Tải bản đầy đủ

Đề KSCL môn toán tỉnh phú thọ 2019 (4)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN KHẢO SÁT: TOÁN
Ngày khảo sát: 21/4/2018
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề
Họ và tên học sinh…………………………………Số báo danh……….…………
309
Chú ý: Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài trực tiếp vào đề khảo sát này.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Câu 1: Cho hàm số y = ax + b có đồ thị như hình vẽ

Khẳng định nào dưới đây đúng ?
A. a < 0, b > 0.

B. a > 0, b < 0.

C. a > 0, b > 0.

D. a < 0, b < 0.


2
= a + b 3 (với a, b là các số hữu tỉ). Tính T = a + b .
2− 3
A. T = −6 .
B. T = −3 .
C. T = 3 .
D. T = 6 .
Câu 3: Tính P = 4 − 1 .
A. P = 2 .
B. P = 5 .
C. P = 1 .
D. P = 3 .
Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức x − 1 có nghĩa.
A. x > 1 .
B. x ≤ 1.
C. x < 1.
D. x ≥ 1.
Câu 2: Cho biết

Câu 5: Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất?

1
y= .
2
x
A. y = x + 1 .
B.
C. y = x − 1.
D. y = 1 − 2 x .
Câu 6: Cho biết điểm A(1;2) thuộc đường thẳng có phương trình y = 2 x + m . Tìm m .
A. m = 0.
B. m = −3 .
C. m = 4.
D. m = −2 .
Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = ( m − 2) x − 3 nghịch biến trên ¡ .
A. m < 2.
B. m ≤ 2.
C. m > 2.
D. m ≥ 2.


2
Câu 8: Cho hàm số y = − 5 x . Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên ¡ .
B. Hàm số đã cho nghịch biến trên ¡ .
C. Hàm số đã cho nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0.
D. Hàm số đã cho đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.
1 2
Câu 9: Giá trị của hàm số y = − x tại x = 2 2 là
2
A. 2 2.
B. −4.
C. 4 .
D. −2 2 .
mx + y = 2
Câu 10: Tìm m để hệ phương trình 
vô nghiệm.
x − 2 y = 1
Trang 1/3 - Mã đề 309


1
m=− .
2
A.

B. m = 1.
C. m = −1.
D. m = −2.
Câu 11: Parabol y = 2 x cắt đường thẳng y = 3x − 1 tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 ( x1 < x2 )
2

. Tính T = 2 x1 + x2 .

T=

3
2.

A.
B. T = −2 .
C. T = 2 .
D. T = 0 .
2
Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x = 2 x + m có hai nghiệm phân biệt.
A. m ≥ −1.
B. m > −1 .
C. m < 1 .
D. m > 0.
Câu 13: Cho tam giác ABC vuông tại A có cos C =

A.

tg B =

2
.
4

3 2
.
4
C.
D.
Câu 14: Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 13 (cm) có dây AB = 12 (cm). Tính khoảng d cách từ O
tg B =

2 2
.
3

1
. Tính tg B .
3
2
tg B =
.
3
B.

tg B =

tới đường thẳng AB.

B. d = 205 (cm).
C. d = 7 (cm).
D. d = 133 (cm).
Câu 15: Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo bằng bao nhiêu lúc 8 giờ?
A. d = 12 (cm).

0

0

0

A. 120 .
B. 20 .
C. 24 .
D. 96 .
Câu 16: Tìm m để hai phương trình x 2 + mx + 1 = 0 và x 2 − x − m = 0 có một nghiệm chung.
A. m = 3.
B. m = 2 .
C. m = 1 .
D. m = 0 .
Câu 17: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến MA, MB đến (O) (A, B là các tiếp điểm).
Kẻ đường kính BC của (O). Biết ·ACB = 700 . Tính góc ·AMB .
0
0
0
0
·
·
·
·
A. AMB = 50 .
B. AMB = 40 .
C. AMB = 30 .
D. AMB = 70 .
Câu 18: Cho tam giác ABC vuông tại A . Khẳng định nào dưới đây đúng?

·ABC
AC
=
.
2
AB − BC
A.
·ABC
AC
tg
=
.
2
AC + BC
C.
tg

0

·ABC
AC
=
.
2
AB.BC
B.
·ABC
AC
tg
=
.
2
AB + BC
D.
tg

Câu 19: Đường tròn tâm O bán kính R = 16 ngoại tiếp tam giác đều ABC. Tính độ dài a các cạnh của
tam giác ABC.
A. a = 18 .
B. a = 24 .
C. a = 16 3 .
D. a = 8 3 .
Câu 20: Cho hình vuông ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD. Vị trí tương đối
giữa đường tròn tâm A bán kính AI và đường tròn tâm C bán kính CJ là
A. trong nhau.
B. cắt nhau.
C. ngoài nhau.
D. tiếp xúc ngoài nhau.
PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm ᄉ A(1; −2), B(2;3).
a) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm A, B.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol ᄉ ( P ) : y = −2 x 2 .
Câu 2. Cho điểm A cố định và điểm B, C thay đổi trên đường tròn (O) (A, B, C phân biệt). Kẻ đường cao
BH và CK của tam giác ABC (ᄉ H ∈ AC , K ∈ AB ).
a) Chứng minh rằng tứ giác BKHC nội tiếp.
b) Đường thẳng HK cắt đường tròn (O) tại hai đểm M, N. Chứng minh rằng tam giác AMN cân.
Trang 2/3 - Mã đề 309


Câu 3. Tìm m để phương trình ᄉ ( x 2 − 1)( x + 3)( x + 5) = m có 4 nghiệm phân biệt ᄉ x 1 , x2 , x3 , x4 thỏa
mãn: ᄉ

1 1 1 1
+ + + = −1 .
x1 x2 x3 x4
----------- HẾT ---------Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm

Trang 3/3 - Mã đề 309Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×