Tải bản đầy đủ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHÉO nhóm chấm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHÉO
(Cross-evaluation form)
• Phiếu này gồm 2 phần:
+ Phần 1: Đánh giá chung cho cả nhóm trình bày
+ Phần 2: Đánh giá cho từng cá nhân của nhóm
+ Điểm trung bình của mỗi cá nhân được đánh giá được tính gồm 50% điểm
phần 1 + 50% điểm phần 2.
• Các nội dung được cho điểm theo thang từ 0 đến 4: 0-chưa đạt; 1-cần cải thiện;
2-đáp ứng cơ bản; 3-đạt chuẩn yêu cầu; 4-vượt trên chuẩn yêu cầu.
Tên học phần: …………………………………………………………………………
Lớp học phần: ……………………...Ngày đánh giá: ...………..……………………
Thông tin nhóm đánh giá:
+ Số thứ tự nhóm…………………………………………………..……………
+ Tên các thành viên:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Thông tin về nhóm được đánh giá:
+ Số thứ tự nhóm:……………………………………………………………….
+ Tên các thành viên:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
+ Nội dung trình bày:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

I.
Phần 1: Đánh giá chung về nhóm trình bày:
STT
1
2
3
4
5
6
7

II.
STT

Nội dung đánh giá
Sự chuẩn bị, sự nhiệt tình
Sự phối hợp giữa các thành viên
Hình thức slides và đảm bảo thời gian quy định
Nội dung đầy đủ các mục yêu cầu
Thông tin chính xác
Lợi ích người nghe thu nhận được từ bài thuyết trình
Sự phù hợp của câu hỏi/bài tập
Điểm trung bình phần 1 (D1)

Điểm

Phần 2: Đánh giá các thành viên của nhóm trình bày:
Nội dung đánh giá

Điểm của các thành viên

Hình thức thuyết trình (ăn mặc, giọng
1
nói, eye contact, body language, ...) và
sự tương tác với người nghe
2
Sự am hiểu về nội dung trình bày
3
Trả lời câu hỏi
Điểm trung bình phần 2 (D2)
Điểm trung bình chung (0.5*D1+0.5*D2)
Chữ ký của các thành viên nhóm đánh giá

…………………………………………………………………………………………………………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×