Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY hộ sản XUẤT tại AGRIBANK VIỆT NAM, CHI NHÁNH TĨNH GIA THANH hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c và chư a bao giờ sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằ ng mọ i sự giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các
thông tin trích dẫ n trong luậ n văn đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Quả ng Bình, ngày … tháng 5 năm 2016
Ngư ờ i cam đoan

Dư ơ ng Viế t Dũng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×