Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luậ n văn này là kế t quả nghiên cứ u củ a tác giả dư ớ i sự hư ớ ng
dẫ n khoa họ c củ a Giáo viên hư ớ ng dẫ n.
Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là hoàn
toàn trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Tác giả luậ n văn

Chu Thả o Linh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×