Tải bản đầy đủ

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề du lịch nha trang (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN DOÃN THÀNH

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH NHA TRANG

Demo Version - Select.Pdf SDK

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60140114

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHÙNG ĐÌNH MẪN

Huế, năm 2014
iLỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các
số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực, được các đồng tác
giả cho phép sử dụng và chưa được từng công bố trong bất kỳ một công
trình nào khác.
Huế, tháng 10 năm 2014
Tác giả

Nguyễn Doãn Thành

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


LỜI CẢM ƠN
Để thực hiện và hoàn thành đề tài luận văn này, tôi đã nhận được sự hỗ trợ,
giúp đỡ và tạo điều kiện từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Luận văn cũng được
hoàn thành dựa trên sự tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các kết qủa nghiên cứu
liên quan của nhiều tác giả ở các trường Đại học, các cơ sở đào tạo…
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS. Tiến sĩ Phùng
Đình Mẫn - người thầy đã trực tiếp dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, giúp
đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Tâm lý-Giáo dục, Phòng Đào
tạo sau Đại học trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, cùng toàn thể các thầy, cô
giáo đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp đỡ tôi trong quá trình học
tập và nghiên cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha
Trang, các phòng, khoa, trung tâm đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi

Demo
Version - Select.Pdf SDK
trong quá trình
học tập.
Đồng thời, xin cảm ơn các đồng nghiệp, bạn bè và những người thân trong gia
đình đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành
luận văn này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn, nhưng chắc chắn không


tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế trong luận văn này. Kính mong Quý thầy cô,
bạn bè đồng nghiệp và những người quan tâm đến đề tài, tiếp tục có những ý kiến
đóng góp quý báu để đề tài được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Huế, tháng 10 năm 2014
Nguyễn Doãn Thành

iii


MỤC LỤC

Trang
Trang phụ bìa ........................................................................................................... i
Lời cam đoan........................................................................................................... ii
Lời cảm ơn ............................................................................................................. iii
MỤC LỤC .............................................................................................................. 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................... 4
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ ......................................................................... 5
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 6
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 6
2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 7
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu...................................................................... 7
4. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 7
5. Nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................................... 8
6. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 8
7. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 8

Demo
Version - Select.Pdf SDK
8. Cấu trúc luận
văn .................................................................................................
9
NỘI DUNG .......................................................................................................... 10
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ .......................................................................... 10
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................... 10
1.2. Một số khái niệm cơ bản ................................................................................. 13
1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý đội ngũ giảng viên ................................. 13
1.2.2. Giảng viên, đội ngũ giảng viên .................................................................... 15
1.2.3. Phát triển, phát triển đội ngũ giảng viên ....................................................... 16
1.3. Các chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo .............. 18
1.3.1. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển
đội ngũ nhà giáo .................................................................................................... 18
1.3.2. Quan điểm của UNESCO về giáo dục và dạy học ........................................ 21
1.4. Đội ngũ giảng viên và phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề ... 22
1.4.1. Trường Cao đẳng Nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân ........................... 22
1.4.2. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên Cao đẳng nghề ................ 22

1


1.4.3. Đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề ................................................... 25
1.4.4. Nội dung của việc phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề ...... 30
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường
Cao đẳng Nghề ...................................................................................................... 34
1.5.1. Những yếu tố chủ quan ................................................................................ 34
1.5.2. Những yếu tố khách quan ............................................................................ 34
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH NHA TRANG................................. 36
2.1. Khái quát quá trình xây dựng và phát triển nhà trường .................................... 36
2.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .................................................... 36
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của trường ................................................................. 37
2.1.3. Về cơ cấu, tổ chức của nhà trường ............................................................... 39
2.2. Khái quát quá trình khảo sát ........................................................................... 41
2.2.1. Mục đích khảo sát ........................................................................................ 41
2.2.2. Nội dung khảo sát ........................................................................................ 41
2.2.3. Phương pháp khảo sát .................................................................................. 41
2.2.4. Phạm vi khảo sát .......................................................................................... 42
2.2.5. Đối tượng
khảo
sát .......................................................................................
42
Demo
Version
- Select.Pdf SDK
2.3. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang ...... 42
2.3.1. Số lượng đội ngũ giảng viên ........................................................................ 42
2.3.2. Chất lượng đội ngũ giảng viên ..................................................................... 44
2.3.3. Cơ cấu đội ngũ giảng viên ........................................................................... 47
2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng nghề
Du lịch Nha Trang ................................................................................................. 49
2.4.1. Công tác quy hoạch và tuyển dụng đội ngũ giảng viên ................................. 49
2.4.2. Công tác bố trí, sử dụng và luân chuyển đội ngũ giảng viên ......................... 51
2.4.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên........................................... 53
2.4.4. Công tác đánh giá đội ngũ giảng viên .......................................................... 57
2.4.5. Thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên ........... 61
2.4.6. Công tác xây dựng điều kiện và môi trường làm việc cho đội ngũ giảng viên ..... 63
2.5. Đánh giá về thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng
nghề du lịch Nha Trang ......................................................................................... 64
2.5.1. Ưu điểm....................................................................................................... 64

2


2.5.2. Hạn chế........................................................................................................ 66
2.5.3. Nguyên nhân................................................................................................ 66
2.5.4. Thách thức ................................................................................................... 67
Chương 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH NHA TRANG................................. 69
3.1. Định hướng và nguyên tắc xây dựng biện pháp............................................... 69
3.1.1. Định hướng của việc xây dựng biện pháp .................................................... 69
3.1.2. Mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Du lịch
Nha Trang đến năm 2020 ...................................................................................... 73
3.1.3. Nguyên tắc xây dựng biện pháp ................................................................... 75
3.2. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang .. 76
3.2.1. Nhóm biện pháp xây dựng, quy hoạch và tuyển chọn đội ngũ giảng viên ..... 76
3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ............ 81
3.2.3. Nhóm biện pháp bố trí, sử dụng và luân chuyển đội ngũ giảng viên ............. 84
3.2.4. Nhóm biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên .... 86
3.2.5. Nhóm biện pháp xây dựng các điều kiện hỗ trợ đội ngũ giảng viên .............. 88
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp ...................................................................... 90
3.5. Khảo nghiệm
nhậnVersion
thức về tính
cấp thiết và tínhSDK
khả thi của các biện pháp đề xuất ..... 91
Demo
- Select.Pdf
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................................... 96
1. Kết luận ............................................................................................................. 96
2. Khuyến nghị ...................................................................................................... 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 98
PHỤ LỤC

3


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Viết đầy đủ

CBQL, GV, NV :

Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên

CBVC

:

Cán bộ viên chức:

Cao đẳng

CHXHCN

:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

CNH, HĐH

:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CSVC

:

Cơ sở vật chất

CTQL

:

Công tác quản lý

DA

:

Dự án

ĐDDH

:

Đồ dùng dạy học

ĐH

:

Đại học

GD&ĐT

:

Giáo dục và đào tạo

HĐLĐ

:

Hợp đồng lao động

HSSV

:

Học sinh sinh viên

KHCN

Khoa học
công nghệ SDK
Demo: Version
- Select.Pdf

LĐTBXH

:

Lao động thương binh xã hội

NCKH

:

Nghiên cứu khoa học

NVSP

:

Nghiệp vụ sư phạm

PPDH

:

Phương pháp dạy học

PT

:

Phát triển

QLGD

:

Quản lý giáo dục

UBND

:

Uỷ ban nhân dân

VHTT, DL

:

Văn hóa thể thao, du lịch

XHCN

:

Xã hội chủ nghĩa

4


DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
Bảng 2.1. Về độ tuổi đội ngũ GV trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang ........ 43
Bảng 2.2. Về giới tính đội ngũ GV trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang ...... 43
Bảng 2.3. Về chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề du lịch Nha Trang. 45
Bảng 2.3a. Về trình độ NVSP của đội ngũ giảng viên ............................................ 46
Bảng 2.3b. Về trình độ Ngoại ngữ và Tin học của đội ngũ giảng viên ................... 46
Bảng 2.4. Công tác quy hoạch và tuyển dụng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng
Nghề Du lịch Nha Trang........................................................................................ 49
Bảng 2.5. Công tác bố trí, sử dụng và luân chuyển đội ngũ giảng viên trường Cao
đẳng Nghề Du lịch Nha Trang ............................................................................... 51
Bảng 2.6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề
Du lịch Nha Trang ................................................................................................. 53
Bảng 2.7. Công tác đánh giá đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang ... 57
Bảng 2.8. Thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên
trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang ............................................................ 61

Select.Pdf
SDK
Bảng 3.1. Kết Demo
quả khảoVersion
nghiệm tính-cấp
thiết và tính khả
thi của các biện pháp đề xuất.......... 92
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng nghề du lịch Nha Trang ..................... 39
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa các biện pháp .................................................. 91

5


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, nhằm mục đích dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ
văn minh, vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến năm 2020
đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp, đó là nhiệm vụ hàng đầu đảm bảo
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng ta đã khẳng định: “Muốn
tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục và
đào tạo, phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và
bền vững”. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng nhấn mạnh: “Cùng
với khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Ngành giáo dục đào tạo có một
trách nhiệm lớn là đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và trình độ
tay nghề. Giáo dục bậc đại học, cao đẳng có nhiệm vụ quan trọng là hình thành
nguồn nhân lực có đầy đủ phẩm chất đạo đức và trình độ phục vụ sự nghiệp phát
triển giáo dục Việt Nam. Muốn đạt được mục tiêu trên, việc đầu tiên cần phải có

Version
- Select.Pdf
SDKtriển đội ngũ giảng viên, bởi vì,
những chínhDemo
sách phù
hợp trong
quản lý và phát
giảng viên là nhân tố quyết định trực tiếp đến quá trình đào tạo ra một thế hệ nguồn
nhân lực có chất lượng.
Để phát triển một cách bền vững, người giảng viên phải có kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ, phải được trang bị một hệ thống tri thức khoa học, trình độ tay nghề
cao, phải có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, đó là cơ sở cho việc thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo ra những người chủ tương lai của đất nước.
Trong quá trình tổ chức hoạt động giảng dạy, để đạt được hiệu quả, đòi hỏi người
giảng viên phải có những năng lực sư phạm như: Năng lực thiết kế, năng lực quan
sát, năng lực tổ chức hoạt động sư phạm, năng lực giao tiếp, năng lực phân tích
đánh giá hoạt động sư phạm, năng lực quản lý nhóm lớp, năng lực tự học. Những
năng lực sư phạm này là kết quả của một quá trình học tập, rèn luyện tại trường và
tự học tập một cách nghiêm túc, thường xuyên của người giảng viên. Để giáo dục
Đại học - Cao đẳng phát triển một cách vững bền, người hiệu trưởng, các nhà quản
lý ở các cơ sở cần có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực quản lý và tổ chức tốt các
hoạt động phù hợp với điều kiện hiện có của cơ sở giáo dục do mình phụ trách.

6


Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang đã chú
trọng vào công tác phát triển đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo của trường. Tuy nhiên, cách thức thực hiện công tác này còn nhiều bất cập, thực
hiện chưa đồng bộ, chưa được thường xuyên và thiếu tính hệ thống, dẫn đến đội ngũ
giảng viên của Trường còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao, năng lực thực
tiễn nghề nghiệp ở các chuyên ngành chưa được cập nhật nhiều, một phần gây khó
khăn cho học sinh - sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm và mất thời gian cho
Doanh nghiệp phải đào tạo lại. Vì vậy, cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác phát
triển đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Nhận thấy việc phát
triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang chưa hiệu
quả, chưa đáp ứng được quy mô tuyển sinh và chiến lược phát triển của Nhà trường,
cần phải đổi mới công tác phát triển đội ngũ giảng viên.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp
phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng của vấn đề
nghiên cứu, Demo
luận vănVersion
đề xuất các
biện pháp phát
triển đội ngũ giảng viên nhằm góp
- Select.Pdf
SDK
phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác phát triển đội ngũ giảng viên trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch
Nha Trang.
4. Giả thuyết khoa học
Công tác phát triển đội ngũ giảng viên đóng vai trò quan trọng trong hoạt
động đào tạo và phát triển thương hiệu của Nhà trường.
Tuy nhiên, công tác phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng
Nghề Du lịch Nha Trang hiện nay còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập, thực hiện
chưa đồng bộ, chưa được thường xuyên và thiếu tính hệ thống, dẫn đến đội ngũ
giảng viên của Trường còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao, năng lực thực
tiễn nghề nghiệp ở các chuyên ngành chưa được cập nhật nhiều, một phần gây khó

7


khăn cho học sinh - sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm và mất thời gian cho
Doanh nghiệp phải đào tạo lại.
Nếu đề xuất và thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển đội ngũ giảng
viên phù hợp với điều kiện thực tế tại trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang thì
công tác phát triển đội ngũ giảng viên sẽ đạt hiệu quả cao, đáp ứng được quy mô
tuyển sinh và chiến lược phát triển của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và khu vực.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên của
trường Cao đẳng Nghề.
5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác phát triển đội
ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang.
5.3. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng
Nghề Du lịch Nha Trang.
6. Phương pháp nghiên cứu
.1. Nh

phương pháp nghiên cứu lý luận

Sử dụng các phương pháp: Phân tích, tổng hợp số liệu, phân loại tài liệu, hệ
thống hóa, khái
quátVersion
tài liệu…nhằm
nghiên cứu
cơ sở lý luận về công tác phát triển
Demo
- Select.Pdf
SDK
đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề.
.2. Nh

phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Sử dụng các phương pháp: Điều tra, quan sát, phỏng vấn, tổng kết kinh
nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội
ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang và thu thập thêm các
thông tin có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
6.3. Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý kết quả nghiên cứu.
7. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau đây:
- Nghiên cứu biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề
Du lịch Nha Trang.
- Số liệu được khảo sát từ năm 2010 đến năm 2013

8


8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục
nghiên cứu, luận văn gồm 3 chương.
- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao
đẳng Nghề.
- Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề
Du lịch Nha Trang.
- Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề
Du lịch Nha Trang.

Demo Version - Select.Pdf SDK

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×