Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn
này là trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi
cũng xin cam đoan mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đã
đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Huế , ngày 07 tháng 07 năm 2012
Tác giả luậ n văn

TRẦ N THỊ UYÊN THI

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×