐➺✉ ⊂ ✤➸ t❤➸ ❤✐➺♥ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝→❝ t➟♣ ❤ñ♣ ✤â✳



❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

✽✳ ❚➻♠ ❤❛✐ sè ❜✐➳t tê♥❣ ❝õ❛ ❝❤ó♥❣ ❧➔ ✶✼✻❀ ♠é✐ sè ✤➲✉ ❝â ❤❛✐ ❝❤ú sè ❦❤→❝ ♥❤❛✉

✈➔ sè ♥➔② ❧➔ sè ❦✐❛ ✈✐➳t t❤❡♦ t❤ù tü ♥❣÷ñ❝ ❧↕✐✳

✾✳ ❑❤æ♥❣ t➼♥❤ ❣✐→ trà ❝ö t❤➸✱ ❤➣② s♦ s→♥❤ ❤❛✐ ❜✐➸✉ t❤ù❝✿

❛✮ A = 199 · 201 ✈➔ B = 200 · 200✳
❜✮ C = 35 · 53 − 18 ✈➔ D = 35 + 53 · 34✳
✶✵✳ ❚➻♠ ① ❜✐➳t✿

❛✮ (x + 74) − 318 = 200
❜✮ 3636 : (12x − 91) = 36
❝✮ (x : 23 + 45) · 67 = 8911✳
✶✶✳ ❈❤♦ S = 7 + 10 + 13 + · · · + 97 + 100✳

❛✮ ❚ê♥❣ tr➯♥ ❝â ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ sè ❤↕♥❣❄
❜✮ ❚➻♠ sè ❤↕♥❣ t❤ù ✷✷✳
❝✮ ❚➼♥❤ ❙✳

✶✷✳ ❱✐➳t ❝→❝ t➼❝❤ ❤♦➦❝ t❤÷ì♥❣ s❛✉ ❞÷î✐ ❞↕♥❣ ❧ô② t❤ø❛ ❝õ❛ ♠ët sè✳

❛✮ 25 · 84 ❀

❜✮ 256 · 1253 ❀

❝✮ 6255 : 257

❞✮ 123 · 33 ✳

✶✸✳ ❚➻♠
x ∈ N ❜✐➳t✿
10
x

❛✮ x = 1 ❀
❜✮ x10 = x ❀
❝✮ (2x − 15)5 = (2x − 15)3
❞✮ 2x − 15 = 17 ❀ ❡✮ (7x − 11)3 = 25 · 52 + 200✳
✶✹✳ ❚➼❝❤ ❝→❝ sè ❧➫ ❧✐➯♥ t✐➳♣ ❝â t➟♥ ❝ò♥❣ ❧➔ ✼✳ ❍ä✐ t➼❝❤ ✤â ❝â ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ t❤ø❛ sè❄
✶✺✳ ❈❤♦ S = 1 + 31 + 32 + 33 + · · · + 330.

❚➻♠ ❝❤ú sè t➟♥ ❝ò♥❣ ❝õ❛ ❙✱ tø ✤â s✉② r❛ ❙ ❦❤æ♥❣ ♣❤↔✐ ❧➔ sè ❝❤➼♥❤ ♣❤÷ì♥❣✳
✶✻✳ ❚➼♥❤ ❣✐→ trà ❜✐➸✉ t❤ù❝✿

❛✮ (102 + 112 + 122) : (132 + 142)
❜✮ 9! − 8! − 7!16· 822
❝✮ 11 ·(3213· 4· 4· 112 −) 169 ✳
✶✼✳ ❚➻♠ ① ❜✐➳t✿

❛✮ (19x + 2 · 52) : 14 = (13 − 8)2 − 42





2 ã 3x = 10 ã 312 + 8 ã 274.
ởt tũ õ t ũ ởt t ởt t

t t

r số s số t



1010; 1076; 1984; 2782; 3452; 5341; 6375; 7800.

ợ ũ ỳ số t tt số

t
t

t
t

õ số tỹ õ ỳ số t
t r A = 717 + 17 ã 3 1 ởt số t õ t sỷ ử t

q ự tọ r B = 718 + 18 ã 3 1 ụ t ổ
ú ỵ õ t ự t q tờ qt ỡ
ợ ồ số tỹ

7n + 3n 1

t t

7n+1 + 3(n + 1) 1

ụ t
t ồ s q ợ ữỡ q t


ởt số ổ t ự r n2


ởt số tố ợ ỡ ọ p2 +2003 số tố ủ số
ộ số s õ ữợ 90; 540; 3675
s ồ số tố p2 a

















số tố s ổ số tố ỡ ỡ

số tố s ổ ọ ỡ

ởt ỏ ỳ t tữợ 630 ì 480 ữủ t

ổ ố ố ũ st ự tữớ t
ổ t t tữợ ợ t ừ t
ỏ õ
õ ữớ t q ộ ỗ ộ

ỗ t số ữớ ứ ừ số ỗ ọ ộ õ

số tỹ t t ừ ú ừ ú



ồ s ộ ữớ ởt út ữủt ỗ

ỗ ỗ t số t tr ữ ọ ộ ồ s
t t út

ởt t ỳ t rở ữớ t ố

t t ỳ ổ ổ trỗ r ọ ợ
t ừ ổ ổ ợ t

r ởt ờ tờ ự tt

q qỵt r ỗ qỵt
số t õ ộ qỵt

ố ồ s ừ ởt trữớ ởt số ợ ỡ ỗ ỳ số ộ

ứ ừ ổ tứ ọ trữớ õ õ
ồ s
ữớ t trự tr ởt rờ t tứ ử ụ ữ

t t ởt t õ q t tứ q t ụ ỏ
q số trự tr rờ t r số trự ữ
tờ

23476893 + 542771678

32456 + 97685 + 238947





tờ s

24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ã ã ã + 100
t (x 78) ã 26 = 0


39 ã (x 5) = 39

1 ã 5 ã 6 + 2 ã 10 ã 12 + 4 ã 20 ã 24 + 9 ã 45 ã 54
1 ã 3 ã 5 + 2 ã 6 ã 10 + 4 ã 12 ã 20 + 9 ã 27 ã 45

ự tọ r số n + 1 3n + 4(n N) số tố ũ
số tỹ t r ữ ữ
số tỹ õ ì
õ q út t ữớ t út

t tữ ộ tữ ỗ ữ s
ỏ tứ q út t ổ ừ
tữ õ tữ

ữớ ú ớ ữớ tự t tứ

ữớ tự tứ ồ ú ớ t tố ữớ tự
t ợ ỡ tố ữớ tự tố ộ ữớ

ởt õ ờ ởt tọ õ ởt ữợ ừ õ

ởt ữợ ừ tọ õ ởt ữợ t tọ ụ
ởt ữợ ọ õ ữợ ợ ờ tọ

ởt ởt rờ trự r ủ ồ ữớ ởt ổ ỵ ử

rờ trự rỡ ố t tọ ỵ ố số trự ọ
t tr rờ õ trự
õ rờ trự tr ớ
ổ ợ r số trự õ
ụ ỏ tứ r ởt q ữ t ổ tứ q số
trự ữ q
tr rờ õ trự
số tỹ s t 140a, 180b, 200c
õ tr ọ t



❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙



❙è ♥❣✉②➯♥

✹✼✳ ❚r➯♥ trö❝ sè✱ ✤✐➸♠ ❆ ❝→❝❤ ❣è❝ ✷ ✤ì♥ ✈à ✈➲ ❜➯♥ tr→✐❀ ✤✐➸♠ ❇ ❝→❝❤ ✤✐➸♠ ❆ ❧➔

✸ ✤ì♥ ✈à✳ ❍ä✐✿
❛✮ ✣✐➸♠ ❆ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ sè ♥❣✉②➯♥ ♥➔♦❄
❜✮ ✣✐➸♠ ❇ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ sè ♥❣✉②➯♥ ♥➔♦❄

✹✽✳ ❚➻♠ ❝→❝ ❣✐→ trà t❤➼❝❤ ❤ñ♣ ❝õ❛ ❛ ✈➔ ❜✿

❛✮ a00 > −111
❝✮ −cb3 < −cba

❜✮ −a99 > −600
❞✮ −cab < −c85

✹✾✳ ❚r♦♥❣ ❝→❝ ♠➺♥❤ ✤➲ s❛✉✱ ♠➺♥❤ ✤➲ ♥➔♦ ✤ó♥❣✱ ♠➺♥❤ ✤➲ ♥➔♦ s❛✐❄

❛✮ ◆➳✉ a = b t❤➻ |a| = |b|
❜✮ ◆➳✉ |a| = |b| t❤➻ a = b
❝✮ ◆➳✉ |a| < |b| t❤➻ a < b✳
✺✵✳ ❚➻♠ ① ❜✐➳t✿

❛✮ |x| + | − 5| = | − 37|
✺✶✳ ❚➻♠ x ∈ Z ❜✐➳t✿

❛✮ |x| < 10

❜✮ |x| > 21

❜✮ | − 6| · |x| = |54|
❝✮ |x| > −3

❞✮ |x| < −1✳

✺✷✳ ❚➻♠ ❝→❝ ✈➼ ❞ö ❝❤ù♥❣ tä r➡♥❣ ❝→❝ ❦❤➥♥❣ ✤à♥❤ s❛✉ ❦❤æ♥❣ ✤ó♥❣✿

❛✮ ❱î✐ ♠å✐ a ∈ Z ⇒ a ∈ N ❀
❜✮ ❱î✐ ♠å✐ a ∈ Z ⇒ |a| > 0 ❀
❝✮ ❱î✐ ♠å✐ a ∈ Z ⇒ |a| > a ❀
❞✮ ❱î✐ ♠å✐ a, b ∈ Z ✈➔ |a| = |b| ⇒ a = b ❀
❡✮ ❱î✐ ♠å✐ a, b ∈ Z ✈➔ |a| > |b| ⇒ a > b✳

✺✸✳ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ r➡♥❣ ✈î✐ ♠å✐ sè ♥❣✉②➯♥ ❛ t❛ ❧✉æ♥ ❝â✿

❛✮ |a| ≥ 0 ✿ ●✐→ trà t✉②➺t ✤è✐ ❝õ❛ ♠ët sè ♥❣✉②➯♥ t❤➻ ❦❤æ♥❣ ➙♠✳
❜✮ |a| ≥ a ✿ ●✐→ trà t✉②➺t ✤è✐ ❝õ❛ ♠ët sè ♥❣✉②➯♥ ❧✉æ♥ ❧✉æ♥ ❧î♥ ❤ì♥ ❤♦➦❝ ❜➡♥❣
❝❤➼♥❤ ♥â✳
✺✹✳ ❈❤♦ |x| = 5; |y| = 11✳ ❚➼♥❤ x + y✳
✺✺✳ ❚➼♥❤ tê♥❣✿



❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

❛✮ S1 = a + |a| ✈î✐ a ∈ Z ❀
❜✮ S2 = a + |a| + a + |a| + · · · + a ✈î✐ ❛ ❧➔ sè ♥❣✉②➯♥ ➙♠ ✈➔ tê♥❣ ❝â ✶✵✶ sè ❤↕♥❣✳
✺✻✳ ❚➼♥❤ ♥❤❛♥❤✿

❛✮ −37 + 54 + (−70) + (−163) + 246 ❀
❜✮ −359 + 181 + (−123) + 350 + (−172) ❀
❝✮ −69 + 53 + 46 + (−94) + (−14) + 78✳
✺✼✳ ❈❤♦ ✶✽ sè ♥❣✉②➯♥ s❛♦ ❝❤♦ tê♥❣ ❝õ❛ ✻ sè ❜➜t ❦➻ tr♦♥❣ ❝→❝ sè ✤â ✤➲✉ ❧➔ ♠ët

sè ➙♠✳ ●✐↔✐ t❤➼❝❤ ✈➻ s❛♦ tê♥❣ ❝õ❛ ✶✽ sè ✤â ❝ô♥❣ ❧➔ ♠ët sè ➙♠❄ ❇➔✐ t♦→♥ ❝á♥
✤ó♥❣ ❦❤æ♥❣ ♥➳✉ t❤❛② ✶✽ sè ❜ð✐ ✶✾ sè❄
✺✽✳ ❚➻♠ sè ♥❣✉②➯♥ ①✱ ❜✐➳t✿

❛✮ x + 15 = 7
❜✮ x − 5 = −8
❝✮ 12 + (4 − x) = −5
❞✮ |x| − 6 = 5 ❀
❡✮ |x − 3| = 4
✺✾✳ ❚➻♠ ❝→❝ sè ♥❣✉②➯♥ ① s❛♦ ❝❤♦✿
❛✮ |x| = x ❀
❜✮ |x| > x ❀
❝✮ |x| + x = 0 ❀
❞✮ x + 5 = |x| − 5✳
✻✵✳ ❈❤♦ ❞➣② sè 1; −2; 3; −4; 5; −6; 7; −8; 9; −10✳ ❈❤å♥ r❛ ❜❛ sè rç✐ ✤➦t ❞➜✉ ✧✰✧

❤♦➦❝ ❞➜✉ ✧✲✧ ❣✐ú❛ ❝→❝ sè ➜②✳ ❚➼♥❤ ❣✐→ trà ❧î♥ ♥❤➜t✱ ❣✐→ trà ♥❤ä ♥❤➜t ✤↕t ✤÷ñ❝
❜✐➸✉ t❤ù❝ ♠î✐ ❧➟♣✳
✻✶✳ ❚➼♥❤ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ ❤ñ♣ ❧➼ ♥❤➜t✿

❛✮ −2003 + (−21 + 75 + 2003)

❜✮ 1152 − (374 + 1152) + (−65 + 374)✳

✻✷✳ ❚➻♠ ① ❜✐➳t✿

❛✮ 461 + (x − 45) = 387
❜✮ 11 − (−53 + x) = 97
❝✮ −(x + 84) + 213 = −16✳
✻✸✳ ❱✐➳t ✺ sè ♥❣✉②➯♥ ✈➔♦ ✺ ✤➾♥❤ ❝õ❛ ♠ët ♥❣æ✐ s❛♦ ♥➠♠ ❝→♥❤ s❛♦ ❝❤♦ tê♥❣ ❝õ❛

❤❛✐ sè t↕✐ ❤❛✐ ✤➾♥❤ ❧✐➲♥ ♥❤❛✉ ❧✉æ♥ ❜➡♥❣ ✲✻✳ ❚➻♠ ✺ sè ♥❣✉②➯♥ ✤â✳
✻✹✳ ❚➻♠ ① ❜✐➳t✿




❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

❛✮ −12(x − 5) + 7(3 − x) = 5
❜✮ 30(x + 2) − 6(x − 5) − 24x = 100✳
❝✮ x(x + 3) = 0
❞✮ (x − 2)(5 − x) = 0
2
❡✮ (x − 1)(x + 1) = 0
❢✮ (x + 3)(x − 4) = 0
✻✺✳ ❚➻♠ x ∈ Z ❜✐➳t✿
❛✮ |2x − 5| = 13
❜✮ |7x + 3| = 66
❝✮ |5x − 2| ≤ 13
❞✮ (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + · · · + (x + 99) = 0
❡✮ (x − 3) + (x − 2) + (x − 1) + · · · + 10 + 11 = 11 ✭sè ❤↕♥❣ ✤➛✉ t✐➯♥ ✤÷ñ❝ ✈✐➳t
❧➔ x − 3 ✈➔ ❦➳t t❤ó❝ ❞➣② ❧➔ sè ✶✶✮✳
✻✻✳ ❚❤ü❝ ❤✐➺♥ ♣❤➨♣ t➼♥❤ ♠ët ❝→❝❤ ❤ñ♣ ❧➼✿

❛✮ (−125) · (+25) · (−32) · (−14) ❀
❜✮ (−159)(+56) + (+43) · (−159) + (−159) ❀
❝✮ (−31) · (+52) + (−26) · (−162)✳
✻✼✳ ❈❤♦ S = 1 − 3 + 32 − 33 + · · · + 398 − 399✳

❛✮ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ r➡♥❣ ❙ ❧➔ ❜ë✐ ❝õ❛ ✲✷✵✳
❜✮ ❚➼♥❤ ❙✱ tø ✤â s✉② r❛ 3100 ❝❤✐❛ ❝❤♦ ✹ ❞÷ ✶✳

✻✽✳ ❚➻♠ sè ♥❣✉②➯♥ ❞÷ì♥❣ ♥ s❛♦ ❝❤♦ n + 2 ❧➔ ÷î❝ ❝õ❛ ✶✶✶ ❝á♥ ♥ ✲ ✷ ❧➔ ❜ë✐ ❝õ❛

✶✶✳


P❤➙♥ sè

✻✾✳ ❚r♦♥❣ ♥❣➔② ❤ë✐ t♦→♥✱ ✤ë✐ t♦→♥ ❝õ❛ ♠ët ❦❤è✐ ✤÷ñ❝ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ❜è♥ tè♣✳ ◆➳✉

❧➜② 53 sè ❤å❝ s✐♥❤ ❝õ❛ tè♣ t❤ù ♥❤➜t ❝❤✐❛ ✤➲✉ ❝❤♦ ❜❛ tè♣ ❦✐❛ t❤➻ sè ❤å❝ s✐♥❤ ❜è♥
tè♣ ❜➡♥❣ ♥❤❛✉✳ ◆➳✉ tè♣ t❤ù ♥❤➜t ❜ît ✤✐ ✻ ❤å❝ s✐♥❤ t❤➻ ❧ó❝ ✤â sè ❤å❝ s✐♥❤ ❝õ❛
tè♣ t❤ù ♥❤➜t ❜➡♥❣ tê♥❣ sè ❤å❝ s✐♥❤ ❜❛ tè♣ ❦✐❛✳ ❍ä✐ ♠é✐ tè♣ ❝â ❜❛♦ ♥❤✐➯✉ ❤å❝
s✐♥❤❄

✶✵


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

✼✵✳ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ r➡♥❣✿

❛✮ 211··223 ··523· ····39· 40 = 2120
· 3 · 5 · · · (2n − 1)
1
❜✮ (n +11)(n
= n ✈î✐ n ∈ N ∗
+ 2)(n + 3) · · · 2n 2

✼✶✳ ❚➻♠ ❝→❝ ❣✐→ trà ❝õ❛ ①✱ s❛♦ ❝❤♦✿

−11
x
−3
<
<

12
12
4

✼✷✳ ◗✉② ✤ç♥❣ ♠➝✉ rç✐ s♦ s→♥❤ ❝→❝ ♣❤➙♥ sè s❛✉✿
−789
✈➔

❛✮ −8
31
3131

❜✮ 22.3114.52 ✈➔ 22.3294.53 ❀

❝✮ n1 ✈➔ n +1 1 (n ∈ N ∗)

✼✸✳ ❈❤ù♥❣ ♠✐♥❤ r➡♥❣ ❝→❝ tê♥❣ s❛✉ ❧î♥ ❤ì♥ ✶✳

❛✮ M = 83 + 153 + 73 ❀

29
39
49
❜✮ N = 19
+
+
+

60 100 150 300
31 21 −11 −1
❝✮ P = 41
+
+
+
+
90 72 40
45
36

✼✹✳ ❚➻♠ x ∈ Z ❜✐➳t✿ 1 +

−1
19
x
−1 58 59 −1
+
<
+
<
+
+
.
60
120 36
60
90 72
60

✼✺✳ ❚➼♥❤ ❜➡♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❤ñ♣ ❧þ ♥❤➜t✿
31
7
8
❛✮ 23
− ( + )❀
32 23

12 13
79 28
+ ) − ( − )❀
❜✮ ( 13 + 67
41
67 41
8
17
3
❝✮ 38
−( −
− )
45
45 51 11

✼✻✳ ❚➼♥❤ ❝→❝ tê♥❣ s❛✉ ❜➡♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❤ñ♣ ❧þ ♥❤➜t✿
1
1
1
1
❛✮ A = 1.2
+
+
+ ... +
2.3 3.4
49.50

2
2
2
2
❜✮ B = 3.5
+
+
+ ... +
5.7 7.9
37.39
3
3
3
3
❝✮ C = 4.7
+
+
+ ... +
7.10 10.13
73.76

✶✶




ủ ỵ

1 10 1
175 . 31
. . . 3
125 2 17 2




11 5 4 11 8
.
.
.
4 9
9 4 33
17 18 19 20
5 1 1
+


.
+ +
28 29 30 31
12
4 6




3
3
3
3

+

3
+
24.47 23
7 10 1001 13
.
9
9
9
9
24 + 47.23

+
+9
1001 13 7 10




13 + 23 x = 41
34 + 14 : x = 1
5
3
2
5 +x7
: 16 = 0
8
24
3
2 2
2
2
1989
+ +
+ ... +
=1

2 6 12
x(x + 1)
1991

1


ởt ổ ổ ỏ sổ tứ tr ớ rỗ ữủ ỏ tr

t 4 12 ớ ởt ự trổ tỹ ổ ỏ t t tớ
trổ tứ
tr ộ số

2 x7 = 75

35

4 x3 = 47

x

x
112
x 15
=

5




❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

✽✷✳ ❚➼♥❤✿

❛✮

5 4
1
1
2 +
: 10 − 9

6 9
12
2
❜✮ 1 185 − 185 151 + 1 121 ❀
❝✮ − 71 . 9 12 − 8, 75 : 72 + 0, 625 : 1 23

✽✸✳ ❚➻♠ ① ❜✐➳t✿

❛✮ 7, 5x :

9−6

13
13
=2
21
25

− x).5, 25
❜✮ (1, 16
5
1
2

= 75%

10 − 7 .2
9
4 17

✽✹✳ ❚r♦♥❣ ❦❤è✐ ❤å❝ s✐♥❤ ❧î♣ ✾ ❝õ❛ ♠ët tr÷í♥❣ tr✉♥❣ ❤å❝ ❝ì sð ❝â 60% sè ❤å❝

s✐♥❤ t❤➼❝❤ ❜â♥❣ ✤→✱ 23 sè ❤å❝ s✐♥❤ t❤➼❝❤ ❜â♥❣ ❜➔♥✱ 40% sè ❤å❝ s✐♥❤ t❤➼❝❤ ❜â♥❣
tr✉②➲♥ ✈➔ 154 sè ❤å❝ s✐♥❤ t❤➼❝❤ ✤→ ❝➛✉✳ ❍➣② t➻♠ sè ❤å❝ s✐♥❤ ❝õ❛ ♠é✐ ♥❤â♠ ❝ò♥❣
t❤➼❝❤ ♠ët ♠æ♥ t❤➸ t❤❛♦✱ ❜✐➳t sè ❤å❝ s✐♥❤ ❝õ❛ ❦❤è✐ ✾ ❧➔ ✷✷✺✳

✽✺✳ ◆➠♠ ♥❛② ❝♦♥ ✶✷ t✉ê✐✱ ❜è ✹✷ t✉ê✐✳ ❚➼♥❤ t➾ sè ❣✐ú❛ t✉ê✐ ❝♦♥ ✈➔ t✉ê✐ ❜è ð

♥❤ú♥❣ t❤í✐ ✤✐➸♠ ❤✐➺♥ ♥❛②❀ tr÷î❝ ✤➙② ✼ ♥➠♠❀ s❛✉ ✤➙② ✷✽ ♥➠♠✳

✽✻✳ ❇❛ ♥❣÷í✐ ❝❤✉♥❣ ♥❤❛✉ ♠✉❛ ❤➳t ♠ët rê trù♥❣✳ ◆❣÷í✐ t❤ù ♥❤➜t ♠✉❛


trù♥❣ ♠➔ ❤❛✐ ♥❣÷í✐ ❦✐❛ ♠✉❛✳ ❙è trù♥❣ ♥❣÷í✐ t❤ù ❤❛✐ ♠✉❛ ❜➡♥❣ 35 sè trù♥❣ ♥❣÷í✐
t❤ù ♥❤➜t ♠✉❛✳ ◆❣÷í✐ t❤ù ❜❛ ♠✉❛ ✶✹ q✉↔✳ ❚➼♥❤ sè trù♥❣ ❧ó❝ ✤➛✉ tr♦♥❣ rê✳

✶✸

1
2


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙



❍➻♥❤ ❤å❝

✽✼✳ ✶✮ ❚r♦♥❣ ❤➻♥❤ ❞÷î✐ ❝â ❤❛✐ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♠ ✈➔ ♥ ✈➔ ❜❛ ✤✐➸♠ ❝❤÷❛ ✤➦t t➯♥✳

❍➣② ✤✐➲♥ ❝→❝ ❝❤ú ❆✱ ❇✱ ❈ ✈➔♦ ✤ó♥❣ ✈à tr➼ ❝õ❛ ♥â ❜✐➳t✿
❛✮ ✣✐➸♠ ❆ ❦❤æ♥❣ t❤✉ë❝ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♠ ✈➔ ❝ô♥❣ ❦❤æ♥❣ t❤✉ë❝ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♥❀
❜✮ ✣✐➸♠ ❇ ❦❤æ♥❣ t❤✉ë❝ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♠❀
❝✮ ✣✐➸♠ ❈ ❦❤æ♥❣ t❤✉ë❝ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♥✳
✷✮ ❱➩ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♣ ✈➔ ❝→❝ ✤✐➸♠ ❆✱ ❇ ♥➡♠ tr➯♥ ♣✳

❛✮ ◆➯✉ ❝→❝❤ ✈➩ ✤✐➸♠ ❈ t❤➥♥❣ ❤➔♥❣ ✈î✐ ❤❛✐ ✤✐➸♠ ❆✱ ❇❀
❜✮ ◆➯✉ ❝→❝❤ ✈➩ ✤✐➸♠ ❉ ❦❤æ♥❣ t❤➥♥❣ ❤➔♥❣ ✈î✐ ✷ ✤✐➸♠ ❆✱ ❇✳
✽✽✳ ❈❤♦ tr÷î❝ ♠ët sè ✤✐➸♠ tr♦♥❣ ✤â ❦❤æ♥❣ ❝â ✸ ✤✐➸♠ ♥➔♦ t❤➥♥❣ ❤➔♥❣✳ ❱➩ ❝→❝

✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ✤✐ q✉❛ ❝→❝ ❝➦♣ ✤✐➸♠✳ ❇✐➳t tê♥❣ sè ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ✈➩ ✤÷ñ❝ ✷✽✳ ❍ä✐ ❝â
❜❛♦ ♥❤✐➯✉ ✤✐➸♠ ❝❤♦ tr÷î❝❄
✽✾✳ ❱➩ ✤✐➸♠ ❉ ✈➔ ❊ s❛♦ ❝❤♦ ❉ ♥➡♠ ❣✐ú❛ ❈ ✈➔ ❊ ❝á♥ ❊ ♥➡♠ ❣✐ú❛ ❉ ✈➔ ❋✳

❛✮ ❱➻ s❛♦ ❝â t❤➸ ❦❤➥♥❣ ✤à♥❤ ✹ ✤✐➸♠ ❈✱ ❉✱ ❊✱ ❋ t❤➥♥❣ ❤➔♥❣
❜✮ ❑➸ t➯♥ ❤❛✐ t✐❛ trò♥❣ ♥❤❛✉ ❣è❝ ❊✳
❝✮ ❱➻ s❛♦ ❝â t❤➸ ❦❤➥♥❣ ✤à♥❤ ✤✐➸♠ ❊ ♥➡♠ ❣✐ú❛ ❈ ✈➔ ❋✳

✶✹


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

✾✵✳ ❱➩ ❧↕✐ ❤➻♥❤ ❞÷î✐ rç✐ tr↔ ❧í✐ ❝→❝ ❝➙✉ ❤ä✐ s❛✉✿

❛✮ ❍➻♥❤ ❝â ♠➜② t✐❛❄ ❈â ♠➜② ✤♦↕♥ t❤➥♥❣❄
❜✮ ◆❤ú♥❣ ❝➦♣ ✤♦↕♥ t❤➥♥❣ ♥➔♦ ❦❤æ♥❣ ❝➢t ♥❤❛✉❄
❝✮ ❍❛✐ ✤♦↕♥ t❤➥♥❣ ♥➔♦ ❝➢t ♥❤❛✉ t↕✐ ✤✐➸♠ ♥➡♠ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ✤➛✉ ❝õ❛ ♠é✐ ✤♦↕♥ t❤➥♥❣❄

✾✶✳ ❚r➯♥ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ①② ❧➜② ♠ët ✤✐➸♠ ❖ ✈➔ ❤❛✐ ✤✐➸♠ ▼✱ ◆ s❛♦ ❝❤♦ ❖▼ ❂

✷❝♠❀ ❖◆ ❂ ✸❝♠✳ ❱➩ ❝→❝ ✤✐➸♠ ❆ ✈➔ ❇ tr➯♥ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ①② s❛♦ ❝❤♦ ▼ ❧➔ tr✉♥❣
✤✐➸♠ ❝õ❛ ❖❆❀ ◆ ❧➔ tr✉♥❣ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ❖❇✳ ❚➼♥❤ ✤ë ❞➔✐ ❆❇✳
✾✷✳ ●å✐ ❖ ❧➔ ♠ët ✤✐➸♠ ❝õ❛ ✤♦↕♥ t❤➥♥❣ ❆❇ ❂ ✹❝♠✳ ❳→❝ ✤à♥❤ ✈à tr➼ ❝õ❛ ✤✐➸♠ ❖

✤➸ ✿
❛✮ ❚ê♥❣ ❆❇ ✰ ❇❖ ✤↕t ❣✐→ trà ♥❤ä ♥❤➜t❀
❜✮ ❚ê♥❣ ❆❇ ✰ ❇❖ ❂ ✷❇❖❀
❝✮ ❚ê♥❣ ❆❇ ✰ ❇❖ ❂ ✸❇❖✳

✾✸✳ ❈❤♦ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♠ ✈➔ ♥➠♠ ✤✐➸♠ ❆✱❇✱❈✱❉✱❊ ❦❤æ♥❣ t❤✉ë❝ ♠✳

❛✮ ❈❤ù♥❣ tä r➡♥❣ tr♦♥❣ ❤❛✐ ♥û❛ ♠➢t ♣❤➥♥❣ ✤è✐ ♥❤❛✉ ❜ð ❧➔ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♠✱ ❝â
♠ët ♠➦t ♣❤➥♥❣ ❝❤ù❛ ➼t ♥❤➜t ✸ ✤✐➸♠✳
❜✮ ❈ù q✉❛ ❤❛✐ ✤✐➸♠ ✈➩ ♠ët ✤♦↕♥ t❤➥♥❣✳ ❍ä✐ ♥❤✐➲✉ ♥❤➜t ❝â ♠➜② ✤♦↕♥ t❤➥♥❣ ❝➢t
♠❄
✾✹✳ ❱➩ ❣â❝ ①❖② ❦❤→❝ ❣â❝ ❜➭t✳ ▲➜② ❆ tr➯♥ t✐❛ ❖①✱ ❧➜② ❇ tr➯♥ t✐❛ ❖② ✭❆ ✈➔ ❇

❦❤→❝ ❖✮✳ ❍➣② ❧➜② ♠ët ✤✐➸♠ ❈ s❛♦ ❝❤♦ ❣â❝ BOC ❦➲ ❜ò ✈î✐ ❣â❝ BOA✳
❛✮ ❚r♦♥❣ ❜❛ ✤✐➸♠ ❆✱❖✱❈ ✤✐➸♠ ♥➔♦ ♥➡♠ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ✤✐➸♠ ❝á♥ ❧↕✐❄
❜✮ ❱➩ ❝→❝ t✐❛ ❇❆✱❇❈ ❤ä✐ ✤✐➸♠ ❖ ♥➡♠ tr♦♥❣ ❣â❝ ♥➔♦❄
❝✮ ❑➸ t➯♥ ❝→❝ ❝➦♣ ❣â❝ ❦➲ ❜ò ✤➾♥❤ ❇✳

✶✺


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

✾✺✳ ❈❤♦ ❣â❝ ❜➭t xOy✳ ❱➩ ❤❛✐ t✐❛ ❖♠✱ ❖♥ tr➯♥ ❝ò♥❣ ♠ët ♥û❛ ♠➦t ♣❤➥♥❣ ❜í ①②

s❛♦ ❝❤♦ xOm = 1200; xOn = a0✳ ❚➻♠ ❣✐→ trà ❝õ❛ ❛ ✤➸ t✐❛ ❖♠ ♥➡♠ ❣✐ú❛ ❤❛✐ t✐❛
❖②✱ ❖♥✳
✾✻✳ ❚r➯♥ ♠➦t ♣❤➥♥❣✱ ❝❤♦ t✐❛ ❖①✳ ❱➩ ❤❛✐ t✐❛ ❖②✱ ❖t s❛♦ ❝❤♦ xOy = 1000; xOt =

1500 ✳

❚➼♥❤ sè ✤♦ ❣â❝ yOt✳

✾✼✳ ❚r➯♥ ♥û❛ ♠➦t ♣❤➥♥❣ ❜í ❝❤ù❛ t✐❛ ❖① ✈➩ ❜❛ t✐❛ ❖②✱ ❖③✱ ❖t s❛♦ ❝❤♦ xOy =
500 ; xOz = 750 ; xOt = 1000 ✳ ❳→❝ ✤à♥❤ ①❡♠ t✐❛ ♥➔♦ ❧➔ t✐❛ ♣❤➙♥ ❣✐→❝ ❝õ❛ ♠ët ❣â❝✳

✾✽✳ ❈❤♦ ❜❛ t✐❛ ❖❆✱ ❖❇✱ ❖❈ t↕♦ t❤➔♥❤ ❜❛ ❣â❝ ❜➡♥❣ ♥❤❛✉ ✈➔ ❦❤æ♥❣ ❝â ✤✐➸♠

tr♦♥❣ ❝❤✉♥❣ DOB; BOC ✈➔ COA✳ ❱➻ s❛♦ ❝â t❤➸ ❦❤➥♥❣ ✤à♥❤ t✐❛ ✤è✐ ❝õ❛ ♠é✐ t✐❛
♥â✐ tr➯♥ ❧➔ t✐❛ ♣❤➙♥ ❣✐→❝ ❝õ❛ ❣â❝ t↕♦ ❜ð✐ ❤❛✐ t✐❛ ❝á♥ ❧↕✐❄

✾✾✳ ❚r➯♥ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ①② ❧➜② ✤✐➸♠ ❖✳ ❱➩ ✤÷í♥❣ trá♥ ✭❖❀ ✸✮ ❝➢t ❖①✱ ❖② t❤ù tü

t↕✐ ❆ ✈➔ ❇✳ ❱➩ ✤÷í♥❣ trá♥ ✭❖❀ ✷✮ ❝➢t t✐❛ ❖①✱ ❖② t❤ù tü t↕✐ ❈ ✈➔ ❉✳ ❱➩ ✤÷í♥❣
tr♦♥❣ ✭❉❀ ❇❉✮ ❝➢t ❇❖ t↕✐ ▼ ✈➔ ❝➢t ✤÷í♥❣ trá♥ ✭❖❀ ✷✮ t↕✐ ◆✳
❛✮ ❙♦ s→♥❤ ❆❈ ✈➔ ❇❉✳
❜✮ ❈❤ù♥❣ tä ▼ ❧➔ tr✉♥❣ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ❖❉
❝✮ ❙♦ s→♥❤ tê♥❣ ❖◆ ✰ ◆❉ ✈î✐ ❖❇✳
✶✵✵✳ ❛✮ ❱➩ ABC ❜✐➳t ❇❈ ❂ ✸✱✺❝♠❀ ❆❇ ❂ ✷❝♠❀ ❆❈ ❂ ✸❝♠✳

❜✮ ❱➩ t✐➳♣ ADE ❜✐➳t ❉ t❤✉ë❝ t✐❛ ✤è✐ ❝õ❛ t✐❛ ❆❇ ✈➔ ❆❉ ❂ ✶❝♠❀ ❊ t❤✉ë❝ t✐❛
✤è✐ t✐❛ ❆❈ ✈➔ ❆❊ ❂ ✶✱✺❝♠✳
❝✮ ❍❛✐ t✐❛ ❇❊ ✈➔ ❈❉ ❝➢t ♥❤❛✉ t↕✐ ❖✳ ❉ò♥❣ ❝♦♠♣❛ ✤➸ ❦✐➸♠ tr❛ ①❡♠ ❊ ✈➔ ❉ t❤❡♦
t❤ù tü ❝â ♣❤↔✐ ❧➔ tr✉♥❣ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ❖❇ ✈➔ ❖❈ ❦❤æ♥❣❄
✶✵✶✳ ▼ët ♠↔♥❤ ❣✐➜② ❤➻♥❤ ❝❤ú ♥❤➟t ❜à ❣➟♣ ❧↕✐ t❤❡♦ ❤➻♥❤ ❞÷î✐ ✤➙②✳ ❚➼♥❤ ❣â❝ ❛✳

✶✻


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

✶✵✷✳ ❆❇❈❉ ❧➔ ♠ët ❤➻♥❤ ✈✉æ♥❣✳ DP C ❧➔ ♠ët t❛♠ ❣✐→❝ ✤➲✉✳ ❆❇ ❂ ❉P ✈➔ ❈❉

❂ ❈P✳ ❚➻♠ ❣â❝ ADP ✳

✶✵✸✳ ❚r♦♥❣ ❤➻♥❤ ✈➩✱ ❇❊ ❂ ❆❈✱ CAE = 300 ✈➔ AEB = 700✳ ❚➻♠ ❣â❝ ABC

✶✵✹✳ ❚r♦♥❣ ❜✐➸✉ ✤ç ❞÷î✐ ✤➙②✱ ❆❇ ❂ ❆❈ ❂ ❆❉✳ ●â❝ ABC = 400 ✈➔ ❣â❝ ACD =

800 ✳

❚➼♥❤ ❣â❝ ❇❆❉✳

✶✵✺✳ ❆❇❈❉ ❧➔ ♠ët ❤➻♥❤ ✈✉æ♥❣ ✈➔ t❛♠ ❣✐→❝ ❇❈❊ ❧➔ t❛♠ ❣✐→❝ ✤➲✉✳ ❚➼♥❤ ❣â❝

❆❊❉✳

✶✵✻✳ ❚➼♥❤ ❣â❝✿ a + b + c + d + e + f

✶✼


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

✶✵✼✳ ❚r♦♥❣ t❛♠ ❣✐→❝ ❆❇❈✱ ❆❇ ❂ ❆❈✱ ❆❉ ❂ ❆❊ ✈➔ BAD = 600✳ ❚➼♥❤ ❣â❝

❈❉❊✳

✶✵✽✳ ❚r♦♥❣ t❛♠ ❣✐→❝ ❆❇❈✱ ❣â❝ ❆❇❈ ❜➡♥❣ 800✱ ❆❉ ❂ ❆❊ ✈➔ ❈❉ ❂ ❈❋✳ ❚➼♥❤

❣â❝ ❊❉❋✳

✶✽






ớ ởt số t ồ ồ

S = 7 + 10 + 13 + ã ã ã + 97 + 100

ờ tr õ số
số tự



ố số ừ tờ 1003 7 + 1 = 32 số
ồ số tự t õ x 3 7 + 1 = 22 x = 70
S = 7 + 10 + 13 + ã ã ã + 97 + 100
S = 100 + 97 + 94 + ã ã ã + 10 + 7
2S = (7 + 100) + (10 + 97) + ã ã ã + (100 + 7) ợ õ
2S = (7 + 100) ã 32
(7 + 100) ã 32
= 1712
S=
2

t r A = 717 + 17 ã 3 1 ởt số t õ t sỷ ử

t q ự tọ r B = 718 + 18 ã 3 1 ụ t ổ


A = 717 + 17 ã 3 1 ởt số tỹ t tự t õ
(717 + 50) | 9 t số ữ s
B = 718 + 18 ã 3 1 = 718 + 53 = 7(717 + 50) 297 = 7 ã (717 + 50) 33 ã 9
(717 + 50) | 9 (33 ã 9) | 9 B | 9
ú ỵ õ t ự t q tờ qt ỡ
ợ ồ số tỹ

7n + 3n 1

t t

7n+1 + 3(n + 1) 1

ụ t
t ồ s q ợ ữỡ q t


r ởt ờ tờ ự tt

q qỵt r ỗ qỵt
số t õ ộ qỵt






ố t õ ì
ộ õ số 840 : 56 = 15
ộ õ số 2352 : 56 = 42
ộ õ số qỵt 560 : 56 = 10 q
t ộ õ q qỵt
õ q út t ữớ t út

t tữ ộ tữ ỗ ữ s
ỏ tứ q út t ổ ừ
tữ õ tữ


ố q
ố út út
ố t t
ố tữ ì tữ
số tữ
ởt ởt rờ trự r ủ ồ ữớ ởt ổ ỵ

ử rờ trự rỡ ố t tọ ỵ ố số trự ọ
t tr rờ õ trự
õ rờ trự tr ớ
ổ ợ r số trự õ
ụ ỏ tứ r ởt q ữ t ổ tứ q số
trự ữ q
tr rờ õ trự


ồ số trự õ a 1 ở ừ 2, 3, 4, 5, 6 a 1 < 399 ứ
õ t ữủ
a 1 {60; 120; 180; 240; 300; 360}
a {61; 121; 181; 241; 301; 361}
a | 7 ờ trự õ

q

r s ú s

a = b t |a| = |b|
|a| = |b| t a = b




❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

❝✮ ◆➳✉ |a| < |b| t❤➻ a < b✳
❇➔✐ ❣✐↔✐✿

❛✮ ✣ó♥❣
❜✮ ❙❛✐ ✭✈➼ ❞ö✿ ❛ ❂ ✸✱ ❜ ❂ ✲✸✮ ❀
❝✮ ❙❛✐ ✭✈➼ ❞ö✿ ❛ ❂ ✲✸✱ ❜ ❂ ✲✹✮
❇➔✐ ✻✺✿ ❚➻♠ x ∈ Z ❜✐➳t✿

❛✮ |2x − 5| = 13
❜✮ |7x + 3| = 66
❝✮ |5x − 2| ≤ 13
❞✮ (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + · · · + (x + 99) = 0
❡✮ (x − 3) + (x − 2) + (x − 1) + · · · + 10 + 11 = 11
❇➔✐ ❣✐↔✐✿

❛✮ |2x − 5| = 13✳ ❳➨t ✷ tr÷í♥❣ ❤ñ♣✿ 2x − 5 = 13❀ 2x − 5 = −13✳
❱➟② ① ❂ ✾❀ ① ❂ ✲✹✳
❜✮ |7x + 3| = 66 s✉② r❛ ① ❂ ✾✳
❝✮ |5x − 2| ≤ 13 ♥➯♥
−13 ≤ 5x − 2 ≤ 13
−11 ≤ 5x ≤ 15
−2 ≤ x ≤ 3 ⇔ x ∈ {−2; −1; 0; 1; 2; 3}

❞✮ (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + · · · + (x + 99) = 0 s✉② r❛
[(x + 1) + (x + 99)] · 50
= (x + 50) · 50 = 0❀ x + 50 = 0 ⇔ x = −50✳
2
❡✮ (x − 3) + (x − 2) + (x − 1) + · · · + 10 + 11 = 11✳
❇ä sè ❤↕♥❣ ✶✶ ð ❤❛✐ ✈➳ t❛ ✤÷ñ❝✿ (x − 3) + (x − 2) + (x − 1) + · · · + 10 = 0
●å✐ sè sè ❤↕♥❣ ð ✈➳ tr→✐ ❧➔ ♥✭♥ ❃ ✵✮ t❛ ❝â✿
[(x − 3) + 10] · n
= 0 ❤❛② (x + 7) · n = 0✳
2
❱➻ n = 0 ♥➯♥ x + 7 = 0✱ ❞♦ ✤â x = −7✳
❇➔✐ ✼✶✿ ❚➻♠ ❝→❝ ❣✐→ trà ❝õ❛ ①✱ s❛♦ ❝❤♦✿

−11
x
−3
<
<

12
12
4

❇➔✐ ❣✐↔✐✿

−9
❈❤å♥ ♠➝✉ sè ❝❤✉♥❣ ❧➔ ✶✷ t❛ ❝â✿ −3
=

4
12
✷✶




x
9
õ t õ 11
<
<
s r 11 < x < 9 x = 10
12
12
12

ởt ổ ổ ỏ sổ tứ tr ớ rỗ ữủ ỏ

tr t 4 21 ớ ởt ự trổ tỹ ổ ỏ t t
tớ trổ tứ


tố ổ ổ ỏ 31
tố ổ ữủ ỏ 1 : 4 12 = 29
13 29 = 19 tố ừ ữợ trổ tỹ
tố ữợ trổ tỹ 19 : 2 = 181
ớ ữợ trổ tỹ tứ 1 : 181 = 18 ớ
ữớ t ởt rờ trự ữớ tự t

1
2

số trự ữớ ố trự ữớ tự 35 số trự
ữớ tự t ữớ tự q số trự ú tr rờ


ữớ tự t 21 số trự ữớ
ữớ tự t 13 ờ trự
ữớ tự 13 ã 53 = 15 rờ trự
P trự ữớ tự 1 31 + 15 = 157 rờ trự
ố trự tr rờ 14 : 157 = 30 q




❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

❇➔✐ ✶✵✼✿ ❚r♦♥❣ t❛♠ ❣✐→❝ ❆❇❈✱ ❆❇ ❂ ❆❈✱ ❆❉ ❂ ❆❊ ✈➔ BAD = 600✳ ❚➼♥❤ ❣â❝

❈❉❊✳

❇➔✐ ❣✐↔✐✿

✣➦t DAE = 2x ⇔ BAC = 600 + 2x

ABC = ACB = (1800 − 600 − 2x) : 2 = 600 − x
⇔ ADE = AED = (1800 − 2x) : 2 = 900 − x
CDE + DCE = 900 − x
DCE = 600 − x
CDE = (900 − x) − (600 − x) = 300 ✳

❇➔✐ ✶✵✽✿ ❚r♦♥❣ t❛♠ ❣✐→❝ ❆❇❈✱ ❣â❝ ❆❇❈ ❜➡♥❣ 800✱ ❆❉ ❂ ❆❊ ✈➔ ❈❉ ❂ ❈❋✳

❚➼♥❤ ❣â❝ ❊❉❋✳

❇➔✐ ❣✐↔✐✿
A + B + C = 1800
A = 1800 − (1 + 1)
❚ø
A + B + C = 1800
0
B = 80
C = 1800 − (2 + 2)
1800 − 2 × 1 + 800 − 1800 − 2 × 2 = 1800

✷✸


❙✐❣♠❛ ✲ ▼❆❚❍❙

4400 − 2 × (1 + 2)
2600
(1 + 2)
EDF + 1 + 2
EP F

= 1800
= 2 × (1 + 2)
= 1300
❂ 1800
= 500 ✳

❳✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ sü q✉❛♥ t➙♠ ❝õ❛ ❜↕♥ ✤å❝✦

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ∗∗∗ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❍➌❚ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ∗∗∗ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✹


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×