Tải bản đầy đủ

Bài phát biểu của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã tại Lễ đón nhận, công bố Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO UBND THỊ

Tại Lễ cơng bố xã … đạt chuẩn nơng thơn mới
Kính thưa ……………………………………………….
Kính thưa các đ/c lãnh đạo các Sở ban ngành của tỉnh
Kính thưa các đồng chí đại biểu, cùng tồn thể cán bộ, đảng
viên và nhân dân xã …,
Hòa chung trong khơng khí phấn khởi của cán bộ và nhân dân
cả nước, của tỉnh và thị xã lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41
năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hơm nay,
được sự nhất trí của Ban chỉ đạo xây dựng nơng thơn mới của thị
xã ..., UBND xã ... long trọng tổ chức Lễ cơng bố xã ... được UBND
tỉnh cơng nhận đạt chuẩn nơng thơn mới năm ...
Thay mặt lãnh đạo UBND thị xã …, tơi trân trọng chào mừng
Đ/c…………………………………………………………….
, Đ/c ………………………………………………………….., đại
diện lãnh đạo các Sở ban ngành của tỉnh, cùng tồn thể cán bộ, đảng
viên và nhân dân xã … có mặt tại buổi lễ cơng bố xã … được
UBND tỉnh cơng nhận đạt chuẩn nơng thơn mới năm …. Kính chúc
các đ/c lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và nhân dân xã … lời chúc
sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất, chúc buổi lễ thành cơng

tốt đẹp.
Kính thưa các đ/c,
Thưa tồn thể đồng bào,
Sau 5 năm triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã ..., Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nơng thơn mới đã đạt được
những kết quả tích cực; bộ mặt nơng thơn của nhiều xã khang trang,
xanh, sạch, đẹp hơn. Kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thơng, thủy
lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây
1


dựng mới; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình
sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân. Số hộ
nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước
được cải thiện. Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo
nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong
trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp.
Trong khí thế chung của phong trào xây dựng nông thôn mới
toàn thị xã, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã ... đã
có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những thành tích
đáng tự hào, nhất là việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân
để đầu tư theo cơ chế đặc thù nhà nước và nhân dân cùng xây dựng
nông thôn mới, việc huy động các nguồn vốn được trên 46 tỷ đồng,
trong đó, nhân dân đóng góp trên 7 tỷ đồng; tỷ lệ đường liên xã được
nhựa hóa, bê tông đạt 100%; đường trục thôn, xóm được bê tông đạt
100%, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa được 18/20 km, đạt 86%.
Các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được
đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản
xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt
động và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập
của nhân dân địa phương; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
của xã đạt 91,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu
đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,41%, các tiêu chí khác đều đảm bảo
đạt theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Với những thành tích và kết quả đó, năm … xã ... được UBND
tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây thực sự là niềm vinh
dự, niềm tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân
thị xã nhà nói chung và của xã ... nói riêng. Thay mặt lãnh đạo
UBND thị xã, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu


dương những thành tích mà xã ... đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong
thời gian vừa qua.
Kính thưa các đ/c,
2


Thưa toàn thể đồng bào,
Thành công rất đáng trân trọng và tự hào nhưng chặng đường
phía trước của xã ... vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, không
những phải giữ vững được các tiêu chí đạt được mà còn phải nâng
cao được các tiêu chí nông thôn mới. Vì vậy, trong thời gian đến,
lãnh đạo thị xã đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã ... cần
thực hiện tốt những nội dung sau:
Một là, tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả
hệ thống chính trị của xã về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là
một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, tiếp tục khẳng định
vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
Hai là, tiến hành kiểm tra, rà soát lại quy hoạch chung của xã
để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, làm cơ sở trong quản lý và đầu
tư xây dựng trong quá trình nâng cao và giữ vững các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới.
Ba là, tập trung huy động và lồng ghép các nguồn lực vào xây
dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay,
góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp,
văn minh.
Bốn là, chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông
nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp;
đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ,
gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả
và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của
người dân.
Năm là, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới xã tiếp tục
kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ
cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm giữ vững
và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong năm … và những năm tiếp
theo.
3


Nhõn dp ny, U ban nhõn dõn th xó chõn thnh mong UBND
tnh v cỏc S ban ngnh tip tc quan tõm ch o, h tr a
phng gi vng danh hiu xó nụng thụn mi v nõng cao cht
lng cỏc tiờu chớ ó t ngy cng cao.
UBND th xó tin tng rng, vi truyn thng cỏch mng ca
a phng, ng b, chớnh quyn, on th v nhõn dõn xó ... s
tip tc on kt, sỏng to, n lc, tip tc t nhiu thnh tớch xut
sc hn na, xõy dng ... ngy cng giu p, úng gúp quan trng
vo s nghip phỏt trin bn vng nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn
ca th xó.
Cui cựng, thay mt lónh o UBND th xó, tụi xin kớnh chỳc
cỏc ng chớ lónh o, cỏc ng chớ i biu cựng ton th cỏn b,
ng viờn, b con nhõn dõn xó ... mnh kho, hnh phỳc!
Xin traõn troùng caỷm ụn!

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×