Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề tại trường cao đẳng nghề nha trang (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TRẦN VĂN CHIẾN

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG
Demo Version - Select.Pdf SDK
Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60140114

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. PHÙNG ĐÌNH MẪN

Huế, năm 2014

iLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và
kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả cho phép
sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Huế, tháng 10 năm 2014
Họ tên tác giả

Trần Văn Chiến

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến quý thầy
cô khoa Tâm lý Giáo dục, Phòng đào tạo sau Đại học, trường Đại học Sư phạm Huế
đã tham gia quản lý, giảng dạy, quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu luận văn.
Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến PGS.TS. Phùng Đình Mẫn đã trực tiếp
hướng dẫn, định hướng chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện
thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện luận văn.
Tôi cũng xin chân thành cám ơn các Khoa, Phòng chức năng, trường Cao
đẳng Nghề Nha Trang, quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã luôn quan
tâm, chia sẻ, động viên trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện nhưng luận văn không thể

Demothiếu
Version
- Select.Pdf
tránh khỏi những
sót. Kính
mong nhậnSDK
được sự chỉ giáo và góp ý của quý
thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Huế, tháng 10 năm 2014
Trân trọng


Trần Văn Chiến

iii


MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa ........................................................................................................... i
Lời cam đoan........................................................................................................... ii
Lời cảm ơn ............................................................................................................. iii
MỤC LỤC .............................................................................................................. 1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................... 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ........................................................................ 5
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 6
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 6
2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 8
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu...................................................................... 8
4. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 8
5. Nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................................... 9
6. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 9
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 9
8. Cấu trúc luận
văn .................................................................................................
9
Demo
Version - Select.Pdf SDK
NỘI DUNG .......................................................................................................... 10
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ................................................................... 10
1.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ ......................................... 10
1.2. CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN .............................................................................. 11
1.2.1. Quản lý ........................................................................................................ 11
1.2.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường .......................................................... 13
1.2.3. Quản lý hoạt động dạy nghề......................................................................... 17
1.3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ................. 21
1.3.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng ......................................................... 21
1.3.2. Nội dung quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề ..................................... 23
1.4. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ................................ 29
1.4.1. Nhiệm vụ của trường Cao đẳng nghề ........................................................... 29
1.4.2. Quyền hạn của trường Cao đẳng nghề ......................................................... 30
1.4.3. Cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề ................................................... 31

1


Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG .......................................... 32
2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG
CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG ...................................................................... 32
2.1.1. Khái quát quá trình phát triển của nhà trường .............................................. 32
2.1.2. Khái quát quá trình khảo sát ........................................................................ 38
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO
ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG ............................................................................... 39
2.2.1. Thực trạng hoạt động dạy nghề tại trường Cao đẳng nghề Nha Trang .......... 39
2.2.2. Thực trạng quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề Nha Trang ................. 43
2.3. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN
LÝ HĐDN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG ........................... 59
2.3.1. Ưu điểm....................................................................................................... 59
2.3.2. Hạn chế........................................................................................................ 59
2.3.3. Thuận lợi ..................................................................................................... 60
2.3.4. Khó khăn ..................................................................................................... 60
2.3.5. Nguyên nhân của những hạn chế.................................................................. 60
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Demo
- Select.Pdf
SDKTẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NHẰM NÂNG
CAOVersion
CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO
NGHỀ NHA TRANG .......................................................................................... 62
3.1. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC XÁC LẬP BIỆN PHÁP ...................... 62
3.1.1. Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo nghề .............................................. 62
3.1.2. Định hướng phát triển Trường Cao đẳng nghề Nha Trang từ nay đến năm 2020 ... 63
3.2. CÁC NGUYÊN TẮC XÁC LẬP BIỆN PHÁP ............................................... 64
3.2.1. Đảm bảo tính thực tiễn ................................................................................. 64
3.2.2. Đảm bảo tính khả thi .................................................................................... 64
3.2.3. Đảm bảo tính đồng bộ .................................................................................. 65
3.2.4. Đảm bảo tính hiệu quả ................................................................................. 65
3.3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO
ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG ............................................................................... 65
3.3.1. Đổi mới công tác tuyển chọn, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ GV dạy nghề . 65
3.3.2. Tăng cường quản lý HĐDN của giáo viên ................................................... 68

2


3.3.3. Tăng cường quản lý hoạt động học tập của HSSV theo hướng tăng cường tự
học và thực hành ................................................................................................... 72
3.3.4. Chỉ đạo đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của
người học .............................................................................................................. 75
3.3.5. Quản lý hoạt động đánh giá HSSV theo yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo nghề .... 79
3.3.6. Tăng cường quản lý việc khai thác, sử dụng TBDN một cách hợp lý ........... 82
3.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP ..................................................... 85
3.5. KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA
CÁC BIỆN PHÁP ................................................................................................. 86
3.5.1. Tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ........................................... 86
3.5.2. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các biện pháp ........................... 87
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................................... 89
1. KẾT LUẬN ....................................................................................................... 89
2. KHUYẾN NGHỊ ............................................................................................... 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 92
PHỤ LỤC

Demo Version - Select.Pdf SDK

3


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

CĐN

:

Cao đẳng nghề

CBQL

:

Cán bộ quản lý

ĐT

:

Đào tạo

ĐTN

:

Đào tạo nghề

GD&ĐT

:

Giáo dục và đào tạo

GV

:

Giáo viên

HĐDN

:

Hoạt động dạy nghề

HĐND

:

Hội đồng nhân dân

HSSV

:

Học sinh, sinh viên

KT - XH

:

Kinh tế xã hội

LĐ TB&XH :

Lao động Thương binh và xã hội

PPDH

:

Phương pháp dạy học

PPDN

:

phương pháp dạy nghề

QL

:

Quản lý

QLGD

:

Quản lý giáo dục

QLHĐDN

:

Quản lý hoạt động dạy nghề

QTDH

:

Quá trình dạy học

QTDN

:

Quá trình dạy nghề

TB

:

Trung bình

TBDN

:

Thiết bị dạy nghề

Demo Version - Select.Pdf SDK

4


DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG
Trang
Sơ đồ 1.1. Các chức năng quản lý và thông tin trong quản lý ................................. 13
Sơ đồ 1.2. Các thành tố của quá trình dạy học ....................................................... 17
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ cơ cấu, tổ chức bộ máy nhà trường ............................................. 33
Bảng 2.1. Trình độ chuyên môn cán bộ, GV cơ hữu .............................................. 36
Bảng 2.2. Các nghề đào tạo theo từng trình độ ....................................................... 37
Bảng 2.3. Sự quan tâm của CBQL về tầm quan trọng của các nội dung quản lý .... 43
Bảng 2.4. Thực trạng quản lý sử dụng, phân công đội ngũ GV .............................. 45
Bảng 2.5. Thực trạng quản lý giờ lên lớp của GV .................................................. 46
Bảng 2.6. Thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình của GV ........................ 48
Bảng 2.7. Thực trạng quản lý nhiệm vụ soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp ............... 49
Bảng 2.8. Thực trạng quản lý thực hiện qui định về hồ sơ chuyên môn ................. 51
Bảng 2.9. Thực trạng quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của GV ................... 52
Bảng 2.10. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của HSSV ................................. 53
Bảng 2.11. Thực trạng quản lý nhiệm vụ đối mới PPDN và đánh giá giờ dạy ........ 55

Demo Version - Select.Pdf SDK

Bảng 2.12. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá HSSV ....................... 56
Bảng 2.13. Thực trạng quản lý sử dụng cơ sở vật chất và TBDN ........................... 57
Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm mức cần thiết và khả thi của các biện pháp .......... 86

5


MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nghiệp
dạy nghề đã được phục hồi, ổn định và có bước phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu
nhân lực kỹ thuật của thị trường lao động. Tuy nhiên, dạy nghề vẫn còn nhiều khó
khăn, bất cập và là mối quan tâm của toàn xã hội. Do thiếu quy hoạch hệ thống đào
tạo nghề, cho nên đào tạo nghề hiện nay hầu như là tự phát, cơ cấu ngành nghề và
dạy nghề mất cân đối, phân tán, chưa gắn kết với nhu cầu thực tế, chưa đáp ứng nhu
cầu chuyển dịch kinh tế. Số trường dạy nghề có nhiều nhưng nhìn chung quy mô
nhỏ. Ở nước ta hiện nay đang tồn tại mất cân đối giữa đào tạo công nhân với đào tạo
cán bộ trung cấp và đại học, ở các nước tỷ lệ lao động phổ thông chỉ chiếm 35% thì
ở Việt Nam là 88%. Tỷ lệ công nhân lành nghề ở các nước là 35% thì ở Việt Nam là
5,5%. Lao động kỹ thuật trung cấp cũng vậy: 24,5% ở các nước công nghiệp và
3,5% ở Việt Nam. Nếu các nước công nghiệp có cơ cấu nhân lực là 1 kỹ sư - 4,9 kỹ
thuật viên - 7 công nhân lành nghề và bán lành nghề, thì ở Việt Nam tỷ lệ 1 kỹ sư 1,29 kỹ thuật viên - 2,43 công nhân lành nghề và bán lành nghề. Tình trạng đó cho

Demo Version - Select.Pdf SDK

thấy thừa thầy, thiếu thợ khá phổ biến. Hơn nữa, đào tạo nghề chưa thích ứng với
thị trường lao động, nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của các khu
công nghiệp - khu chế xuất cả về số lượng và chất lượng, lạc hậu so với các nước
trong khu vực, chưa có chính sách thu hút trọng dụng người tài, tạo môi trường
cạnh tranh lành mạnh.
Nguồn nhân lực Việt Nam nói chung đang có nhiều bất cập. Bước vào thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực đang ở trong tình trạng thừa lao
động phổ thông, lao động không có chuyên môn kỹ thuật, nhưng lại thiếu lao động
có trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh, thiếu thợ kỹ thuật trong các ngành, nghề và
trong các khu vực kinh tế. Tình trạng thất nghiệp vẫn đang được báo động. Một
trong những nguyên nhân chính là do chất lượng đào tạo không đáp ứng được đòi
hỏi mà những diễn biến nhanh chóng của nền kinh tế và quá trình phát triển công
nghệ đặt ra.
Hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đang đòi hỏi
bức xúc nhu cầu về nguồn nhân lực - một lực lượng đông đảo có đủ kiến thức, kỹ
6


năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền
kinh tế trong xu thế cạnh tranh và hội nhập, nhất là trong giai đoạn nước ta gia nhập
tổ chức thương mại Thế giới (WTO). Đảng và Nhà nước ta đã có những chiến lược,
chính sách ưu tiên để đầu tư phát triển lĩnh vực này. Nghị quyết của đại hội IX của
Đảng đã nêu rõ: "Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy
và phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao, đặc biệt là trong các
ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ cao. Gắn với việc hình thành các khu công
nghiệp, khu công nghệ cao với hệ thống các trường đào tạo nghề. Phát triển nhanh
và phân bổ hợp lý hệ thống trường dạy nghề trên địa bàn cả nước, mở rộng các
hình thức đào tạo nghề đa dạng, linh hoạt, năng động"
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra chủ
trương phát triển GD&ĐT và dạy nghề giai đoạn 2011-2015 và kết luận số 242TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị
quyết T.Ư 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm 2020: “Đẩy
mạnh công tác đào tạo nghề, kể cả những nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Mở
rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển Trung tâm dạy nghề quận, huyện”; “Chú
trọng xây dựng một số trường dạy nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Tăng nhanh

Demo Version - Select.Pdf SDK

quy mô công nhân và cán bộ kỹ thuật lành nghề ở những lĩnh vực công nghệ cao,
tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới”.
Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp dạy nghề đang đứng trước những cơ hội
và thách thức lớn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong
nước và quốc tế, dạy nghề cần được phát triển trên cơ sở đổi mới căn bản, toàn diện
theo hướng tiếp cận với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, sự thay đổi
nhanh chóng của kỹ thuật, công nghệ và hội nhập. Toàn ngành dạy nghề cần tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Phát triển mạng lưới dạy nghề, mở
rộng quy mô đào tạo, tiếp tục đổi mới nội dung chương trình dạy nghề, tập trung
nâng cao chất lượng đội ngũ GV và cán bộ quản lý dạy nghề, tăng cường quản lý
chất lượng, xây dựng và ban hành các quy chế chính sách cụ thể và đẩy mạnh
phong trào thi đua dạy tốt học tốt….
Trường Cao đẳng nghề (CĐN) Nha Trang được chọn là 1 trong 15 trường
chất lượng cao quốc gia đang được đầu tư và phát triển, yêu cầu về chất lượng đào
tạo ngày càng cao đặt ra những cơ hội và thách thức lớn đối với nhà trường.
7


Trước những yêu cầu và thực trạng trên đây đặt ra cho công tác dạy nghề ở
trường CĐN Nha Trang nói riêng phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề như là một tất yếu khách quan, một yêu cầu hết
sức cấp thiết. Nó không những ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực
mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tức là phải nâng cao chất lượng các yếu tố
đảm bảo chất lượng đào tạo.
Muốn nâng cao được chất lượng và hiệu quả ĐT, bên cạnh việc cải tiến các
yếu tố khác có liên quan đến toàn bộ quá trình ĐT, cần phải đặc biệt chú trọng đến
công tác quản lý (QL), bởi vì một trong những yếu kém của hệ thống GD-ĐT của
chúng ta hiện nay, trước hết là yếu kém về QL.
Xuất phát từ những lý do trên , chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài "Biện pháp
quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề Nha Trang"
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản
lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề Nha Trang, chúng tôi đề xuất các biện pháp
quản lý HĐDN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Nha

Demo Version - Select.Pdf SDK

Trang trong giai đoạn hiện nay.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý HĐDN tại trường cao đẳng nghề Nha Trang.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Trong công tác đào tạo nghề, chất lượng tay nghề của người học phụ thuộc
vào nhiều yếu tố. Trong những yếu tố liên quan, các biện pháp quản lý HĐDN có
tầm quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên trên thực tế, công tác quản lý HĐDN tại các
trường Cao đẳng nghề bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất
cập trên nhiều bình diện. Do vậy, nếu đề xuất và thực hiện có hiệu quả các biện
pháp quản lý HĐDN sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu
cầu của thực tiễn xã hội.

8


5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
5.1. Khái quát cơ sở lý luận của công tác quản lý HĐDN tại trường Cao
đẳng nghề.
5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý HĐDN tại trường Cao
đẳng nghề Nha Trang.
5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề Nha Trang.
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Dùng phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu để xây dựng cơ sở
lý luận của công tác quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề.
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Bao gồm các phương pháp: Điều tra, phỏng vấn, quan sát, nhằm khảo sát,
đánh giá thực trạng công tác quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề Nha Trang
và thu thập thêm các thông tin có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
6.3. Phương pháp thống kê toán học: Nhằm xử lý kết quả nghiên cứu
7. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Tác giả tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề, bao

Demo Version - Select.Pdf SDK

gồm: hoạt động dạy của GV; hoạt động học của HSSV; phương pháp dạy học; đánh
giá kết quả học tập của HSSV; quản lý sử dụng TBDN.
Đề tài được nghiên cứu tại trường Cao đẳng nghề Nha Trang.
8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Phần I. Mở đầu
Phần II. Nội dung (gồm 3 chương)
Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề.
Chương 2. Thực trạng quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề Nha trang.
Chương 3. Biện pháp quản lý HĐDN tại trường Cao đẳng nghề Nha trang.
Phần III. Kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo, phụ lục

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×