Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

Giáo án Tiếng việt 2
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Củng cố hiểu biết về từ và câu có liên quan đến học tập
2. Kỹ năng:
-

Làm quen với câu hỏi, sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để có câu mới.

-

Biết dùng dấu chấm hỏi và trả lời câu hỏi .

3. Thái độ: Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt .
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ, bảng cài
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy

1. Khởi động (1’)
2. Bài cu (3’) Luyện từ và câu
Thầy kiểm tra một số học sinh làm lại bài 2,4
Tìm từ chỉ :
- Hoạt động của học sinh
- Chỉ đồ dùng của học sinh

Hoạt động của Trò
- Hát


- Chỉ tính nết của học sinh
- Thầy nhận xét

- Học sinh nêu

3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Trong tiết hôm nay các em sẽ :
- Củng cố những điều đã học về từ và câu
- Học về câu hỏi và trả lời câu hỏi
- Học tên các tháng trong năm
Phát triển các hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1,2
 Mục tiêu: Biết dùng từ đặt câu

- ĐDDH: Bảng cài

 Phương pháp: Thực hành
- -

Bài 1 : Tìm các từ có tiếng : học, tập

(học hành, tập đọc)

-Học sinh nêu miệng

- Bài 2 : Thi đặt câu với mỗi tư tìm được
- Đặt câu với từ tìm được ở bài 1


-Học sinh đọc yêu cầu

- Với mỗi từ đăt 1 câu . Thầy cho học sinh
trao đổi theo nhóm, các nhóm thi đua theo cách -Hoạt động nhóm
tiếp sức. Thầy chọn nhóm trọng tài gồm 3 học
-4 học sinh trong nhóm đứng
sinh. Sau mỗi học sinh đọc xong 1 câu, các trọng
lên lần lượt đọc câu mình đã
tài cùng đồng thanh nhận xét : đúng / sai. Thầy
đặt :
đếm số lượng câu. Nhóm nào đăt được đúng tất cả


các câu, lại đăt nhiều câu hơn, nhanh hơn là thắng. * Em học hành chăm chỉ
 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 3,4.

* Em thích môn tập đọc

 Mục tiêu: Biết sắp xếp từ tạo câu mới
 Phương pháp: Luyện tập .
-

Thầy ghi các câu lên bảng

-

Thầy hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu

-

Ví dụ : Tên em là gì ?

-

Em tên là Văn Ngọc

- ĐDDH: Bảng phụ

- Đánh dấu chấm hỏi vào câu
Bài 3 :
- Nêu yêu cầu đề bài : Từ 2 câu cho sẵn các
em sắp xếp lại tạo câu mới .
 Hoạt động 3: Trò chơi .(ĐDDH:Bảng cài)
-

Chọn từ sắp xếp lại rồi gắn lên bảng cài

- 3 học sinh lên bảng làm.
Lớp viết
vào vở, câu trả lời viết ở
dòng dưới câu hỏi. Cuối câu
đăt dấu chấm
- Sắp xếp lại các từ để chuyển
mỗi câu thành 1 câu mới.
- 1 học sinh làm mẫu :

4. Củng cố – Dặn dò (2’)

* Bác Hồ rất yêu thiếu nhi

- Câu hỏi dùng làm gì ?

 Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ

- Cuối câu hỏi đăt dấu gì ?

- Lớp làm miệng

- Có thể đảo vị trí các từ trong câu được - Lớp viết bài vào vở
không?
- Câu hỏi dùng để hỏi


- Thầy cho học sinh đọc ghi nhớ
- Chuẩn bị : Bài tập đọc .

- Đặt dấu hỏi
- Được, nó sẽ tạo thành 1 câu
mới.

 Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×