Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u nêu trong luậ n văn là trung thự c, đư ợ c
các đồ ng tác giả cho phép sử dụ ng và chư a từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ mộ t
công trình nào khác.

Tác giả luậ n văn

Vư ơ ng Hùng Cư ờ ng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×