Tải bản đầy đủ

Hệ số hấp thụ sóng điện tử do tương tác electron phonon trong giếng lượng tử (tt)

❇❐ ●■⑩❖ ❉Ö❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖
✣❸■ ❍➴❈ ❍❯➌
❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼
❇⑩❖ ❈⑩❖ ❚✃◆● ❑➌❚ ✣➋ ❚⑨■
◆●❍■➊◆ ❈Ù❯ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ❈❻P ❚❘×❮◆●
❚➯♥ ✤➲ t➔✐
❍➏ ❙➮ ❍❻P ❚❍Ö ❙➶◆● ✣■➏◆ ❚Ø ❉❖ ❚×❒◆● ❚⑩❈
❊▲❊❈❚❘❖◆✲P❍❖◆❖◆ ❚❘❖◆● ●■➌◆● ▲×Ñ◆● ❚Û
▼➣ sè✿ ❚✳✶✽✲❚◆✲✶✺
Demo Version - Select.Pdf SDK

❈è ✈➜♥ ❦❤♦❛ ❤å❝
P●❙✳❚❙ ▲➯ ✣➻♥❤

❈❤õ ♥❤✐➺♠ ✤➲ t➔✐
✣✐♥❤ ❚❤à ❍♦➔♥❣ ▼ÿ

◆❤ú♥❣ ♥❣÷í✐ t❤❛♠ ❣✐❛ t❤ü❝ ❤✐➺♥
▲➯ ❚❤à ▼ì
P❤❛♥ ❚❤à ❨➳♥ ◆❤✐


❍✉➳✱ ◆➠♠ ✷✵✶✽


ệ ệ
ử ửs

ổ t t q ự ừ tổ t s tr tỹ t


ìẹ Pì PP
Pì ìẹờ q ữủ tỷ


sõ ờ ữủ tr ữủ tỷ ợ tt

Pữỡ tr ở ữủ tỷ tỷ tr ữủ tỷsố tử sõ tứ tr ữủ tỷ

Demo Version - Select.Pdf SDK

P ệ ỉ ìẹ
Pữủ sõ ừ trsố tử sõ tứ tr ữủ tỷ t rsố ỗ t ừ số tử sõ tứ tr
ữủ tỷ t r


P ệ ỉ ìẹ
ữủ sõ ừ tr
✸✳✷

❍➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷ñ♥❣ tû t❤➳ ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝

✸✳✸

❚➼♥❤ sè ✈➔ ✈➩ ✤ç t❤à ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö ❡❧❡❝tr♦♥ tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣ ❧÷ì♥❣
tû t❤➳ ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✹

✺✶

✹ ❍➏ ❙➮ ❍❻P ❚❍Ö ❙➶◆● ✣■➏◆ ❚Ø ❚❘❖◆● ●■➌◆● ▲×Ñ◆●
❚Û ❚❍➌ ❇⑩◆ ❍❨P❊❘❇❖▲
✺✹
✹✳✶

◆➠♥❣ ❧÷ñ♥❣ ✈➔ ❤➔♠ sâ♥❣ ❝õ❛ ❡❧❡❝tr♦♥

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺✹

✹✳✷

❍➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺✼

✹✳✸

❚➼♥❤ sè ✈➔ ✈➩ ✤ç t❤à ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø tr♦♥❣ ❣✐➳♥❣
❧÷ñ♥❣ tû t❤➳ ❜→♥ ❤②♣❡r❜♦❧

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺ ❑➌❚ ▲❯❾◆
❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦

✻✸

✻✼
✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

Demo Version - Select.Pdf SDK

✐✐

✻✾


❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❈⑩❈ ❍➐◆❍ ❱➇
✶✳✶

●✐➳♥❣ ❧÷ñ♥❣ tû ❤➻♥❤ t❤➔♥❤ ❧î♣ ●❛❆s ❦➭♣ ❣✐ú❛ ❧î♣ ❆❧●❛❆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳✶✳✷

▼æ ❤➻♥❤ ❣✐➳♥❣ ❧÷ñ♥❣ tû ✤ì♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳✶✳✸

▼æ ❤➻♥❤ s✐➯✉ ♠↕♥❣ ❧÷ñ♥❣ tû

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳✷✳✶

●✐➳♥❣ t❤➳ ❜→♥ ♣❛r❛❜♦❧

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✾

✷✳✷

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë ù♥❣
✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ t➛♥ sè ❧❛s❡r✳ ✣÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✿

Ω = 1 × 1013

❍③✱ ✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✿

✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✿
✷✳✸

Ω = 1.5 × 1013

Ω = 1.25 × 1013

❍③✱

❍③ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✾

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ t➛♥ sè ❧❛s❡r ù♥❣
✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ ♥❤✐➺t ✤ë✳ ✣÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✿

Demo Version - Select.Pdf SDK
T = 300 ❑✱ ✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✿ T = 302
❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✿
✷✳✹

T = 304

❑✱ ✤÷í♥❣ ❝❤➜♠

❑ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✵

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ t➛♥ sè ❣✐❛♠ ❣✐ú
ù♥❣ ✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ t➛♥ sè ❧❛s❡r ❦❤✐
❍③ ✤➳♥

14 × 1012

❍③✳ ✣÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✿

✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✿
✤ä✿

Ω = 1.2 × 1013

Ω = 1.1 × 1013

1 × 1012

Ω = 1013

❍③✱

❍③✱ ✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ♠➔✉

❍③ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✵

✸✳✶

●✐➳♥❣ t❤➳ ❜→♥ t❛♠ ❣✐→❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✹✷

✸✳✷

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë tø ✸✵✵
❑ ✤➳♥ ✸✷✵ ❑ ù♥❣ ✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ t➛♥ sè ❧❛s❡r✳ ✣÷í♥❣
❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✿

Ω = 1.25 × 1013

Ω = 1 × 1013

❍③✱ ✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✿

❍③✱ ✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✿

✐✐✐

Ω = 1.5 × 1013

❍③

✺✷


✸✳✸

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ t➛♥ sè ❧❛s❡r ù♥❣
✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ ♥❤✐➺t ✤ë ❦❤✐

14 × 1013

❍③✳ ✣÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✿

♠➔✉ ①❛♥❤✿
✸✳✹

T = 302

1 × 1013

❍③ ✤➳♥

T = 300 ❑✱ ✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t

❑✱ ✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✿

T = 304

❑ ✳ ✳

✺✷

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ ❜✐➯♥ ✤ë ✤✐➺♥
tr÷í♥❣ ù♥❣ ✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ t➛♥ sè ❧❛s❡r ❦❤✐ ❜✐➯♥ ✤ë
✤✐➺♥ tr÷í♥❣
♠➔✉ ✤❡♥✿

E01 × 106

❱✴♠ ✤➳♥

14 × 106

❱✴♠✳ ✣÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t

Ω = 1013 Hz ✱ ✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✿ Ω = 1.25 × 1013

❍③✱ ✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✿

Ω = 1.5 × 1013

❍③ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺✸

✹✳✶

●✐➳♥❣ t❤➳ ❜→♥ ❤②♣❡r❜♦❧ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺✹

✹✳✷

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ ♥❤✐➺t ✤ë tø
✷✵✵ ❑ ✤➳♥ ✸✶✵ ❑ ù♥❣ ✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ t➛♥ sè ❧❛s❡r✳

Ω = 1013 ❍③✱ ✤÷í♥❣ ✤ùt ♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✿
13
13
Demo
- Select.Pdf
SDK
Ω = 1.2
× 10Version
❍③✱ ✤÷í♥❣
❝❤➜♠ ❝❤➜♠
♠➔✉ ✤ä✿ Ω = 1.4 × 10
❍③
✣÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✿

✹✳✸

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ t➛♥ sè ❧❛③❡ ù♥❣
✈î✐ ✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ ♥❤✐➺t ✤ë ❦❤✐

14 × 1013

❍③✳ ✣÷í♥❣ ♥➨t ❧✐➲♥ ♠➔✉ ✤❡♥✿

♠➔✉ ①❛♥❤✿
✹✳✹

✻✹

T = 302

2 × 1013

❍③ ✤➳♥

T = 300 ❑✱ ✤÷í♥❣ ♥➨t ✤ùt

❑✱ ✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✿

T = 304

❑ ✳ ✳

✻✺

❙ü ♣❤ö t❤✉ë❝ ❝õ❛ ❤➺ sè ❤➜♣ t❤ö sâ♥❣ ✤✐➺♥ tø ✈➔♦ ❤➺ sè ❛ ù♥❣ ✈î✐
✸ ❣✐→ trà ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❝õ❛ t➛♥ sè ❧❛s❡r ❦❤✐ ❛ tø

15 × 10−29

❏♠✳ ✣÷í♥❣ ❧✐➲♥ ♥➨t ♠➔✉ ✤❡♥✿

11 × 10−29

Ω = 1013

❏♠ ✤➳♥

❍③✱ ✤÷í♥❣ ✤ùt

♥➨t ♠➔✉ ①❛♥❤✿

Ω = 1.2 × 1013

Ω = 1.4 × 1013

❍③ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✐✈

❍③✱ ✤÷í♥❣ ❝❤➜♠ ❝❤➜♠ ♠➔✉ ✤ä✿
✻✺ì ì P

ế
ổ t
t P ệ ỉ ì
P ìẹ
tỹ ỡ P
ợ t ỵ t t

t ỵ

tự

ố t


ữớ ữợ P

ử t ừ t

Version
- Select.Pdf
SDKừ số tử sõ tứ
ử tDemo

t tt
tự
tr ữủ tỷ t r t t t r
ỹ t số ỗ t sỹ ử tở ừ số tử sõ tứ
t ở t số tổ số ừ

tt ừ t

ở sỹ tử sõ tứ tr t ữợ t
ử ừ trữớ sr t ữủ q t ự ự
r tữỡ t ừ tr tữỡ t tr
tr ữủ tỷ r t s ợ tr ố tr
t ự t ợ
ữủ ự tr ố ởt
ổ ợ t ỳ tổ tữớ ữ t ổ õ t
ở ỏ ố ợ ữủ tỷ t t t r t
r t ữ ữủ q t ự õ ỵ ú tổ
ồ t ự số tử sõ tứ tữỡ t tr
tr ữủ tỷ

P ự
t t tr ự số tử sõ tứ t tr
ợ q tr ữủ tỷ ợ t ỳ
tr õ st trữớ ủ ố ọ q tữỡ t ừ t
ũ

õ õ t t ở ử t qố
ỏ ử ừ t
t õ t ũ t ồ ồ s
tr ự ồ t ỵ tt t r ỵ tt ữủ tỷ
t

t

ổ ố ồ ừ s tứ t q ự ừ
Demo Version - Select.Pdf SDK
ỡ P ỹ tử

sõ tứ tữỡ t tr tr ữủ tỷ ở
ồ rữớ ồ ữ ồ


ttr tỹ t

t ừ ữớ ữợ ỳ õ õ ồ ừ
s tỹ t
t
❳→❝ ♥❤➟♥ ❝õ❛ ✤ì♥ ✈à

◆❣÷í✐ ❤÷î♥❣ ❞➝♥
P●❙✳❚❙ ▲➯ ✣➻♥❤

Demo Version - Select.Pdf SDK

✈✐✐


✣❸■ ❍➴❈ ❍❯➌
❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼

❚❍➷◆● ❚■◆ ❱➋ ❙■◆❍ ❱■➊◆ ❈❍➚❯ ❚❘⑩❈❍ ◆❍■➏▼ ❈❍➑◆❍ ❚❍Ü❈ ❍■➏◆
✣➋ ❚⑨■

■✳ ❙❒ ▲×Ñ❈ ❱➋ ❙■◆❍ ❱■➊◆✿
❍å ✈➔ t➯♥✿ ✣■◆❍ ❚❍➚ ❍❖⑨◆● ▼ß
◆❣➔② s✐♥❤✿ ✶✽ t❤→♥❣ ✵✼ ♥➠♠ ✶✾✾✼
◆ì✐ s✐♥❤✿ ❚❤↕♥❤ ▼ÿ ✲ ◆❛♠ ●✐❛♥❣ ✲ ◗✉↔♥❣ ◆❛♠
▲î♣✿ ❱➟t ❧þ t✐➯♥ t✐➳♥ ✹✱ ❑❤â❛✿ ✷✵✶✺ ✲ ✷✵✶✽
❑❤♦❛✿ ❱➟t ❧þ
✣à❛ ❝❤➾ ❧✐➯♥ ❤➺✿ ❚❤↕♥❤ ▼ÿ ✲ ◆❛♠ ●✐❛♥❣ ✲ ◗✉↔♥❣ ◆❛♠
✣✐➺♥ t❤♦↕✐✿ ✵✶✻✷✽✽✺✾✼✽✾✱ ❊♠❛✐❧✿ s✉t✉❤♠✾✼❅❣♠❛✐❧✳❝♦♠

■■✳ ◗❯⑩ ❚❘➐◆❍ ❍➴❈ ❚❾P✿

Demo Version - Select.Pdf SDK◆➠♠ t❤ù ♥❤➜t✿

◆❣➔♥❤ ❤å❝✿ ❱➟t ❧þ t✐➯♥ t✐➳♥

❑❤♦❛✿ ❱➟t ❧þ

❑➳t q✉↔ ①➳♣ ❧♦↕✐ ❤å❝ t➟♣✿ ❑❤→

∗◆➠♠

t❤ù ❤❛✐✿

◆❣➔♥❤ ❤å❝✿ ❱➟t ❧þ t✐➯♥ t✐➳♥

❑❤♦❛✿ ❱➟t ❧þ

❑➳t q✉↔ ①➳♣ ❧♦↕✐ ❤å❝ t➟♣✿ ❑❤→
◆❣➔②

❳→❝ ♥❤➟♥ ❝õ❛ ✤ì♥ ✈à
✤➲ t➔✐

t❤→♥❣

♥➠♠ ✷✵✶✺

❙❱ ❝❤à✉ tr→❝❤ ♥❤✐➺♠ ❝❤➼♥❤ t❤ü❝ ❤✐➺♥
✣✐♥❤ ❚❤à ❍♦➔♥❣ ▼ÿ
✈✐✐✐


é
ờ q t ự tở ỹ ừ t tr
ữợ
ỹ tử sõ tứ t ữợ t ử ừ trữớ sr
t ữủ t ỵ tr ữợ ữợ q t
ự ự r tữỡ t ừ tr tữỡ t
tr tr ữủ tỷ r t s ợ tr
ố tr t ự t ợ
ữủ ự tr ố ữủ
tỷ s ởt ữủ tỷ
t rữớ P õ ởt số t ự ồ
tốt ự tr ữủ tỷ ữủ tỷ r õ
õ t t rữớ ừ ữ ợ t ỹ

Demo
Version
- Select.Pdf
SDK tr ữủ tỷ ợ
tử sõ
tứ
tữỡ t
tr
t ỳ õ tốt ừ ố ở
số tử sõ tứ tr ữủ tỷ trử õ
ừ ợ t số tử sõ tứ tữỡ
t tr tr ữủ tỷ ỳ t ừ ỗ ó
t ở số tử sõ tứ tr ữủ tỷ
t ổ õ ổ õ ừ ỗ ở
số tử sõ tứ tr ữủ tỷ t r õ
ừ ự sỹ tử sõ tứ tr
ữủ tỷ t t ữỡ r õ ừ ồ
ợ t Pữỡ tr ở ữủ tỷ tr tr ữủ
tỷ t r ự ử st sỹ tử sõ tứ
ừ ỗ ữỡ Pữỡ tr ở ữủ tỷ tr tr
ữủ tỷ trử t r ự ử st sỹ tử sõ tứ
ố ổ tr tr t sỹ tử sõ tứ tr
ữủ tỷ ợ t ỳ t ý tr õ ở ừ tt ữỡ
tr ở ữủ tỷ tr s õ ữ r tự ừ số tử sõ
tứ tữỡ t tr tr ữủ tỷ ợ t ỳ

ử t ừ t

ử t ừ t sỷ ử ữỡ ữỡ tr ở ữủ tỷ
tr tt tự ừ số tử sõ tứ tr ữủ tỷ t
r t t t r ỹ t số ỗ t sỹ
ử tở ừ số tử sõ tứ t ở t số tổ số ừ

ử ự

ờ q t ữủ tỷ ữỡ ữỡ
tr ở ữủ tỷ tỷ tr ữủ tỷ
tự ừ số tử sõ tứ tr ữủ tỷ t
t t r t r

Demo Version - Select.Pdf SDK

số ỗ t st sỹ ử tở ừ số tử t
số ừ trữớ sr t ở tổ số ừ

ố tữủ ự
ố tữủ ự

Pữỡ tr ở ữủ tỷ tr
số tử sõ tứ
ữủ tỷ t r t t t r

P ự
ự số tử sõ tứ t ỡ t tr ợ
q
st trữớ ủ ố
✲ ❇ä q✉❛ t÷ì♥❣ t→❝ ❝õ❛ ❝→❝ ❤↕t ❝ò♥❣ ❧♦↕✐✳

✻✳ ❈→❝❤ t✐➳♣ ❝➟♥✱ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉

✲ ❙û ❞ö♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ✤ë♥❣ ❧÷ñ♥❣ tû ❝❤♦ ❡❧❡❝tr♦♥✳
✲ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ t➼♥❤ sè ✈➔ ✈➩ ✤ç t❤à✳

Demo Version - Select.Pdf SDK

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×