Tải bản đầy đủ

Hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học chương “chất khí” vật lí 10 THPT với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (CNTT) (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
------

PHAN THỊ DIỆU HIỀN

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC
SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "CHẤT
KHÍ"
VẬT LÍ 10 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ
CỦA
CÔNG- Select.Pdf
NGHỆ THÔNG
TIN
Demo Version
SDK

Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÍ
Mã số: 60 14 01 11


LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. LÊ CÔNG TRIÊM

HUẾ, NĂM 2014
1


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng
tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là
trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa
từng được công bố trong bất kì một công trình nào khác.
Tác giả luận văn
Phan Thị Diệu Hiền

Demo Version - Select.Pdf SDK

2


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu Trường
Đại học Sư phạm Huế, Phòng quản lý Sau đại học, Ban chủ nhiệm
khoa Vật lí thuộc trường Đại học Sư phạm Huế.
Xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu trường THPT Tư
thục Ấp Bắc tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời
gian tiến hành thực nghiệm sư phạm.
Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lê Công Triêm người đã tận tình hướng dẫn trong suốt thời gian nghiên cứu và
hoàn thành luận văn.
Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình, bạn
bè đã luôn động viên, giúp đỡ rất nhiều trong thời gian thực hiện luận
văn.

Huế, tháng 06 năm 2014
Tác giả luận văn
Phan Thị
Diệu Hiền
Demo Version - Select.Pdf
SDK3


MỤC LỤC
--------------------------------------------PHỤ BÌA......................................................................................................................... i
LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... iii
MỤC LỤC ..................................................................................................................... 1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. 8
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ ..................................... 9
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 10
1. Lí do chọn đề tài..................................................................................................... 10
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ...................................................................................... 11
3. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 13
4. Giả thuyết khoa học................................................................................................ 13
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 13
6. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................. 13
7. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 13

Demo
Version
- Select.Pdf SDK
8. Đóng góp mới
của luận
văn ....................................................................................
14
9. Cấu trúc luận văn .................................................................................................... 14
NỘI DUNG .................................................................................................................. 16
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HỆ THỐNG HÓA
KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ VỚI SỰ HỖ TRỢ
CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ............................................................................... 16
1.1. Hệ thống .............................................................................................................. 16
1.1.1. Quan điểm hệ thống – cấu trúc .................................................................. 16
1.1.2. Lý thuyết hệ thống..................................................................................... 17
1.1.3. Tư duy hệ thống ........................................................................................ 18
1.2. Hệ thống hoá và hệ thống hoá kiến thức .............................................................. 20
1.2.1. Hệ thống hoá ............................................................................................. 20
1.2.2. Hệ thống hoá kiến thức .............................................................................. 20
1.2.3. Điều kiện áp dụng hệ thống hoá kiến thức ................................................. 21
1.2.4. Vai trò của hệ thống hoá kiến thức trong dạy học vật lí ............................. 22
4


1.3. Tiềm năng của công nghệ thông tin đối với hoạt động hệ thống hoá kiến thức
cho học sinh trong dạy học vật lí ................................................................................ 23
1.4. Các biện pháp dùng để hệ thống hoá kiến thức cho học sinh................................ 25
1.4.1. Hệ thống hoá kiến thức vật lí bằng bảng hệ thống ..................................... 25
1.4.1.1. Khái quát chung về bảng hệ thống kiến thức vật lí ................................ 25
1.4.1.2. Quy trình và kĩ thuật lập bảng hệ thống ................................................. 25
1.4.2. Hệ thống hoá kiến thức bằng Graph........................................................... 26
1.4.2.1. Khái quát chung về Graph ..................................................................... 26
1.4.2.2. Quy trình và kĩ thuật lập Graph nội dung dạy học ................................. 27
1.4.3. Hệ thống hoá kiến thức bằng bản đồ tư duy ............................................... 29
1.4.3.1. Khái quát chung về bản đồ tư duy ......................................................... 29
1.4.3.2. Quy trình và kĩ thuật vẽ bản đồ tư duy .................................................. 33
1.5. Quy trình hệ thống hoá kiến thức cho HS trong dạy học vật lí ............................. 34
1.5.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình .................................................................. 34
1.5.2. Quy trình tổng quát.................................................................................... 35
1.6. Cơ sở thực tiễn của việc hệ thống hoá kiến thức .................................................. 38

Demo
Select.Pdf
SDK
1.6.1. Việc
tổ chứcVersion
hệ thống -hoá
kiến thức của
giáo viên ................................... 38
1.6.2. Đối với học sinh ........................................................................................ 40
1.7. Kết luận chương 1 ............................................................................................... 40
Chương 2. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC
CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÍ 10 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT ............... 42
2.1. Đặc điểm và cấu trúc nội dung chương “Chất khí” trong chương trình Vật lí
10 Trung học Phổ thông ............................................................................................. 42
2.1.1. Đặc điểm của chương “Chất khí” .............................................................. 42
2.1.2. Cấu trúc và tiến trình dạy học chương “Chất khí” Vật lí 10 THPT............. 43
2.2. Quy trình tổ chức hệ thống hoá kiến thức cho học sinh trong dạy học chương
“Chất khí” Vật lí 10 THPT ......................................................................................... 44
2.2.1. Xác định nội dung kiến thức cần hệ thống. ................................................ 44
2.2.2. Xác định các mục tiêu trong quá trình hệ thống hoá .................................. 48
2.2.3. Xây dựng kho tư liệu nhằm hỗ trợ thiết kế và tổ chức bài dạy học hệ
thống hoá kiến thức chương “Chất khí” cho học sinh .......................................... 49
5


2.2.4. Thiết kế bài dạy học hệ thống hoá kiến thức chương “Chất khí” cho học
sinh ..................................................................................................................... 50
2.2.5. Tổ chức hệ thống hoá kiến thức cho HS trong chương “Chất khí” ............. 50
2.2.5.1. Tổ chức hệ thống hoá kiến thức cho học sinh bằng lập bảng trong
phần “Chất khí” ................................................................................................. 51
2.2.5.2. Tổ chức hệ thống hoá kiến thức cho học sinh bằng lập Graph trong
phần “Chất khí” ................................................................................................. 55
2.2.5.3. Tổ chức hệ thống hoá kiến thức cho học sinh bằng bản đồ tư duy
trong phần “Chất khí” ........................................................................................ 61
2.2.6. Kiểm tra, đánh giá ..................................................................................... 67
2.3. Thiết kế bài dạy học HTH kiến thức trong chương “Chất khí” Vật lí 10 THPT
với sự hỗ trợ của CNTT.............................................................................................. 67
2.4. Tổng kết chương 2 ............................................................................................... 75
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .................................................................. 76
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ................................................ 76
3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm .......................................................... 76

Demo
Version
- Select.Pdf
SDK
3.1.2. Nhiệm
vụ của
thực nghiệm
sư phạm ..........................................................
76
3.2. Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm ................................................ 76
3.2.1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm ......................................................... 76
3.2.2. Nội dung của thực nghiệm sư phạm ........................................................... 77
3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ..................................................................... 77
3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm sư phạm ............................................................... 77
3.3.2. Quan sát giờ học ........................................................................................ 77
3.3.3. Bài kiểm tra ............................................................................................... 78
3.3.4. Thăm dò ý kiến HS .................................................................................... 78
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm ............................................................................. 78
3.4.1. Nhận xét về tiến trình học tập của lớp thực nghiệm ................................... 78
3.4.2. Xử lý kết quả các bài kiểm tra ................................................................... 79
3.4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm ..................................................... 83
3.4.3.1. Đánh giá định tính ................................................................................. 83
3.4.3.2. Đánh giá định lượng .............................................................................. 84
6


3.5. Kết luận chương 3 ............................................................................................... 86
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 87
1. Đánh giá kết quả nghiên cứu................................................................................... 87
2. Hướng phát triển của đề tài ..................................................................................... 88
3. Kiến nghị ................................................................................................................ 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 89
PHỤ LỤC

Demo Version - Select.Pdf SDK

7


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt

Viết đầy đủ

BĐTD

Bảng đồ tư duy

CNTT

Công nghệ thông tin

ĐC

Đối chứng

HTH

Hệ thống hóa

HĐDH

Hoạt động dạy học

HS

Học sinh

GV

Giáo viên

MVT

Máy vi tính

NXB

Nhà xuất bản

PPDH

Phương pháp dạy học

THPT

Trung học phổ thông

TN

Thực nghiệm

SGK Version - Select.Pdf
Sách giáo khoa
Demo
SDK

8


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ
1. Bảng

Trang

Bảng 2.1 Bảng hệ thống mối liên hệ giữa V và p khi T không đổi ............................. 48
Bảng 2.2 Bảng các đặc trưng chính của các định luật ................................................ 50
Bảng 3.1 Bảng số liệu HS được chọn làm mẫu thực nghiệm...................................... 74
Bảng 3.2 Bảng thống kê các điểm số (X i) của bài kiểm tra ........................................ 77
Bảng 3.3 Bảng phân phối tần suất ............................................................................. 77
Bảng 3.4 Bảng phân phối tần suất lũy tích ................................................................. 78
Bảng 3.5 Bảng phân loại học lực của hai nhóm ......................................................... 78
Bảng 3.6 Bảng tổng hợp các tham số ......................................................................... 80
2. Biểu đồ
Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phân bố điểm của hai nhóm ĐC và TN................................. ...... 77
Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phân loại theo học lực của hai nhóm .......................................... 79
3. Đồ thị
Đồ thị 3.1 Đồ thị phân phối tần suất của hai nhóm .................................................... 77

Demo Version - Select.Pdf SDK

Đồ thị 3.2 Đồ thị phân phối tần suất lũy tích của hai nhóm ........................................ 78
4. Sơ đồ
Sơ đồ 1.1 BĐTD đề cương chương “Chất khí” .......................................................... 27
Sơ đồ 1.2 BĐTD về một khái niệm vật lí ................................................................... 28
Sơ đồ 1.3 BĐTD về định luật vật lí ............................................................................ 28
Sơ đồ 2.1 Grap tiến trình nội dung dạy học chương “Chất khí” Vật lí 10 THPT ....... 40
Sơ đồ 2.2 Sơ đồ bài Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí ......................... 51
Sơ đồ 2.3 Graph bài Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ ........................................ 53
Sơ đồ 2.4 Graph bài Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ...................... 54
Sơ đồ 2.5 Nội dung bài phương trình trạng thái của khí lí tưởng ................................ 56
Sơ đồ 2.6 Sơ đồ Graph chương “Chất khí” ................................................................ 58
Sơ đồ 2.7 BĐTD bài Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ..................... 59
Sơ đồ 2.8 BĐTD Ôn tập chất khí ............................................................................... 61
Sơ đồ 2.9 Bản đồ tư duy Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ .................................. 64

9


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Đất nước nào có nền giáo dục và khoa học công nghệ phát triển thì tất yếu
sẽ có điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội. Mặt khác,
vốn tri thức của nhân loại không ngừng được đổi mới mà học vấn trong nhà trường
phổ thông trang bị không thể thâu tóm được mọi tri thức mong muốn.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị
quyết số 29-NQ/TW) với nội dung: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết Hội Nghị
lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã chỉ rõ:“Phải đổi mới
phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp
tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và
phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học...” [2].
Luật giáo dục (2005), tại điều 28.2, quy định “Phương pháp giáo dục phổ

Demo Version - Select.Pdf SDK

thông phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc
trưng của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học; khả năng làm
việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến
tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”[14].
Từ thực tiễn dạy học, chúng ta nhận thấy rằng, HS chỉ nắm vững kiến thức
khi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, kiến thức phải được sắp xếp theo một trật
tự chặt chẽ và có hệ thống, những kiến thức mới phải rút ra từ những điều đã biết,
ngược lại những kiến thức cũ luôn luôn được bổ sung và phát triển. Điều kiện thứ
hai, trong quá trình nắm vững những kiến thức quan trọng, HS cần ứng dụng
chúng trong thực tiễn để biến đổi các quá trình và hiện tượng xung quanh. Hai điều
kiện này gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình dạy học. Do đó, để khai thác hiệu
quả kiến thức trong SGK theo quan điểm mới thì vấn đề đặt ra đối với HS là không chỉ
lĩnh hội kiến thức trong SGK mà cần lĩnh hội kiến thức sau SGK.
Khi dạy học phần chất khí ở trường THPT nhận thấy, đây là chương có lượng
kiến thức lớn và cơ bản trong chương trình Vật lí lớp 10 mà nội dung trong SGK
10


được biên soạn trên cơ sở dự kiến một mô hình chung, tính HTH được tác giả thể
hiện sau mỗi bài và mỗi chương nhưng không thể hoàn toàn phù hợp với mọi đối
tượng và điều kiện sư phạm cụ thể. Nếu GV HTH kiến thức sẽ giúp HS xâu chuỗi
các kiến thức, khắc sâu những vấn đề quan trọng của nội dung học, rút ra những
kết luận, những đánh giá khái quát. Trong quá trình đó, HS sẽ có dịp nâng trình độ
tri thức lên một bước cao và vững chắc hơn. Nhưng cho đến nay, khâu này chưa
được nghiên cứu nhiều bằng khâu truyền thụ, việc tiến hành HTH kiến thức cho
HS chủ yếu dựa vào kinh nghiệm giảng dạy của GV và thường được GV thực hiện
theo trình tự của SGK. Sử dụng CNTT hỗ trợ dạy học HTH kiến thức có tác dụng
giảm nhiều thời gian cho việc biểu diễn, thể hiện thông tin. Với khả năng lưu trữ
thông tin, các bảng hệ thống, các biểu bảng, sơ đồ,... được lưu trên các thiết bị nhớ
cùng với các phần mềm được cài sẵn. CNTT phục vụ cho việc HTH kiến thức một
cách nhanh chống và chính xác.
Nếu GV tiến hành HTH kiến thức với sự hỗ trợ của CNTT sẽ giúp HS khắc
sâu những vấn đề quan trọng của nội dung bài học, rút ra những kết luận, những
đánh giá khái quát. HS sẽ có dịp nâng trình độ tri thức lên một bước cao và vững

Version
- Select.Pdf
chắc hơn. TuyDemo
nhiên khâu
này chưa
được nghiênSDK
cứu nhiều bằng khâu truyền thụ,
việc tiến hành HTH kiến thức cho HS chủ yếu dựa vào kinh nghiệm giảng dạy của
GV và thường được GV thực hiện theo trình tự SGK.
Với những lí do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài: “Hệ thống hóa kiến thức
cho học sinh trong dạy học chương “Chất khí” Vật lí 10 THPT với sự hỗ trợ của
công nghệ thông tin (CNTT)”.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Quan điểm về hệ thống và cấu trúc hệ thống đã được đề cập trong triết học.
Lý thuyết hệ thống chính thức được đề xướng năm 1940 với tên gọi “Lý thuyết hệ
thống chung - Generral Systems Thery) bởi nhà sinh học Ludwig Von Bertalanffy
[28], dựa vào nghiên cứu của Ross Ashby, tiếp theo ông dựa trên những nghiên
cứu về tâm lý học của Jean Piaget lúc này lý thuyết hệ thống chính thức được ra
đời năm 1968. Song song với lý thuyết hệ thống, lý thuyết bản đồ được tác giả
Jonathan L Gross, Jay Yellen nghiên cứu làm cơ sơ khoa học cho lý thuyết mạng
máy tính và chuyển hóa vào các nghành khoa học khác [25]. Ở Pháp, trong những
11


năm 70 của thế kỉ XX trong các tư liệu lí luận dạy học có chú ý dùng phương
pháp Graph để rèn luyện tính tích cực, chủ động cho HS từ bậc tiểu học đến trung
học [9].
Ở Việt Nam, trong những năm đầu của thập niên 70, GS. Nguyễn Ngọc
Quang là người đầu tiên đã nghiên cứu những ứng dụng cơ bản của lý thuyết
Graph trong khoa học giáo dục. Trong cuốn “Giáo dục học hiện đại” GS. Thái Duy
Tuyên cũng đã đề cập đến tính hệ thống trong nguyên tắc giáo dục [23].
Có rất nhiều công trình nghiên cứu trong các tạp chí nghiên cứu giáo dục, các
báo cáo trong hội thảo khoa học của các tác giả như: Ngô Văn Hưng với bài “Hệ
thống hóa trong dạy học sinh học” đăng trên Tạp chí Giáo dục số 171, đã nhấn
mạnh rằng: trong dạy học, tùy theo mục đích sư phạm khác nhau, người giáo viên
có thể hệ thống nội dung theo các logic khác nhau, và gợi ý về logic hệ thống hóa
trong nội dung. Nguyễn Đức Hảo đăng trên tạp chí Thế giới trong ta - chuyên đề
75, hướng dẫn cụ thể các bước xâu chuỗi kiến thức để có thể tạo ra một sơ đồ HTH
kiến thức đường tròn hoàn chỉnh.
Ngoài ra, trong nhiều luận văn thạc sĩ, các tác giả cũng đã nghiên cứu đến

Select.Pdf
tính hệ thống Demo
của kiếnVersion
thức. Tạ -Thị
Thu Hiền, SDK
“Rèn luyện cho học sinh kĩ năng
HTH kiến thức trong dạy học phần di truyền học sinh học” luận văn thạc sĩ, Đại
học Sư phạm Huế (2010), tác giả đã đề xuất các biện pháp: sử dụng câu hỏi, bài
tập và bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng HTH kiến thức cho HS. Trần Văn
Giàu, “Xây dựng và sử dụng bài tập chương “Điện tích - Điện trường”, Vật lí 11
THPT theo hướng củng cố, HTH kiến thức và bồi dưỡng năng lực tự học cho HS”
luận văn thạc sĩ, Đại học Sư pham Huế (năm 2009), tác giả chỉ xây dựng bài tập hệ
thống theo hướng củng cố HTH kiến thức cho HS.
Các công trình và các bài viết nêu trên cho chúng ta thấy rõ vai trò và ý nghĩa
của HTH kiến thức trong dạy học nhưng các tác giả chỉ mới dùng lại ở mức HTH
hướng dẫn ôn tập nội dung, còn việc tổ chức học tập một cách HTH một nội dung
cụ thể thì chưa được tác giả đề cập nhiều.

12


3. Mục tiêu nghiên cứu
Đề xuất được các biện pháp, hình thức tổ chức và xây dựng được quy trình
hệ thống hóa kiến thức cho HS trong dạy học chương “Chất khí” Vật lí 10 THPT
với sự hỗ trợ của CNTT.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu đề xuất được biện pháp, hình thức và quy trình sử dụng CNTT hỗ trợ
hệ thống kiến thức cho HS và sử dụng đúng quy trình đó vào dạy học chương
“Chất khí” thì giờ học sẽ đạt hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng dạy học chương
“Chất khí” Vật lí 10 THPT.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động dạy học (HĐDH) chương “Chất khí” Vật lí 10 THPT với sự hỗ
trợ của CNTT.
Phạm vi nghiên cứu
HTH kiến thức cho HS trong dạy học chương “Chất khí” Vật lí 10 THPT
với sự hỗ trợ của CNTT ở trường THPT.

Democứu
Version - Select.Pdf SDK
6. Nhiệm vụ nghiên
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức HTH kiến thức trong quá trình
dạy học với sự hỗ trợ của CNTT.
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của việc tổ chức HTH kiến thức trong quá trình
dạy học với sự hỗ trợ của CNTT.
- Nghiên cứu nội dung kiến thức vật lí chương “Chất khí” Vật lí 10 làm cơ sở
để hệ thống hóa.
- Đề xuất các biện pháp, hình thức tổ chức HTH kiến thức cho HS với sự hỗ
trợ của CNTT trong dạy học phần chất khí.
- Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết và xác định tính khả thi
của đề tài.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Nghiên cứu các văn kiện của Đảng và Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về đổi mới PPDH.
13


- Nghiên cứu, thu thập và tổng hợp các tài liệu, sách, báo, tạp chí và các công
trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nhằm xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài.
7.2. Phương pháp điều tra
- Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến và trao đổi với giáo viên để có thông tin cơ
bản về việc tổ chức hệ thống hóa kiến thức cho HS trong dạy học vật lí của GV ở
trường THPT.
- Điều tra thực trạng về tình hình tổ chức học tập môn Vật lí của học sinh.
7.3. Phương pháp thực nghiệm
- Sử dụng CNTT để hỗ trợ cho tiến trình hệ thống hóa kiến thức trong
dạy học.
- Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng giả thuyết khoa học:
+ Tiến hành TN có đối chứng (ĐC) tại một số trường THPT ở Tiền Giang
+ Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của HS sau khi đã sử dụng CNTT hỗ trợ
cho quá trình dạy học.
- Sử dụng các phương pháp thống kê toán học để kiểm chứng giả thuyết và
xác định tính khả thi của đề tài.

Demo
8. Đóng góp mới
của Version
luận văn - Select.Pdf SDK
Về mặt lí luận
- Làm rõ được các khái niệm: hệ thống, lý thuyết hệ thống, hệ thống hóa ,
hệ thống hóa kiến thức
- Xác định rõ việc HTH kiến thức cho HS phải được cụ thể hóa bằng các
biện pháp: lập bảng hệ thống, lập Graph nội dung, lập BĐTD
- Làm rõ được vai trò của CNTT trong quá trình tổ chức HTH kiến thức cho HS
Về mặt thực tiễn
- Đánh giá được vai trò của việc HTH kiến thức trong dạy học vật lí, từ đó
đưa ra được một số yêu cầu cần thiết cho GV và HS, cán bộ quản lí
- Đề xuất được quy trình tổ chức HTH kiến thức cho HS với sự hỗ trợ của
CNTT gồm 6 bước
9. Cấu trúc luận văn
Mở đầu
Nội dung
14


Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HỆ THỐNG
HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ VỚI SỰ HỖ
TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chương 2. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG
DẠY HỌC CHƯƠNG CHẤT KHÍ VẬT LÍ 10 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Demo Version - Select.Pdf SDK

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×