Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại chi cục thuế huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Đề tài luậ n văn thạ c sĩ: “ Hoàn thiệ n công tác quả n lý nợ thuế tạ i Chi cụ c
Thuế huyệ n Thọ Xuân- tỉ nh Thanh Hóa” do họ c viên Hoàng Thị Hạ nh thự c hiệ n
dư ớ i sự hư ớ ng dẫ n củ a thầ y PGS.TS. Trị nh Văn Sơ n.
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u độ c lậ p củ a tôi.
Kế t quả và số liệ u trong luậ n văn là trung thự c và chư a từ ng đư ợ c ai công bố .
Các thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đề u đã đư ợ c ghi rõ nguồ n gố c.
Thanh Hóa, tháng 1 năm 2016
TÁC GIẢ LUẬ N VĂN

Hoàng Thị Hạ nh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×