Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng bỉm sơn

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u nêu trong luậ n văn là trung thự c, đư ợ c các
đồ ng tác giả cho phép sử dụ ng và chư a từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ mộ t công
trình nào khác.

Tác giả luậ n văn

Đinh Quang Linh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×