Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh huế

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bả n luậ n văn “Nâng cao chấ t lư ợ ng dị ch vụ tín dụ ng đố i
vớ i khách hàng cá nhân tạ i Ngân hàng thư ơ ng mạ i cổ phầ n Việ t Nam Thị nh
Vư ợ ng Chi Nhánh Huế ” là công trình nghiên cứ u khoa họ c, độ c lậ p củ a tôi. Các
số liệ u, kế t quả nêu trong luậ n văn là trung thự c và có nguồ n gố c rõ ràng.
Tác giả luậ n văn

PHẠ M ĐĂNG QUANG



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×